Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Studieledighet

  Samtliga medarbetare har rätt till studieledighet. För att ha rätt till studieledighet måste medarbetaren vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en följd under de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning.

  Vilka studier?
  I princip varje form av utbildning ger rätt till ledighet. Utbildningen ska emellertid vara planmässigt upplagd. Korrespondenskurser, allmän utbildning, yrkesutbildning, facklig utbildning är exempel på utbildning som ger rätt till ledighet. Även studier förlagda utomlands ger rätt till ledighet. Det finns inget krav på att utbildningen ska vara avsedd att komma till nytta för varken medarbetaren eller arbetsgivaren. Det är medarbetaren som avgör studiernas inriktning och innehåll. Rena hobbykurser, rekreation, opinionsbildande verksamhet, deltagande i konferenser och enstaka föredrag ger dock inte rätt till ledighet.

  Hur länge?
  Det finns inte några begränsningar i lagen av hur lång studieledigheten kan vara. Medarbetaren avgör i princip själv när ledigheten skall tas ut. Ledigheten ska vara behövlig för studierna. Medarbetarens eget upplägg av studierna bestämmer tidsåtgången. Ledigheten kan omfatta deltid eller heltid.

  Ansökan
  En ansökan om studieledighet bör ange den utbildning ledigheten avser, vem som anordnar utbildningen, ledighetens uppläggning, heltid eller deltid, när ledigheten börjar och slutar samt eventuellt önskemål om tjänstgöring under ferier. Om medarbetaren vill återinträda i arbete under ferier ska detta anges redan i ledighetsansökan varvid arbetsgivaren inte kan vägra återinträde. Har återinträdet inte berörts i ledighetsansökan har medarbetaren inte rätt att kräva att få arbeta under ferierna. Om medarbetaren söker ledighet för en termin i taget har hen självfallet rätt att komma tillbaka efter terminen. Lämnar medarbetaren samtidigt in en ansökan om ny ledighet för den kommande terminen riskerar hen att få ledigheten uppskjuten.

  Uppskov
  Om medarbetaren uppfyller kravet på anställningstid och studierna är av sådan art att de berättigar till ledighet kan arbetsgivaren inte vägra ledighet. Arbetsgivaren har emellertid vissa möjligheter att uppskjuta begärd ledighet. Arbetsgivaren har rätt till rimlig betänketid för att kunna genomföra sin planering av personalbehov och för att undersöka möjligheten att skaffa vikarie vid längre ledighet.

  Arbetsgivare kan skjuta upp en begärd ledighet i högst sex månader från ansökan. Vill arbetsgivaren skjuta upp ledigheten längre tid krävs samtycke från den fackliga organisationen. När det gäller en begäran om utbildning på högst en vecka kan arbetsgivaren emellertid bara skjuta upp den två veckor. Detsamma gäller facklig utbildning. Vid längre uppskov krävs samtycke från den fackliga organisationen.

  Om arbetsgivaren beslutar att skjuta upp begärd ledighet, ska medararbetaren underrättas och skälen för uppskovet anges. Arbetsgivaren ska samtidigt underrätta den fackliga organisationen om sitt beslut. Facket har rätt att begära överläggning om uppskovet inom en vecka från underrättelsen. 

  Avbrott
  En arbetstagare har rätt att avbryta sin ledighet och återgå i arbete. Har ledigheten varat längre än en arbetsvecka men kortare tid än ett år måste medarbetaren underrätta arbetsgivaren två veckor i förväg. Det innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att låta arbetstagaren komma tillbaka tidigare. För det fall ledigheten varat minst ett år ska arbetsgivaren underrättas minst en månad i förväg. Har ledigheten avsett högst en arbetsvecka är medarbetaren inte skyldig att underrätta arbetsgivaren i förväg om ledigheten avbryts.

  Lön under ledigheten?
  Arbetsgivaren är inte skyldig att betala lön under studieledigheten men medarbetaren har rätt att få samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som före ledigheten när hen återgår i arbete. Rätt till lön under ledigheten kan dock i vissa fall följa viss lagstiftning när det gäller studier som behövs för att en förtroendeman skall kunna fullgöra sitt fackliga uppdrag på arbetsplatsen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-05-23
  X
  Dokumentid: 1273540- Webid: 45457 - Unitid: 12901