Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Musik

  Kantor, organist, försteorganist - Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen

  Den 1 juni 2018 trädde nya bestämmelser i kraft som berör kyrkomusiker och kyrkomusikertjänster i Svenska kyrkans församlingar. De nya bestämmelserna gäller nyanställningar på kyrkomusikerbefattningar från och med detta datum. Här hittar du information och svar på vanliga frågor.


  Sammanfattning av förändringarna

  En ny examen införs i kyrkoordningen, Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, vilken utfärdas av kyrkostyrelsen eller på kyrkostyrelsens uppdrag. Denna inomkyrkliga examen innefattar tre nivåer, A-, B- respektive C-nivå, som ger behörighet till anställning på befattning som kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

  Också en ny befattningsbenämning, försteorganist, införs. Eftersom de tidigare befattningsbenämningarna organist och kantor kvarstår, finns nu tre nivåer av kyrkomusikerbefattningar. Behörighetskraven för dessa knyts till de tre examensnivåerna i Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen.

  I foldern till höger finns kortfattad information om de nya examinationsformerna för kyrkomusiker. Den mesta och mest uppdaterade informationen hittar du här på intranätet.​

  För befattning som försteorganist krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå.
  För befattning som organist krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på B-nivå eller högre.
  För befattning som kantor krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på C-nivå eller högre.

  Tabell med översikt över examensinnehåll, examensbenämningar och befattningsbenämningar för kyrkomusiker

  Foto: Svenska kyrkan

  ​Observera att för anställning på en befattning som kantor eller organist som har utlysts innan förändringarna träder i kraft den 1 juni 2018 gäller äldre bestämmelser.

  Domkyrkoorganister är försteorganister

  De nya bestämmelserna reglerar också att domkyrkoorganistbefattningarna är försteorganistbefattningar, dvs. att det krävs Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen på A-nivå för dessa befattningar.

  Äldre examina hanteras enligt särskild ordning

  Innehållet i Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen preciseras i en särskild examensordning, samtidigt som en valideringsordning klargör hur äldre svenska kyrkomusikerexamina ska valideras.

  Den som har en äldre svensk examen som finns upptagen i valideringsordningen är normalt behörig för anställning på en befattning som kyrkomusiker. Den som har behörighet kan också ansöka om att få ett valideringsintyg utfärdat för att underlätta den prövning som arbetsgivaren ska göra i samband med anställning. Svenska kyrkans utbildningsinstitut har getts i uppdrag att för kyrkostyrelsens räkning utfärda sådana intyg.

  Om begreppet kyrkomusiker

  Med de nya bestämmelserna införs i kyrkoordningen en definition av begreppet kyrkomusiker, som innebär att endast den som är behörig att anställas som endera försteorganist, organist eller kantor kan anställas på en befattning som kyrkomusiker (34 kap. 15 och 15 a §§). Därmed reserveras begreppet framöver för dem som har en musikalisk fackutbildning i kyrkomusik på en viss nivå – en utbildning som bland mycket annat inkluderar orgelspel och körledning – och som dessutom har fullgjort stiftsförlagda utbildningsmoment och pastoralteologisk utbildning.

  För varje församling ska det enligt kyrkoordningen finnas minst en kyrkomusiker (försteorganist, organist eller kantor, 34 kap. 1 §)). Från detta minimikrav finns inga undantag. Församlingen (eller i förekommande fall pastoratet) kan däremot anställa fler än en kyrkomusiker för församlingen genom att inrätta fler kyrkomusikertjänster. Så har också skett under många år, dels för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift, dels för att man önskar ge församlingens musikverksamhet en viss profil.

  Om församlingen vill anställa kyrkomusiker på kyrkomusikerbefattningar (försteorganist, organist eller kantor) ska behörighetsbestämmelserna i kyrkoordningen och de närmare bestämmelserna alltid följas. Det är däremot också möjligt att inrätta andra typer av musikertjänster. Om man av något skäl vill anställa exempelvis en musiklärare eller en körledare som inte har kyrkomusikalisk utbildning eller någon som är på väg mot men ännu inte fullgjort Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, då får man välja en annan befattningsbenämning än de i kyrkoordningen skyddade begreppen kyrkomusiker, försteorganist, organist och kantor.

  Skapad:2018-05-14 08:57:00

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om de nya examinationsformerna. Om du inte hittar svar här är du välkommen att höra av dig till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Vanliga frågor och svar för kyrkomusiker
  Skapad:2018-05-14 10:47:00

  Här får du som arbetar med kyrkomusiker i församling eller pastorat svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar här är du välkommen att kontakta Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

  Vanliga frågor och svar för församlingar och pastorat

  Bakgrund till förändringarna

  Bakgrunden till de här nya bestämmelserna samt kommentarer om tillämpning återfinns i förarbeten och andra dokument som du finner på intranätet under Verksamhetsstöd, Juridik och kyrkorätt.

  https://internwww.svenskakyrkan.se/juridik

  Redaktör
  Maria Sandell, Musik
  Innehållsansvarig
  Peter Sjunnesson, Musik
  Uppdaterad
  2020-11-12
  X
  Dokumentid: 1389648- Webid: 29191 - Unitid: 2147483450