Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Rätt bemanning för verksamhetens behov

  Foto: Anton Ivanov

  För att möta Svenska kyrkans ökande behov av omställning, har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tagit fram materialet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan.  

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Att se till att en organisation är rätt bemannad utifrån verksamhetens behov är ett ständigt pågående arbete. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens gör att varje arbetsgivare bör arbeta omsorgsfullt, ansvarsfullt och proaktivt med kompetensförsörjningen.  

  Ibland innebär det också att kompetens måste avvecklas eller ställas om för att uppnå verksamhetens mål på kort och lång sikt. Då är det är viktigt att agera genomtänkt och i god tid för att undvika problem som påverkar såväl verksamheten som arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet behöver gå som en röd tråd genom förändringsresan.  

   

  Långsiktig kompetensförsörjning  

  Foto: Anton Ivanov

  Det kan finnas många skäl att vilja göra förändringar i organisationen. Ju tidigare behoven uppmärksammas, desto lättare är det att nå ett bra resultat. Det finns många åtgärder som kan vidtas i ett tidigt skede.  

  Om de proaktiva åtgärderna inte räcker, kan arbetsgivaren behöva inleda en omställningsprocess.  

   

  Förberedelser inför omställningsprocess  

  Foto: Anton Ivanov

  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad omställningsprocess, är det viktigt att redan från början skaffa sig en överblick över arbetsgivarens rättsliga möjligheter, planera kommunikationen väl och se till att alla inblandade förstår förutsättningarna för omställningsprocessen.  

  Det är också viktigt att se till att det finns stödresurser och tid att hantera eventuell oro, rädsla eller motstånd.  

   

  Principbeslut  

  Foto: Anton Ivanov

  En omställning utreds grundligt och ur flera perspektiv så att ett förslag till principbeslut om ny organisation kan presenteras för de förtroendevalda.  

  Innan arbetsgivaren tar ställning ska förslaget MBL-förhandlas. Tänk på att skyddsombuden ska delta redan från början.  

   

  Beslut i organisationsfrågan

  Foto: Anton Ivanov

  Med stöd i principbeslutet utarbetas ett närmare förslag. Här görs den riskbedömning som ska ingå i beslutsunderlaget, barnkonsekvensanalys m.m.    

  Organisationsfrågan MBL-förhandlas och eventuellt varsel lämnas till Arbetsförmedlingen.  

  Därefter fattar kyrkorådet och eventuellt kyrkofullmäktige beslut i organisationsfrågan.  

   

  Omplacering, arbetsbrist, turordning  

  Foto: Anton Ivanov

  Arbetsgivaren utreder om övertaligheten kan lösas utan uppsägningar. Om det inte är möjligt upprättas turordningslistor och arbetsgivaren kallar till MBL-förhandling. Därefter fattas det slutgiltiga beslutet om neddragningar.  

   

  Organisationsförändringar genomförs ​

  Foto: Anton Ivanov

  När alla beslut är fattade och alla möjligheter till omplacering har uttömts, kan uppsägningarna genomföras.    

  Uppsägningar kan vara svåra för arbetstagaren och påfrestande för arbetsgivaren och behöver hanteras med omsorg. Kanske behövs stödsamtal?  

  Arbetstagare som blir uppsagda kan få omställningsstöd från Kyrkans trygghetsråd, såsom löneutfyllnad eller avgångsersättning.  

  Under uppsägningstiden arbetar arbetstagaren som vanligt, om man inte kommer överens om arbetsbefrielse.  

  När anställningen avslutas hålls avslutningssamtal och arbetsgivarintyg utfärdas.  

   

  Den nya organisationen är på plats

  Foto: Anton Ivanov

  Det kan ta tid att etablera en ny organisation. För att skapa bestående förändringar, behöver arbetstagarna vara motiverade att ändra sitt sätt att arbeta. Därför är det nödvändigt att chefer och arbetsledning har kompetens inom förändringsledning och förmåga att hantera och minimera motstånd.  

  När förändringen är genomförd återstår utvärdering och uppföljning för att lära inför framtida förändringsbehov. Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter och nya rekryteringsbehov kommer att uppstå. Tidigare medarbetare kan då ha företrädesrätt till återanställning.    

  Läs mer 

  De olika delarna i omställningsprocessen förklaras mer ingående i häftet Rätt bemanning för verksamhetens behov – processkarta för omställning i Svenska kyrkan och i de kompletterande fördjupningsmaterialen:

  •  Arbetsbrist, omplaceringsutredning och turordning
  • Befogenhetsprövning vid omställning
  • Företrädesrätt till återanställning
  • Indelningsändring – verksamhetsövergång
  • Lönetillägg vid omplacering och förflyttning
  • MBL-förhandling vid omställning
  • Proaktiva åtgärder inför omställning
  • Riskbedömning inför ändring i verksamheten
  • Tidsplanering och kommunikationsplan vid omställning
  • Uppsägningstid Svenska kyrkan
  • Varsel till Arbetsförmedlingen

  Du kan ladda ner materialen som pdf eller läsa dem i webbhandboken Vera. Där finns också mall för tidslinje och ett underlag för arbete med kommunikationsplan. Inloggning i Vera ingår i medlemsavgiften för medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1557873- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406