Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkans bestämmelser SvKB

  SvKB 2018:08

  Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om lokalförsörjningsplaner

  meddelat den 12 december 2018

  Kyrkostyrelsen beslutar med stöd av 47 kap. 12 § kyrkoordningen följande.

  Inledande bestämmelser

  1 § Dessa bestämmelser reglerar lokalförsörjningsplanens ändamål, omfattning och innehåll samt hur lokalförsörjningsplanen ska rapporteras.

  I 40 kap. kyrkoordningen finns särskilda bestämmelser om kyrkobyggnader.

  2 § Om en församling ingår i ett pastorat ska det som sägs i dessa bestämmelser om församling i stället gälla pastoratet.

  Ändamålet med lokalförsörjningsplanen

  3 § Lokalförsörjningsplanen är ett strategiskt redskap i församlingens arbete med att säkerställa en långsiktigt hållbar resurshushållning.

  Vid utarbetandet av lokalförsörjningsplanen ska kyrkobyggnadernas särställning beaktas.

  Lokalförsörjningsplanens omfattning

  4 § Lokalförsörjningsplanen ska omfatta församlingens samlade innehav av mark, byggnader och anläggningar för all verksamhet som församlingen planerar att bedriva.

  5 § Lokalförsörjningsplanen ska relatera till församlingsinstruktionen och samordnas med församlingens övriga långsiktiga verksamhetsplanering. Den ska utgå från en omvärldsbeskrivning och avse en planeringsperiod om minst 10 år.

  Lokalförsörjningsplanens innehåll

  6 § Lokalförsörjningsplanen ska innehålla en redogörelse för kyrkofullmäktiges mål för lokalförsörjningen.

  Lokalförsörjningsplanen ska vidare innehålla en redogörelse för verksamhetens planerade utveckling, en redogörelse för församlingens bestånd och behov av mark, byggnader och anläggningar, en åtgärdsplan samt en konsekvensanalys.

  Rapportering

  7 § När kyrkofullmäktige har fastställt lokalförsörjningsplanen ska den utan dröjsmål tillställas stiftet för kännedom.

    ___________
  Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.  

  På kyrkostyrelsens vägnar  

  ANTJE JACKELÉN    

                                                              Maria Lundqvist Norling ​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Karin Bohlin, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2018-12-19
  X
  Dokumentid: 1423375- Webid: 21455 - Unitid: 2147483535