Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Act Svenska kyrkan

  Ge anslag för en rättvis värld

  Foto: Josefin Casteryd

  Om alla församlingar och stift gav en procent av sin budget skulle det innebära 200 miljoner kronor per år till Act Svenska kyrkans livsviktiga arbete. Anslag är ett effektivt sätt att bidra till att fler människor får ett värdigt liv.

   

  Ett anslag vid årets slut

  Coronapandemin fortsätter att slå hård mot redan utsatta människor och samhällen. Med anledning av det skickade Erik Lysén i slutet av november 2020 brev till kyrkoråd och e-post till kyrkoherdar, med en vädjan om anslag till Act Svenska kyrkan.

  Här kan du ladda ner och läsa brevet från Erik Lysén.

  Foto: Gustaf Hellsing/IKON

   

  5 anledningar för församlingen att budgetera ett anslag till Act Svenska kyrkan

  Skapad:2017-10-16 14:13:00
  1. Varje församling har ansvar för internationell diakoni och mission och ett tydligt uppdrag att visa global solidaritet för bröder och systrar i utsatta delar av världen. Genom anslag ur budgeten kan varje stift, pastorat och församling bli delaktig i den internationella verksamheten och tydligt signalera att detta är en självklar del av Svenska kyrkan och församlingslivet.
  2. Tillsammans är vi starkare! När Svenska kyrkans alla stift, pastorat och församlingar samarbetar i en professionell och kvalitetssäkrad internationell verksamhet, kan vi arbeta effektivt med att skapa nya förutsättningar för människor som lever i utsatthet.
  3.  Årligen återkommande anslag från stift, pastorat och församlingar ger Act Svenska kyrkan en stadig och säker inkomst, så att vi kan ge långsiktigt och pålitligt stöd till de partner vi samarbetar med i utsatta delar av värden.
  4. Anslag från budgeten svarar upp mot medlemmarnas förväntan på att deras medlemsavgift ska användas till "internationellt hjälparbete för utsatta människor i världen".
  5. Svenska kyrkan har tydligt drivit frågan om 1 %-målet i Sveriges biståndsbudget och på samma sätt bör målet om 1 % till internationellt bistånd synas även inom vår kyrkas budgeteringar.

   

  Tips på hur engagemanget kan öka genom församlingsanslaget

  • Kyrkorådets beslut om församlingsanslag sprider ett positivt förhållningssätt till det internationella arbetet till både anställda och ideellt engagerade. ”Vår församling tycker detta är viktigt! Tillsammans bär vi ett arbete som gör skillnad för våra medmänniskor!”
  • Medlemmarna inom Svenska kyrkan skattar internationellt hjälparbete på topp tio av anledningarna till att vara med i Svenska kyrkan. Berätta för ortsbor och församlingsmedlemmar om ert stora engagemang i Act Svenska kyrkan, många har ingen aning om det men blir mer positiva till Svenska kyrkan när de förstår omfattningen av våra insatser i världen.
  • Berätta om Act Svenska kyrkan i församlingsinstruktionen, budgeten och årsberättelsen. Det tydliggör församlingen som en del av den världsvida kyrkan.
  • Många kyrkoråd har delegerat till församlingens internationella grupp att skapa aktiviteter kopplat till Act Svenska kyrkan. Det blir en intressant uppgift för anställda och ideella att göra insamlingsaktiviteter och låta arbetet bli synligt i församlingslivet.
  • Anslag som inte öronmärks kan användas där det bäst behövs utifrån situationen i världen. Anslagen bygger stolthet när vi förstår att vi som kyrka finns på plats över hela världen och att våra insatser via internationella partner varje dag skapar nya möjligheter för människor att själva förändra sina liv. ​ 

  Så här står det i kyrkoordningen 

  ”Församlingen får lämna bidrag till internationell diakoni och mission”.

  2 kap. 1 § tredje stycket kyrkoordningen (och 2 kap. 5 § om det är fråga om pastorat)  

  https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen  

  I den s.k. kommentaren till kyrkoordningen (förlagsprodukt, Verbum 2018) kommenteras tredje stycket enligt följande (s. 56):  

  ”Av tredje stycket framgår att församlingen får lämna bidrag till internationell diakoni och mission. Detta kan ses som ett avsteg eller undantag från lokaliseringsprincipen. Församlingen är en del av den världsvida kyrkan och det har därför bedömts rimligt att den också bör ha möjlighet att bidra till angelägen verksamhet utanför landets gränser. Detta gäller särskilt när det handlar om internationell diakoni och mission. Sådan verksamhet har inte ansetts böra begränsas till dem som betalat kyrkoavgift eller råkar befinna sig inom församlingens område.

  Av 5 § tredje stycket framgår att frågan om bidrag till internationell diakoni och mission primärt är en fråga för pastoratet om församlingen tillhör ett sådant.  

  Formuleringen ”lämna bidrag till” innebär en viss begränsning. Församlingen får sålunda inte själv bedriva verksamheten genom att exempelvis sända ut hjälparbetare eller egna missionärer som avlönas med utdebiterade medel. Detta är en uppgift för den nationella nivån inom Svenska kyrkan. Den rätt som framgår av bestämmelsen är begränsad till att enbart lämna bidrag till den internationella verksamheten. Vid tillkomsten av bestämmelsen betonades att naturliga mottagare av bidrag från församlingarna kunde vara Svenska kyrkan mission och Lutherhjälpen, alltså det som nu är Svenska kyrkans gemensamma internationella arbete. Att det även är möjligt att ge bidrag till andra organisationer framgår av Överklagandenämndens beslut 2006/3. En församlings stöd i olika former till en vänförsamling är också sådant som är möjligt enligt bestämmelsen. Se kommentaren till 59 kap. 8 § om begreppet vänförsamling."

   

  Göran Karlsson, Åkerbo församling

  Göran Karlsson - samordnare i internationella gruppen i Åkerbo församling – är en stark förespråkare för anslag.  

  Exempel från Åkerbo församling

  Skapad:2018-09-24 10:14:00

  Hela 189 församlingar och pastorat har under 2020 gett anslag till Act Svenska kyrkan. En av dessa församlingar är Åkerbo församling i Linköpings stift. Göran Karlsson – samordnare i internationella gruppen i Åkerbo – berättar om hur församlingen tagit sitt beslut.

  Varför bestämde sig församlingens kyrkoråd för att ge anslag? 

  Främst av solidaritetsskäl! Men också för att vi vet att många människor är medlemmar i Svenska kyrkan på grund av det internationella arbetet.  

  Hur kom beslutet till?

  Jag fick höra talas om anslagen på en samordnarutbildning i Uppsala. Argumenten för en församling att bidra även på det här sättet var starka. Vi i internationella gruppen pratade med kyrkoherden, som var positiv, och skickade sedan in en skrivelse om anslag till kyrkorådet. Kyrkorådet fattade sedan ett enhälligt beslut om anslag i september 2018.  

  Ger ni en procent i anslag?

  Vi har börjat med 0,5 procent och har ambitionen att öka procentandelen stegvis. För vår församling, med cirka 10 000 medlemmar, innebär 0,5 procent av budgeterad kyrkoavgift för 2020 ett bidrag på 144 000 kronor.  

  Vad vill du säga till dem som funderar på att skicka in en skrivelse om anslag till sitt kyrkoråd?

  Att ge anslag är ett jättebra sätt att visa att församlingen tycker att Act Svenska kyrkans arbete är viktigt. Ett råd är att lämna in anslagsförslagen så tidigt som möjligt inför kommande budgetår. Det är också klokt att ha en tydlig plan för var man vill att pengarna ska gå och när de ska betalas ut. Förutom att bidra genom kollekter och insamlingsaktiviteter, är anslag ett bra sätt att praktiskt visa solidaritet med medmänniskor som lever i utsatta situationer. I många församlingar kan beslutsvägarna vara både raka och enkla.  

   

   

  Betala in församlingsanslaget via Kollekt- och betalsystemet (KOB-kollekter och gåvor). Registrera en ”ny insamling/gåva” och välj ”typ” anslag.  Här läser du mer om hur KOB fungerar.

           
  Välkommen att kontakta Givarservice på telefon 010-181 93 00 eller e-post givarservice@svenskakyrkan.se om du har frågor om församlingsanlaget!

   

   

  Redaktör
  Helen Källman, Act Svenska kyrkan
  Innehållsansvarig
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Ansvarig för intranätet Act Svenska kyrkan
  Givarservice , Act Svenska kyrkan
  Uppdaterad
  2021-03-22
  X
  Dokumentid: 119779- Webid: 26726 - Unitid: 2147483464