Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Etiska riktlinjer för arbete med barn och unga

  Syftet med dessa riktlinjer är att bygga en gemensam värdegrund, där etiken och våra tankar kring vad som är rätt eller fel styr vår moral, det vill säga: våra konkreta handlingar, i enlighet med de regelverk vi har i Svenska kyrkan.

   

   

  Innehåll:
  Bakgrund och syfte
  Tillämpningsanvisningar ​
  Vårt förhållningssätt
  Våra rutiner
  Vårt fokus

  Handlingsplan när något händer
  När
  Hur
  För dig som är i tjänst

  Bakgrund och syfte

  Syftet med dessa riktlinjer är att bygga en gemensam värdegrund, där etiken och våra tankar kring vad som är rätt eller fel styr vår moral, det vill säga: våra konkreta handlingar, i enlighet med de regelverk vi har i Svenska kyrkan.

  Vi lever i ett föränderligt samhälle där barn och unga påverkas av många faktorer. Därför är det viktigt att vi ger barn och ungdomar de redskap som behövs för att kunna hantera frågor av moralisk och etisk karaktär. Detta sker bäst genom kontinuerligt arbete där barnen och ungdomarna blir medvetna om sina egna och andras tankar, värderingar och attityder. 

  Vi måste arbeta med att ge alla barn och ungdomar en god självkänsla och empatisk förmåga. Barn och ungdomar som är trygga och kan leva sig in i hur andra känner är inte lika benägna att utföra destruktiva handlingar mot sig själva eller sin omgivning. 

  I arbetet med barn och unga är det de vuxna som bör vara förebilder. Det är därför angeläget att vuxna föregår med goda exempel vad det gäller beteende, normer, värderingar och attityder. Ett kontinuerligt arbete med moral- och etikfrågor med utgångspunkt i gemensamma kristna värderingar som exempelvis allas lika värde ger en god grund att stå på. Detta bör baseras på att barns bästa sätts i första rummet, samarbete mellan barn, ungdomar och vuxna och att vi ser barn som rättighetsbärare. 

  Tillämpningsanvisningar 

   

  Vårt förhållningssätt

  Alla som arbetar på läger och utbildningar i Luleå stifts regi:
  • arbetar för att skapa trygghet för barnen och ungdomarna 
  • arbetar för att alla barn och ungdomar ska mötas med hänsyn, vänlighet och respekt 
  • arbetar för en positiv anda 
  • arbetar för en kristen värdegrund där varje människa och skapelsen är unik och värda att vårda
  • arbetar aktivt för jämställdhet och har nolltolerans mot särbehandling
  • har nolltolerans för all form av mobbning, rasism, trakasserier och sexuella övergrepp i enlighet med svensk lag
  • har nolltolerans gällande droger och alkohol
  • strävar efter att ge alla barn och ungdomar stöd efter deras individuella behov
  • utvärderar vårt arbete kontinuerligt 
  • verkar för att barn och ungdomar känner sig inkluderade, delaktiga och välkomna till oss
  • verkar för att varje barn och ungdom ska känna att: jag kan, jag duger och jag är älskad. 

   

   

  Våra rutiner

  Vi iakttar tystnadsplikt och hanterar förtroenden från barn och ungdomar med varsamhet samt i enlighet med det regelverk som finns. Vid orosanmälan finns en särskild handlingsplan.

  Inför varje arrangemang görs risk- och sårbarhetsanalys med tillhörande säkerhetsföreskrifter. Dessa görs kända för deltagare och ledare i enlighet med de rekommendationer som finns. Här kan du ladda ner instruktionerna för risk- och sårbarhetsanalysen.

  Vi verkar aktivt för att upprätthålla efterlevnaden av dessa riktlinjer. All personal har kännedom om, samt följer, det som står i bilagan Handlings­plan mot mobbning, rasism, trakasserier och sexuella övergrepp

   

  Vårt fokus

  Vi vill stödja och hjälpa barn och ungdomar att uppträda hänsynsfullt, artigt, vänligt och kamratligt. Vi arbetar aktivt med betydelsen av:
  • respekt för alla barn, ungdomar och vuxna och kunna förväntas att själv bli bemött med respekt 
  • förmågan att visa hänsyn och hjälpa andra och att aldrig utsätta kamrater eller vuxna för obehag 
  • förmågan att samarbeta och arbeta i grupp oberoende av vilka som ingår i gruppen.
  • att ledare och deltagare ska få bli delaktiga i ett skapelseansvar genom att exempelvis hjälpa till att hålla lägergården ren och snygg
  • att tillsammans bestämma spelregler för varje arrangemang som alla ledare och deltagare förväntas följa.

   

  Handlingsplan när något händer

  Det är viktigt att få kännedom om vad som hänt och vi ska handla i enlighet med det som står i 54 kap. 13 a § kyrkoordningen: 

  Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. 

  Anmälningsskyldigheten gäller inte i fråga om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård enligt 54 kap. 1 § första stycket. (SvKB 2011:4)
  Det innebär att den som får kännedom om något har ansvar för att agera för den enskildes bästa, göra anmälan till Socialförvaltningen i berörd kommun, och eller polisanmälan, alla under 18 år räknas som barn och har ett barn blivit utsatt skall det anmälas.

  När

  Så fort vi får kännedom om att något skett ska vi agera för den enskildes bästa oavsett vad det gäller, det innebär att om vi får kännedom om något som skett på hemmaplan ska vi också agera kring det. 

  Hur

  Dokumentera gärna vad som hänt, när och var för minnets skull. Anmäl det som hänt till den som leder mötet eller arrangemanget. Om det är ansvarig eller den som leder samlingen som är förövare vänder den sig till annan ledare på arrangemanget. Den som drabbats kan också själv ta kontakt med polis eller sociala myndigheter.

  För dig som är i tjänst

  a) Ansvarig ledare tar reda på vad som har hänt genom att prata med den som har blivit utsatt. Var inte ensam med personen utan se till att någon är med som personen känner sig trygg med. Förstör inte eventuella bevis genom att starta en egen undersökning.

  b) Socialtjänsten och/eller polisen kontaktas om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts. Om den som drabbats är myndig stöttar ledare den drabbade om den vill göra en polisanmälan. Om den som drabbats är minderårig ska socialtjänsten, och i relevanta fall vårdnadshavare kontaktas i de fall där de inte finns misstanke om att det skett något inom familjen.

  c) Om någon har utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp i Svenska kyrkans verksamhet har varje stift två kontaktpersoner som stöd – ledare förmedlar kontakten till dem. Om en drabbad behöver akut samtalsstöd försöker ansvarig ledare ordna det tills det kan ordnas på annat sätt. Om den misstänkta förövaren behöver samtalsstöd gäller samma sak, fast med en annan stödperson än den drabbade.

  d) Om drabbad och/eller förövare deltar i tjänsten som anställda gäller också arbetsrättsliga åtgärder och arbetsgivare behöver kontaktas. För stiftskansliets personal ansvarar stiftsdirektor. Om en misstänkt förövare är volontär anlitad för att jobba på samlingen stängs den av från sitt uppdrag tills vidare tills saken har utretts. Om en misstänkt förövare är deltagare kan den avskiljas från samlingen tills saken har utretts.

  e) Ledaren för samlingen i samarbete med kommunikatör bestämmer hur eventuell information ska delas och utser den kontaktperson som svarar på eventuella frågor från deltagare eller andra.

  f) Den ansvarige för arrangemanget träffas en tid efteråt med andra för att gå igenom vad som hänt och utvärderar händelsen, hanterandet och vid behov uppdaterar rutinen.
  g) Uppdragsgivaren: Luleå stift har ett ansvar att fånga upp och ge personal och den som blivit utsatt möjlighet till samtalsstöd och handledning. Om en eventuell händelse rör sexuella övergrepp i kyrklig kontext finns kontaktpersoner för dessa frågor att ta kontakt med.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2021-02-10
  X
  Dokumentid: 1527576- Webid: 21094 - Unitid: 12