Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Riktlinjer gällande kränkande särbehandling

  Här kan du läsa om vad kränkande särbehandling är, hur man kan förebygga och åtgärda det.

   

  Vad är kränkande särbehandling?

  Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera anställda på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa hos de som drabbas eller till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 om Organisatorisk och social arbetsmiljö behandlar arbetsgivarens ansvar för hantering av kränkande särbehandling. 

  Arbetsmiljöpolicyn för Svenska kyrkan Malmö tydliggör att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.

  Exempel på kränkande särbehandling:

  • att inte hälsa på någon
  • att kalla någon för öknamn
  • att frysa ut någon
  • att exkludera någon från möten
  • att anklaga någon orättvist
  • att hänga ut någon personligen
  • att kalla någon för kränkande saker inför andra

   Även andra typer av händelser, ageranden och oönskade beteenden kan vara former av kränkande särbehandling.

   Trakasserier är ageranden som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

  Förebyggande åtgärder

  Svenska kyrkan Malmö pastorat ska ha en god arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier.

  Med fungerande samverkan skapas de bästa förutsättningar för att förebygga och upptäcka brister i arbetsmiljön. Samverkan ska präglas av en ömsesidig dialog, en öppen kommunikation, respekt för varandra samt en vilja att lösa uppkomna problem i ett tidigt skede. 

  Nedanstående åtgärder är exempel på hur riskerna för att trakasserier och kränkningar uppstår i verksamheten kan minimeras och förebyggas: 

  • Regelbunden översyn av arbetsmetoder, arbetsfördelning, arbetsinnehåll, kompetenskrav och befogenheter genom ett reflekterande synsätt på organisationen.
  • Skapa tydlighet kring chefers och medarbetares roller, arbetsuppgifter, skyldigheter och rättigheter.
  • Skapa former för ett väl fungerande samverkanssystem på arbetsplatsen med arbetsplatsträffen och medarbetarsamtalet som grund.
  • Öka chefer och medarbetares kunskap och medvetenhet kring arbetsgivarens inställning avseende kränkningar och trakasserier.
  • Regelbundet genomförd medarbetarenkät.

   

  Anmälan om kränkande särbehandling eller trakasserier

  Om du som anställd upplever att du blivit utsatt eller ser någon annan bli utsatt för kränkningar eller trakasserier kan du anmäla händelsen genom att berätta om den för din chef och lämna in en skriftlig redogörelse. Om det inte är möjligt så kontakta nästa högre chef eller kontakta skyddsombudet på din arbetsplats.
  Om du anmäler anonymt till arbetsgivaren, kan inte arbetsgivaren utreda och driva ärendet mot en enskild utpekad eller grupp av enskilda utpekade.

  Det här händer när du anmäler

  Din anmälan hanteras via HR-funktionen. Därefter genomförs en saklig utredning av opartisk person som har kompetens inom området. 

  Efter avslutad utredning

  Om utredningen visar att kränkningar eller trakasserier har inträffat ska chefen genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta händelser.

  Visar utredningen att kränkningar eller trakasserier inte har inträffat ska chefen hantera frågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga och förhindra fortsatta oönskade beteenden.

  Återkoppling ges till berörd och eventuellt närmaste arbetsgrupp.

  I de fall händelsen har lett till ohälsa ska anmälan om arbetssjukdom göras i IA (Informationssystem om arbetsmiljö).

  Ladda ner:
  Riktlinjer mot kränkande särbehandling (Word)
  Arbetsmiljöpolicy (pdf)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Michael Tuvesson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-07-07
  X
  Dokumentid: 1526198- Webid: 45457 - Unitid: 12901