Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Arbetsordningar

  Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Det beslöt kyrkomötet 2011.

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  Kyrkoråd, kyrkonämnder, stiftsstyrelser och kyrkostyrelsen ansvarar för sin organisation och sina arbetsformer. Det gäller även egendomsnämnderna. Det innebär att beslutande organ, såsom t ex kyrkofullmäktige, inte ska fastställa arbetsformer för kyrkoråd och nämnder. Något de gjorde före 2013. 

  Genomarbetad arbetsordning grunden för gott styrelsearbete 

  Av kyrkostyrelsens skrivelse till Kyrkomötet (KsSkr 2011:06) framgår att en genomarbetad arbetsordning är grunden för ett gott styrelsearbete och att det också är ett av de grunddokument som verksamhetsgranskningen kontrollerar för att säkerställa att det finns ett fungerade styrelsearbete.

  Arbetsordningar finns inom andra associationsformer och det finns god sed för hur en sådan ordning bör utformas och vad de bör innehålla. Kyrkoordningen innehåller därför inte några detaljerade bestämmelser av vad en arbetsordning ska innehåll mot bakgrund av att den sed som gäller bör kunna förändras över tid. 

  God ordning enligt kyrkostyrelsen 

  En god ordning enligt kyrkostyrelsen skrivelse är att arbetsordningen innehåller:

  · Styrelsens årsplanering (hur många sammanträden som ska hållas varje år och vilka frågor som ska behandlas på varje sammanträde)

  · En beskrivning av vilka organ som styrelsen har inrättat och vilka uppgifter som delegerats till dem. Även krav på protokoll och annan formalia som gäller inrättade organ.

  · Beskrivning av övrig delegation samt hur utnyttjad delegation ska anmälas till styrelsen.

  · Vilken rapportering som ska ske från kyrkoherde och övriga tjänstemän.

  · Vilka styrande dokument som styrelsen har upprättat och när de olika dokumenten ska uppdateras/beslutas.

  · Andra principfrågor som bör dokumenteras, tex särskilda uppgifter som ordföranden har tilldelats.

  Viktigt med policydokument som regelbundet ses över

   I kyrkomötets beslut betonades också vikten av att det finns policydokument kopplade till arbetsordningen och att de ses över regelbundet.

  Mallar med kommentarer som hjälpmedel 

  Utifrån god sed har arbetsgivarorganisationen tagit fram mallar med kommentarer som ett hjälpmedel att utgå ifrån i arbetet med att ta fram en arbetsordning. Mallarna har tagits fram efter samråd med kyrkokansliet.

  Mallarna gäller arbetsordning för kyrkoråd, dels i församling som inte ingår i pastorat, dels i pastorat. Du hittar dem till höger på denna sida.

  För en del kyrkoråd finns sedan tidigare reglementen. Arbetsordningen ersätter den typen av reglering av arbetsfördelningen mellan olika organ. För att förebygga otydlighet bör kyrkofullmäktige fatta beslut om att upphäva tidigare beslut om reglementen.

  Arbetsordning för stiftsstyrelser

  Kyrkokansliet har tagit fram mall för arbetsordning som gäller stiftsstyrelser.

  Mall för stiftsstyrelser

  Processtöd och utbildning

  Arbetsgivarorganisationen erbjuder också att tillsammans med kyrkorådet tydliggöra styrelsens uppdrag och roller och att vidareutveckla kyrkorådets arbetsformer.

  Läs mer här!

  Lär dig mer – för förtroendevalda

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1263508- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406