Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Barnets livsvillkor

  När du kartlägger barnets livsvillkor kan du behöva få fram information som finns samlade i statistiska databaser, rapporter och artiklar. Du får här förslag på institutioner, myndigheter och organisationer som samlar in och presenterar sådan information.

   

  Genvägar

  Särskild hänsyn till de mest utsatta 

  Statistik och information om barn 

   

  Särskild hänsyn till de mest utsatta 

  Det är svårt att kategorisera de mest utsatta barnen, då utsatthet är ett begrepp som måste tolkas och beskrivas för att få ett innehåll. I den här handboken så nämns ett antal kategorier och grupper av barn som bör få särskilt fokus och särskild omtanke. Det är rimligt att låta dessa barns behov gå före andra barn, då det uppstått en intressekonflikt mellan olika typer av barn i en fråga eller ärende.

  Här är exempel på barn vars behov särskilt bör uppmärksammas

  • Barn med olika typer av funktionsnedsättningar (fysiska och neuropsykiatriska)
  • Barn med psykisk ohälsa
  • Barn med fysisk ohälsa
  • Barn som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen
  • Barn som lever i ekonomisk utsatthet  
  • Barn och unga som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse
  • Barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende
  • Barn och ungdomar som utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp
  • Barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och omgivning
  • Barn där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått
  • Barn som är på flykt
  • Barn som tillhör minoritet
  • Barn som lever under svåra ekonomiska villkor
  • Barn som upplever att den egna könsidentiteten motarbetas
  • Barn som upplever att den sexuella läggningen motarbetas

  Statistik och information om barn

  Här finner du institutioner, myndigheter och organisationer som samlar in och presenterar information, statistik om barn.  

  Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter.
  Myndigheten för delaktighet


  Ekonomifakta 
  är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till samtal kring Sveriges utmaningar och möjligheter. Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation.
  Ekonomifakta.se

  SCB - Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Det gör de i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter, men kunderna finns även inom det privata näringslivet och bland forskare. SCB är en statlig förvaltningsmyndighet. I instruktionen står att de har ansvar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att utveckla, framställa och sprida statlig statistik, samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella organisationer och även samordna det statliga statistiksystemet i Sverige.
  SCB

  Mucf - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.
  Mucf

  SKL - Sveriges kommuner och landstings uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och landsting. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. 
  SKL

  Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.
  Folkhälsomyndigheten

  Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av  verksamheten är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden.
  Socialstyrelsen

  Max18, Barnombudsmannen  Här hittar du samlad information om Sveriges barn och ungdomar. Statistiken är sorterade på följande rubriker: Ekonomi, hälsa, utbildning, trygghet, delaktighet, stöld och skydd.
  Max18 Barnombudsmannen

  Kyrkostatstiken Svenska kyrkans statistik databas där du kan söka på församlings-, stifts- och nationell nivå. Statistiken är mycket detaljerad och spänner över flera år.
  Svenska kyrkans statistik

  Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det görs genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.
  Brottsförebyggande rådet

  Rädda barnen Här finns information om Rädda Barnen. Verksamhet, t.ex. rapporter, årsredovisningar och annat material.
  Rädda barnen

  Bris - Barnens rätt i samhället är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation.  Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver de opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor.
  Bris

  Redaktör och innehållsansvarig
  Peter Ekman, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2019-10-28
  X
  Dokumentid: 1286565- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449