Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Rekrytering

  Våra medarbetare är vår verksamhet och rekrytering av medarbetare är därmed en långsiktig investering. Det är av största vikt att våra rekryteringar planeras och genomförs med hög kvalité.

  Riktlinjer gällande rekrytering
  Syftet med rekryteringsarbetet är att öka förutsättningarna för att attrahera kompetenta och motiverade medarbetare.Rekryteringsprocessen ska genomsyras av ett likvärdigt och professionellt agerande gentemot samtliga sökande. Det är viktigt att genomföra ett noggrant förberedelsearbete. 

  Förberedelser
  Innan en eventuell rekryteringsprocess startar kontaktar rekryterande chef HR-enheten. En behovsanalys genomförs för att klargöra om tjänsten ska återbesättas eller om tjänstens inriktning behöver förändras.

  Därefter är det viktigt att kartlägga om:

  - Det finns behov av omplacering
  - Någon medarbetare önskar byta tjänst eller önskar högre sysselsättningsgrad
  - Någon har företrädesrätt till anställning  

  Innan rekrytering i församling har HR dialog med samtliga församlingsherdar och kyrkoherden avseende ovanstående punkter. När detta är klart och beslut är fattat om att tjänsten ska tillsättas gör rekryteringsansvarig tillsammans med HR följande:   ·      

  - Kravprofil 
  - Tidplan för annonsering
  - Kartlägger hur tjänsten ska annonseras, internt/externt
  - Ser över vilka mediekanaler som ska användas i samråd med kommunikationsenheten
  - Tidplan för intervjuer
  - Tar kontakt med domkapitlet avseende tillsättning av vigningstjänster

  Domkapitlet genomför behörighetsprövning avseende präst- och diakontjänster. HR skickar in ansökningshandlingar snarast efter sista ansökningsdagen. Observera att domkapitlet har intervjuer innan beslut om behörighet gällande kyrkoherde, församlingsherde samt vissa specialtjänster. Om osäkerhet råder kontakta alltid domkapitlets handläggare. Samtliga tillsvidareanställningar ska annonseras. 

  Urval – Intervjuer - Referenstagning
  Planering och genomförande av intervjuer sker alltid tillsammans med HR. Vid urval inför intervjuer jämförs inkomna ansökningar med kravprofilen. För att främja intern rörlighet ska inställningen vid rekrytering vara att internt sökande ska  bemötas särskilt väl.  

  Efter intervjuerna tar ansvarig chef eller HR referenser. Vid referenstagning används alltid aktuell referensmall.  

  Beslut
  När en kandidat erbjuds en tjänst ska följande moment beaktas: 
  - Förhandling enligt MBL §11 innan tillsättning av tjänst med arbetsledande funktion
  - Anställningsavtal beställs av rekryterande chef via Barium
  - Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas för rekryterande chef vid anställning inom församling. Rekryterande chef fyller i blankett
  - Barnkonsekvensanalys genomförs vid tillsättningar av tjänster med inriktning på barn   

  När anställningen är klar ska återkoppling ske till övriga sökande. De sökande som intervjuats ska få en muntlig återkoppling från rekryteringsansvarig. Övriga sökande får skriftlig återkoppling. Ansökningshandlingarna ska sparas under överklagandeperioden, 2 år. Introduktion Varje nyanställd medarbetare ska få en bra introduktion. Se riktlinjer för introduktion av nyanställd.

  Hänvisningar - Lagrum
    ·      
  Lagen om anställningsskydd (LAS)
  Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ·      
  Diskrimineringslagen (DL)
  Kyrkans avtal 17
  Kyrkoordningen 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-07-03

  Andras kommentarer:

  • Daniel Smith  2020-11-11 08:28 Anmäl kommentar

   Lägg till länken för att beställa anställningsavtalet tydligare. Många användare kontaktar oss och begär en inloggning till barium när de endast behöver klicka på länken för att komma igång.

  X
  Dokumentid: 1275637- Webid: 45457 - Unitid: 12901