Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Musikanvändning i Svenska kyrkan

  Musik är en viktig del i Svenska kyrkans verksamheter. Precis som andra musikanvändare vill Svenska kyrkan göra rätt och betala för den musik som används. Upphovsmän ska får betalt för sitt arbete.

  STIM

  Som musikanvändare när du spelar livemusik och annan musik, exempelvis bakgrundsmusik, behöver församlingen/pastoratet ett avtal med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå), som ansvarar för att upphovsmän får ersättning för sin musik. Svenska kyrkan har idag ett centralt avtal med Stim och till det kan lokala hängavtal tecknas. Avtalet reglerar villkor för musikanvändning från år 2014 då det tidigare avtalet med STIM upphörde att gälla.

  Avtalstecknande och att följa avtal är en fråga för den lokala enhetens ledning, dvs kyrkoherden och inte för enskilda medarbetare (inte heller för nationell nivå). Alla församlingar som använder musik i sin verksamhet behöver ett gällande avtal med STIM, om man inte tecknar ett avtal inom ramen för överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och STIM behöver man teckna ett annat licensavtal om musiknyttjande. 85% av Svenska kyrkans församlingar har hittills valt att teckna hängavtal med Stim. 

  Resultat av samtal med STIM

  Avtalets villkor har nu analyserats och diskuterats mellan parterna. Efter moget övervägande kommer inte avtalet att sägas upp. Svenska kyrkan har också kommit fram till att prislistan inte bör ändras. Vi är överens om att det är ett rättvist avtal när det gäller musikanvändning i Svenska kyrkan både för kyrkan och för upphovsmännen.​

  Några punkter har förtydligats:

  • En förenkling är att när endast fri musik spelas i ett arrangemang berörs det inte av avtalet. För sådana arrangemang krävs alltså varken någon avgift eller musikrapportering.
  • Alla gudstjänster omfattas av de särskilda reglerna om gudstjänst i Upphovsrättslagen. Detta gäller även musikgudstjänster.
  • Det kan spelas upp till 30 minuter skyddad musik i gudstjänst/musikgudstjänst utan att gudstjänsten omfattas av krav på licensavgift eller behöver musikrapporteras.
  • Även fortsättningsvis är det möjligt för Svenska kyrkans församlingar att ha en entré upp till 200 kronor för andra arrangemang än gudstjänster utan att licensavgiften blir högre.

  Samtalen mellan Svenska kyrkan och STIM riktas nu in på hur musikrapporteringen ska göras enklare. Det kommer att informeras om detta fortlöpande här.  

  Nedan finns mer fakta om Stim-avtalet.

  SAMI

  Församlingen/pastoratet kan även behöva ett avtal med Sami (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) för att ersättningen för inspelad musik ska nå rätt personer. När det gäller Sami så finns inget centralt avtal idag.

  Om församlingen/pastoratet tecknar avtal med Sami är vår rekommendation att teckna ett kort avtal. Mer information finns på Samis webbsida.

  Stim och Sami är två olika rättigheter och rättighetshavarna som har rätt till ersättning var för sig.​ ​

  Musikbanken – Svenska kyrkans egen digitala musiktjänst ​

   

  För församlingar som har behov av komplement till den levande musiken i form av digital musik finns idag två alternativ som är lagliga enligt upphovsrättslagen. 

  * Vid tecknade av konto behövs avtal med Sami, dock ej om tjänsten endast används vid gudstjänst och förrättning. 

  Fakta om Stimavtalet

  Det nya lokala avtalet innehåller ett förenklat sätt att ta betalt för församlingarnas konserter och musikunderhållning. Betalningsmodellen innebär fasta förskott och är tidsbesparande rent administrativt för musikansvariga på församlingsnivå. Vidare är musikrapporteringen helt digital. Det centrala avtalet (nationell nivå) omfattar bakgrundsmusik och musikunderhållning för samtliga delar i Svenska kyrkans organisation. Det betyder exempelvis att lokal nivå (pastorat eller församling) inte behöver betala Stimavgift för de här två musikområdena, det sker på nationell nivå.

  Centralt avtal 

  Svenska kyrkan och Stim har tecknat ett avtal. Avtalen gäller retroaktiv, fr o m 1 januari 2015 eftersom avtal under tidigare period saknats. Dock har musikrapportering gjorts från församlingar/pastorat under de tidigare åren. Användning av musik online regleras sedan tidigare i ett centralt avtal på nationell nivå men omfattar användningen för lokala enheter i Svenska kyrkans organisation.

  Församlingens avtal

  Vid sidan av de centrala avtalen måste också ett lokalt avtal tecknas. Församlingens avtal undertecknas av respektive församling eller pastorat och ger församlingarna rätt att använda musik vid konserter och musikgudstjänster.​

  Musikrapportering

  Musikrapporteringen sker helt digitalt i webbtjänsten, du behöver ha en inloggning på stim.se, Det kan vara fler personer i församling/pastorat som ansvarar för rapporteringen till Stim. Detta innebär att arbetet kan fördelas mellan fler medarbetare. Mer information om avtalen finns att läsa på Stims webbsida, där finns också guider om hur den digitala musikrapporteringen fungerar.

  Prissättning

  Vi har utgått ifrån den prissättning som finns etablerad med konsertmarknadens övriga aktörer (Stims Liveprislista) och som för gratis evenemang innebär 3,95 kr/besökare (enligt 2014-års prislista). Svenska Kyrkan har sedan fått en reduktion på det priset med 20% eftersom delar av repertoaren är fri musik. Underlaget till prislistan för 2015-2017 för konserter och musikgudstjänster utgörs av 2014-års redovisningar av musikanvändningen. Prisgrundande parametrar är antal besökare per konsert – eller musikgudstjänsttillfälle och antal tillfällen. Prislistan KPI justeras med start 2018 och basmånad juli.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-10-11
  X
  Dokumentid: 1447373- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450