Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Rutin vid distansarbete under coronapandemin

  Foto: Zivica Kerkez/ Shutterstock

  Här får du information om de riktlinjer som gäller när du arbetar på distans.

  Inledning – vem ska kunna arbeta på distans?

  Riktlinjerna nedan är framtagna som ett stöd under nuvarande omständigheter och kan komma att ändras över tid. Varje enskilt fall bedöms utifrån den enskilda medarbetarens förutsättningar och verksamhetens behov. Arbete som rör sekretessuppgifter ska bedömas särskilt. Närmsta chef har beslutanderätt och vid tveksamheter kontaktas HR för rådgivning.

  Definition distansarbete

  Distansarbete är arbete som sker på arbetsplats utanför arbetsgivarens lokaler och med stöd av arbetsgivarens utrustning för data- och telekommunikation.

  Arbetsuppgifter 

  De arbetsuppgifter som utförs på distans ska normalt vara av samma slag som de som vanligen utförs på den ordinarie arbetsplatsen.

  Omfattning och schema

  Omfattningen bestäms av närmsta chef i dialog med arbetstagaren. Sammanställning ska finnas tillgänglig på gemensam anslagstavla på varje arbetsplats (fysisk eller digital) för att enkelt få en uppfattning om vem/vilka som arbetar på distans.

  Överenskommelse

  Vid behov av distansarbete kan skriftlig överenskommelse (mail går bra) upprättas avseende:
  • Arbetstider
  • Tillgänglighet
  • Distansarbetes omfattning och längd (tidsbestäm gärna och justera allteftersom)
  • Arbetsuppgifter
  • Övriga förutsättningar i det enskilda fallet

  Tillgänglighet och arbetstid

  Vid distansarbete ska man vara tillgänglig för kontakter, kollegor, chefer m fl på samma sätt som normalt, även om kommunikationsmedlen kan vara annorlunda. Samma regler för arbetstidsförläggningen gäller som på ordinarie arbetsplats. Övertid ska normalt inte förekomma annat än i undantagsfall och i så fall vara beordrad eller i efterhand godkänd av chef. 

  Frånvaro

  Rapportering av frånvaro sker på samma sätt som vanligt, d v s anmälan till närmsta chef. 

  Utrustning

  Ordinarie teknikutrustning används. Behövs någon komplettering kontaktar närmsta chef IT för rådgivning och beslut.

  Arbetsmiljö

  Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret även vid distansarbete. Utrymmet ska vara utformat och inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Dock tillhandahåller arbetsgivaren inte kontorsutrustning etc. 

  Försäkring

  Arbetsgivaren ansvarar för förlust av eller skada på utlämnad utrustning för distansarbete. Om den utlämnade utrustningen orsakar brand eller annan skada och skadeersättningen betalas ut via arbetstagarens hemförsäkring, ersätter arbetsgivaren självriskkostnader och ev bonusförlust. Om hemförsäkringen av någon anledning inte täcker skada på den anställdes personliga egendom som förorsakats av den utlämnade utrustningen står arbetsgivaren för kostnaderna. 

  Arbetstagaren ansvarar för förlust av och skada på den utlämnade utrustningen som förorsakats av grov oaktsamhet. Arbetstagaren tecknar och vidmakthåller (betalar) ett hemförsäkringsskydd som täcker skada på person och egendom. Arbetstagaren är skyldig att omgående skriftligt anmäla till arbetsgivaren om det uppkommer förlust eller skada på utrustningen.

  Vid distansarbete gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att ett olycksfall har ett direkt samband med det arbete som ska utföras. Om en du till exempel skadar dig vid kaffekokning i köket räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.     

  Tips vid distansarbete 

  Arbetsmiljöverket har gjort en kort film med vad man bör tänka på vid distansarbete. Det gäller bland annat att det är viktigt att strukturera dagen, ha en tydlig arbetsplats, hålla daglig kontakt med sina kollegor och chef och i förväg göra upp hur distansarbetet ska göra och återrapporteras. Se Arbetsmiljöverkets film

  Redaktör
  Maria Stålhammar, Malmö pastorat
  Innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-04-14
  X
  Dokumentid: 1490235- Webid: 45457 - Unitid: 12901