Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Frågor och svar om avtalet som avslutas

  Med nyheter som denna uppstår självklart en del frågor och funderingar. Här har vi försökt samla aktuella frågor och svar, vi fyller på allt eftersom ny information kommer. Förhoppningen är att detta underlättar för er när ni möter frågor från givare, engagerade och allmänheten.

  Saknar du svaret på någon fråga? Kontakta Givarservice eller ställ din fråga i Facebook gruppen, Act Svenska kyrkan - idé och inspiration

   

  Varför vill inte Sida förlänga avtalet? 

  Beslutet signalerar att Sida har en delvis annan syn än Act Svenska kyrkan på hur humanitärt arbete ska bedrivas. Vi som förlorat partnerskapet är alla organisationer som arbetar genom lokala partner och med innovativa metoder. Det är tydligt att Sida nu väljer att fokusera på större och mer traditionella humanitära organisationer.

  Act Svenska kyrkan lägger stor vikt vid lokalt ägandeskap och psykosocialt lokalsamhällesarbete. I Sidas beslut framträder också kritik mot det sättet att arbeta. 

  Samtidigt är vi förvånade över att Sida inte någonstans nämner vårt omfattande och ledande kvalitetsarbete. Vi är idag den enda svenska organisation som är certifierade mot Core Humanitarian Standard, ett bevis på att vårt humanitära arbete håller en hög internationell standard och kräver exceptionella resultat inom en rad områden.  

  En annan bedömning som Sida tagit upp är att vi måste förbättra våra metoder för systematiserad resultatrapportering. Det är något som vi hela tiden strävar efter men också kan förbättra. Det är viktigt att ha bra sätt att visa på det goda resultat som vårt humanitära arbete bidrar till.

  Vad innebär det ekonomiskt att inte vara strategisk partner till Sida? 

  Under den senaste programperioden kanaliserades ca 57-80 miljoner kronor per år från Sida genom det strategiska partnerskapet. Det är självklart ett hårt slag. Den typen av långsiktigt och mer förutsägbart stöd som det strategiska partnerskapet erbjuder är också otroligt viktigt. Samtidigt så har vi en stark bas av givare och engagerade som utgör ryggraden i vårt humanitära arbete. Vi kommer nu också självklart att arbeta hårt för att täcka upp för det ekonomiska bortfall som detta innebär. 

  Vilka blir konsekvenserna av beslutet i övrigt? 

  Framför allt är det ett hårt slag för de rättighetsbärare som drabbas - de människor som överlever i svåra humanitära situationer tack vare våra partners arbete. Där ligger självklart vårt fokus nu – att minimera de konsekvenserna. Det skickar också en oroande signal om att Sida nu minskar mångfalden av aktörer i det humanitära biståndet där organisationer med ett annat arbetssätt än stora traditionella humanitära organisationer inte prioriteras. 

  Kommer det humanitära arbetet läggas ned? 

  Vi kommer inte att lägga ner det humanitära arbetet. Vi fortsätter att vara en aktör som är djupt engagerad i både humanitärt arbete och långsiktigt utvecklingsarbete. Vi tror även fortsatt att båda delarna är nödvändiga för en utvecklingsaktör. Vi kommer även fortsättningsvis driva arbetet för kvalitet inom det humanitära biståndet genom exempelvis Core Humanitarian Standard, och vi kommer fortsätta fokuset på lokalt arbete och lokaliseringsagendan. Den största utmaningen för oss nu blir naturligtvis att försöka säkerställa att så mycket som möjligt av det arbete som våra partner gör i svåra humanitära kontexter kan fortsätta. 

  Om humanitära insatser behöver avslutas, vad händer med de insamlade medlen? 

  I all vår kommunikation samlar vi in till hela vårt katastrofarbete, vilket innebär att vi kan använda pengarna där de bäst behövs. För övrig insamling gäller att ursprunglig öronmärkning gäller men att vi kan behöva omfördela till annat om vi inte längre stödjer ett visst projekt till exempel. Dvs om det inte går att använda till ett specifikt ändamål (vilket nästan aldrig händer numera) används pengarna till samma ändamål men möjligen på en annan plats.  

  Hur påverkas insamling?  

  Det frivilliga lokala engagemanget och gåvor från enskilda personer blir med anledning av beslutet ännu viktigare för att vi ska kunna stötta partner och medmänniskor runt om i världen.  

  Bör församlingarna satsa på att samla in till katastrofinsatser eller långsiktiga insamlingsprojekt?

  Precis som alltid är det bästa för församlingarna att inspirera och uppmana till insamlingsaktiviteter och kollekter till hela Act Svenska kyrkans arbete. För de som brinner särskilt för Act Svenska kyrkans katastrofarbete får gärna öronmärka gåvan till katastrofinsatser (den möjligheten finns i KoB, kollekt- och betalsystemet) 

  Hur påverkas vår trovärdighet? 

  Vi hoppas och tror att våra givare har högt förtroende för oss även fortsättningsvis. Vi är den enda svenska humanitära organisationen som är kvalitetscertifierade enligt högsta internationell standard (CHS – Core Humanitarian Standard), och har fortsatt mycket hög trovärdighet hos våra partner, som i ljuset av beskedet från Sida också uttryckt detta till oss. Certifikatet är ett bevis på att vårt humanitära arbete håller en hög internationell standard och kräver exceptionella resultat inom en rad områden. Speciellt betonas vikten av transparens, möjlighet till ansvarsutkrävande och ett kontinuerligt förbättringsarbete. 

  Sida riktar en del kritik mot Act Svenska kyrkans humanitära arbete i sitt beslut. Håller ni med om kritiken? 

  Det finns några delar i Sidas kritiska bedömning av oss som vi tar till oss och vill förbättra, som att ha en mer systematiserad resultatuppföljning av vårt arbete med att stödja flyktingar och lokalsamhällen i utdragna humanitära krissituationer.  

  Vad innebär det att inga trosbaserade organisationer får fortsätta strategiskt partnerskap?

  Förutom Act Svenska kyrkan får inte heller Svenska Missionsrådet, International Organization for Migration (IOM) och Plan förnyat partnerskap.

  Trosbaserade organisationer har möjlighet att arbeta nära både formella och informella strukturer och ledarskap i humanitära situationer i samhällen där religion spelar en stor roll för hur samhället fungerar och är uppbyggt. En djup förståelse för detta är en förutsättning för att arbeta på ett effektivt och hållbart sätt. Genom våra partnerskap med lokala religiösa aktörer har vi möjligheter till tillträde och acceptans i lokalsamhället som andra aktörer har svårt att få. Det ger oss förutsättningar som inte andra har.

  Vad gör det med biståndsviljan, att allt färre svenska organisationer får stöd från Sida HUM-medel?

  Vi oroas över effekterna för den svenska allmänhetens förståelse för den humanitära situationen i världen, och för stödet för ett starkt svenskt humanitärt bistånd. Som organisationer som är djupt förankrade i det svenska civilsamhället och samtidigt förgrenade i lokala civilsamhällen över hela världen utgör vi en nödvändig länk.

  Sida förlorar nu strategiska partners som kan utgöra den kopplingen mellan folk. Coronapandemin har tydligt illustrerat hur världen hänger ihop i en krissituation, och vi har sett hur civilsamhällets aktörer utgjort en nödvändig del av arbetet med att hantera en katastrof över hela världen, men nu också här i Sverige. I stället för att bygga på den erfarenheten av lokalt baserat katastrofarbete väljer nu Sida att fokusera på internationella aktörerna som arbetar traditionellt, med betydligt svagare förankring både i Sverige och i de länder där de verkar. 

  Vad innebär detta för redan pågående humanitära projekt? Behöver ni avsluta projekt i förtid? 

  Det är en diskussion vi nu har med Sida, och vi hoppas självklart på en konstruktiv dialog om detta. Det ligger i allas intresse att avsluta ansvarsfullt. 

  Tillbaka till information om vårt humanitära arbete

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anneli Ekström, Internationella avdelningen
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2020-09-17
  X
  Dokumentid: 1507366- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464