Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Traktamente och ersättningar

  Här hittar du information om vad som gäller för tjänsteresor och för olika typer av ersättningar.

   

  TRAKTAMENTE

   

  Skattefritt traktamente (enligt Skatteverkets regler)

  För att skattefritt traktamente ska betalas för en tjänsteresa måste resan vara kombinerad med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten. 
  Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område inom 50 kilometer från tjänstestället, eller bostaden om resan börjar eller slutar i bostaden. 
  Tjänstestället är den plats där man utför huvuddelen av sitt arbete. Överenskommelse kan göras med medarbetare om att traktamente inte ska utbetalas. Till exempel vid gemensamma personalresor. En sådan överenskommelse måste göras skriftligt innan resan. 

  Skattefritt traktamente betalas:
  För hel dag bortavaro mer än 18 timmar 
  • för avresedagen ska resan vara påbörjad före kl 12.00
  • för hemkomstdagen ska resan vara avslutad efter kl 19.00

  För halv dag bortavaro mer än 4 timmar
  • för avresedagen ska resan vara påbörjad före kl 20.00
  • för hemkomstdagen ska resan vara avslutad efter kl 10.00För natt (om arbetsgivaren inte bekostar logi).

  Kostavdrag (enligt Skatteverkets regler)

  Traktamentet är en kostnadsersättning. Det vill säga en ersättning för de extra kostnader som arbetstagaren har på grund av bortovaron. Har man inga speciella kostnader så räknar Skatteverket med att de kronor som blir över när reducering har gjorts ska täcka till exempel en extra tidning och ett telefonsamtal hem.
  Att traktamentet är att betrakta som en kostnadsersättning innebär också att matens kvalité inte spelar någon roll.

  Kostförmån (enligt Skatteverkets regler)

  Att få maten gratis räknas, under vissa förutsättningar, som en förmån som ska beskattas. 

  • Vid kost i samband med tjänsteresa - reducering av traktamente och kostförmån.
  • Obligatorisk hotellfrukost - reducering av traktamente ingen kostförmån.
  • Obligatorisk kost på allmänna kommunikationsmedel - ingen reducering av traktamente ingen kostförmån-
  • Extern representation - reducering av traktamente ingen kostförmån.
  • Måltid, bjuden av affärskontakt - reducering av traktamente ingen kostförmån.
  • Intern representation - reducering av traktamente ingen kostförmån.

  Utlandstraktamente (enligt Skatteverkets regler)

  Betalas enligt av Skatteverket fastställda belopp för respektive land. Om flera länder besöks vid samma tjänsteresa betalas traktamente för det land man vistats längst tid i, mellan kl 06.00–24.00. 
  Kostavdrag ska göras även på utlandstraktamente. Reducering görs med fastställda procentsatser.

  Resetillägg (enligt kollektivavtal)

  • För hel dag mer än 18 timmar 105 kr
  • För halvdag mer än 4 timmar 15 kr
   Resetillägget reduceras med hälften av vad flerdygnstraktamentet reduceras med.
   Resetillägget är skattepliktigt och betalas inte ut vid endagsförrättning eller utlandsresa.

  Endagstraktamente (enligt lokalt kollektivavtal)

  Enligt en lokal överenskommelse betalas ett traktamente ut vid endagsförrättning om avståndet mellan den anställdes tjänsteställe (eller bostaden) och förrättningsstället är minst 50 km.

  • För hel dag mer än 10 timmar 150 kr
  • För halvdag mer än 6 timmar 75 kr
   Resetillägget ska reduceras på samma sätt som traktamentet reduceras vid flerdygnsförrättning. 

  Blankett
  Reseräkning (Worddokument) 

  Läs mer
  www.skatteverket.se

  ERSÄTTNINGAR

  Bilersättning

  Användande av egen bil i tjänsten berättigar till en tvådelad ersättning, bestående av en skattefri del (1,85:-/km år 2013) och en skattepliktig del (1,05:-/km år 2013).
  Observera att anspråk på bilersättning ska ha inkommit senast 6 månader efter att resan genomfördes för att ersättningen ska kunna utbetalas.
  Fyll i blanketten Bilersättning och lämna den därefter till din chef för attestering. Observera att bilersättning måste utbetalas via lönesystemet då ersättningen ska redovisas till Skatteverket på kontrolluppgiften. Utbetalning via handkassa är med andra ord inte tillåtet. ​

  Blankett
  Bilersättning (Worddokument)

  Färdtidsersättning

  Färdtidsersättning är kompensation för att fritid tagits i bruk för inrikes tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten. Med den vanliga verksamhetsorten menas ett område inom 50 kilometer från tjänstestället, eller bostaden om resan börjar eller slutar i bostaden. Tjänsteställe är den plats där man utför huvuddelen av sitt arbete.
  Om den anställde saknar bestämd ordinarie arbetstid utges inte färdtidsersättning för tid mellan kl 8-17 helgfri måndag-fredag.

  Väntetid såsom byte av färdmedel eller tillfälliga uppehåll likställs med färdtid.
  Färdtidsersättning utbetalas endast för resa som överstiger 30 minuter. Färdtiden summeras per kalendervecka och summan avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.

  Tid utanför ordnarie arbetstid/schema räknas som färdtid. 

  • Exempel: ordinarie arbetstid/schema 9-17.30. Färdtid kan betalas för tid före kl 9 och efter kl 17.30.

   Färdtid utbetalas inte under tid då fyllnadslön eller övertid utbetalas. Ersättningen betalas alltid som ett belopp och kan inte omvandlas till kompensationsledighet. Färdtidsersättning betalas inte för tid mellan 22-06 om den anställde disponerar sovplats på tåg eller hyttplats på fartyg.​

  Blankett
  Reseräkning​ (Worddokument)

  Lägeravtal

  Med lägerverksamhet avses församlingsverksamhet med övernattning. I Svenska kyrkans avtal 16, bilaga P (s. 115), finns särskilda bestämmelser för lägerverksamhet med övernattning. I avtalet regleras ersättningsnivåer och ramar rörande arbetstid. Svenska kyrkan Malmö har även ett lokalt lägeravtal som till viss del frångår det centrala avtalet.

  Ersättning, t.o.m. 2019-03-31

  • För varje tjänstgöringsdygn som påbörjats måndag till torsdag under vilket övernattning har ägt rum får arbetstagaren en ersättning ett för allt: 599,40 kr.
  • För varje tjänstgöringsdygn som påbörjats fredag till söndag och övriga helgdagar, när O-tillägg A eller B enligt § 21 tillämpas, under vilket övernattning har ägt rum får arbetstagaren en ersättning ett för allt: 729,70 kr.

  Arbetstid
  Tidsåtgången för lägerverksamhet ska inrymmas i det genomsnittliga ordinarie arbetstidsmåttet inom beräkningsperioden. Arbetstidslagens bestämmelser om 36 timmars veckovila och 11 timmars dygnsvila ska beaktas. Arbetsgivaren utser en på lägret närvarande arbetstagare till lägeransvarig.

  Tiderna för arbete och dygnsvila ska anges innan lägret påbörjas. Förläggning av arbetstid bör vid behov även anges i arbetstidsschema eller liknande.

  Arbetstagarens sammanhängande dygnsvila kan undantagsvis uppgå till minst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under beräkningsperioden.

  För fullgjort arbete utöver ordinarie arbetstid utges tidskompensation timme för timme i direkt anslutning till lägret.

  Tillfälliga avvikelser från den planerade dygnsvilan kan ske vid akuta händelser om arbete beordras eller godkänns i efterhand. Arbetstagaren kompenseras i dessa fall för varje arbetad timme med 1,5 timme ny ledighet  under eller i direkt anslutning till lägret.

  Anmärkning
  Vid förläggning av dygnsvila får avvikelser göras i enlighet med 13 § andra stycket arbetstidslagen (angående nattvila).

  13 § andra stycket ATL
  I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till ska tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn tilldess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5.​

  Läs mer
  Lägerersättning, lokalt avtal (pdf)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-01-21
  X
  Dokumentid: 1426671- Webid: 45457 - Unitid: 12901