Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Rekommendationer för kör- och musikverksamhet i coronatid

  Körsången och körverksamheten är en viktig del av kyrkans liv och betyder mycket för körsångarna och för lyssnarna. Körsången är också en viktig del av gudstjänsten.

  Svenska kyrkans församlingar bedriver en omfattande körverksamhet med människor i olika åldrar och med körer i skilda kategorier och format. Många körer har under stora delar av coronapandemin inte kunnat bedriva någon kör- och musikverksamhet, men många har också hittat former för att upprätthålla verksamheten i någon form. Under inledningen av hösten kunde körer i många fall göra någon form att omstart av fysiska repetitioner.

  Det finns också körer som har prövat digitala redskap för övningar. Vid fysiska körrepetitioner är det fortsatt viktigt att tänka igenom hur övningarna arrangeras för att hindra risken för smittspridning.

  Det är i synnerhet angeläget att kunna komma igång med och upprätthålla kör- och musikverksamheten för barn och unga och att hitta bra former för det. Regeringens besked om att från den 24 januari 2021 undanta bland annat kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga födda 2005 och senare, öppnar möjligheter för att hitta former för kör- och musikverksamhet för dessa.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet pekar på att det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. ”Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar.

  Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom följsamhet till rekommendationer och adekvata åtgärder. Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta.

  Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.” (Folkhälsomyndighetens hemsida angående körer)

  Rekommendationer för att körer i Svenska kyrkan ska kunna vara aktiva under coronapandemin

  ​Se rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

  • Bara friska symtomfria personer ska delta i kör- och musikverksamheten.
  • Det ska finnas goda möjligheter att tvätta händerna i anslutning till platsen där man övar.
  • Ett avstånd på minst två meter mellan körmedlemmarna och mellan kör och körledare ska tillämpas. 

  Råd till dig som är körledare:

  • Genomför aktiviteterna utomhus om det går.
  • Om kören övar inomhus, överväg om kyrkan är en bättre lokal än församlingshemmet. Viktigt är att en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
  • Gör en riskbedömning före genomförandet av sammankomst eller körövning för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta åtgärder för att reducera eventuella risker. En mall för riskbedömning kan laddas ner på Folkhälsomyndighetens hemsida.
  • Lokalerna ska städas kontinuerligt och noggrant.
  • Se över ventilationskapacitet i lokalen.
  • Gör markeringar på golvet eller i bänkarna som visar var människor ska stå för att hålla avståndet.
  • Möblera om i lokalen så att människor inte står för nära varandra.
  • Korta ner övningstillfället (högst två timmar).
  • Överväg att dela in deltagarna i mindre grupper vid övning.
  • Tillhandahåll individuella noter.
  • Om instrument och mikrofoner används, ska de så långt det är möjligt inte delas och röras vid av andra än den som ska använda det. Om det inte går att undvika, bör handtvätt ske före och efter användning.

  Lokalen

  Om det går, överväg att öva utomhus. Församlingshemmets eller kyrkans vägg kan ge akustiskt stöd. Finns det möjlighet att samarbeta med till exempel idrottsföreningar – idrottsarenor som har utskjutande tak och väggar?

  Överväg också om till exempel församlingshem eller församlingslokaler är lämpliga för just körövning, eller om kyrkan är en bättre lokal. Ventilation kan eventuellt vara en försvårande faktor i mindre lokaler. Kyrkan kan vara en bättre lokal förutsatt att kyrkolokalen är dimensionerad för körens eller gruppens storlek och att avstånd om två meter kan hållas.

  Barn och unga

  Kör- och musikverksamheten med barn och unga är särskilt viktig och det är viktigt att den kan ges förutsättningar att bedrivas under rådande omständigheter. 

  Tänk på detta när det gäller barn och unga:

  • Det är viktigt att de allmänna råden för att hindra smittspridning följs samt att inte bidra till ökad oro, samtidigt som det är viktigt att ta frågor som väcks kring rädsla och sårbarhet på allvar.
  • Tydlig kommunikation med föräldrar och barn och ungdomar är viktig så att eventuella missförstånd och oro undviks.
  • Oavsett beslut om att starta igen eller att dröja med uppstart, är det viktigt att kontakten och stödet till barn- och unga finns kvar. Barn och unga är en dokumenterat utsatt grupp kring våld, övergrepp och psykisk ohälsa särskilt i tider då den sociala kretsen minskar.
  • Det är viktigt att nå ut till unga målgrupper om den löpande verksamhet som sker. Genom de digitala lösningarna kan det finnas möjlighet att nå fler barn och unga än vi annars gör.

  Körsång i gudstjänst

  Tänk på att om en grupp ur kören framträder, bör avståndet mellan körmedlemmarna vara två meter och avståndet till församlingen var längre än så. 

  Se också rekommendationerna när det gäller: 

  Länkar

  Kontakt:

  Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Marit Torkelson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-05-21
  X
  Dokumentid: 1500029- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450