Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Rehabilitering

  Du som chef ansvarar för att rehabilitering genomförs när någon av dina anställda blir sjuk. Här hittar du stöd som beskriver de olika stegen i rehabiliteringsprocessen, vad som ska göras, när aktivitet ska ske och vem som ska agera.

  Rehabiliteringsprocessen  
  Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social och arbetslivsinriktad art för att få tillbaka funktionsförmåga och för ett gott liv. Arbetslivsinriktad rehabilitering är åtgärder som görs för att underlätta återgång till arbetslivet efter sjukfrånvaro.

  Svenska kyrkan Malmö har som målsättning  att skapa en miljö som upplevs utvecklande och stimulerande samt att förebygga att våra anställda utsätts för risker för arbetsrelaterad ohälsa och olycksfall i arbetet. Denna målsättning har stöd i aktuell lagstiftning genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Även området rehabilitering har sin grund i denna lagstiftning.

  Påbörja rehabiliteringen
  Det är viktigt att upptäcka tidiga signaler och att agera så tidigt som möjligt, det vill säga att lämpliga stödåtgärder sätts in när någon from av beteendeförändring observeras hos en medarbetare. Exempel på förändrat beteende kan t ex vara svårigheter med att passa tider, mycket korttidsfrånvaro, sämre prestation, irritation etc.

  I detta skede är det viktigt att du som chef har ett samtal med din medarbetare. Samtalet är ett informellt samtal mellan chef  och anställd som syftar till att upptäcka ohälsa på ett tidigt stadium. Fokus för samtalet är enkelhet och omtanke. När en medarbetare sjukanmäler sig, är det viktigt att du som chef redan under första frånvaroveckan tar kontakt med medarbetaren för att stämma av situationen och tidigt skapa en dialog om när medarbetaren kan tänkas komma åter i arbete. För information om läkarintyg, sjukersättning och rehabiliteringskedjan se försäkringskassans hemsida.  

  Medarbetarens ansvar i rehabiliteringsprocessen
  Medarbetaren är skyldig att lämna den information som är nödvändig för att möjliggöra en bra planering för återgång i arbetet. Medarbetaren ska dessutom aktivt delta i sin rehabilitering.

  Rehabiliteringsmöte

  Syftet med ett rehabiliteringsmöte är att få till en rehabiliteringsplan där anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder diskuteras som kan underlätta återgången i arbetet för medarbetaren. Samtalet ska resultera i en rehabiliteringsplan som ska ge svar på:
  - orsak till arbetsoförmåga
  - vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behöver vidtas
  - vilka åtgärder som eventuellt har gjorts tidigare
  - hur prognosen ser ut för återgång i arbete
  - möjlighet till anpassade arbetsuppgifter

  Du som chef kan kalla, men även bli kallad till ett rehabiliteringsmöte av exempelvis sjukvården eller försäkringskassan. Samtalet dokumenteras med stöd av den mall som finns för rehabiliteringsplan. HR finns med som ett stöd och ett bollplank under hela rehabiliteringsprocessen och företagshälsovården eller andra aktörer kan vid behov kopplas in. Informera den anställde om rätten att ha med sig facklig företrädare eller någon annan stödperson genom hela rehabiliteringsprocessen.

  Plan för återgång i arbetet
  Om en medarbetare antas vara sjuk i mer än 60 dagar behöver en plan för återgång i arbete tas fram senast 30 dagar från det att sjukfallet började. Planen ska stödja det rehabiliteringsarbete som görs på arbetsplatsen och innehålla de åtgärder som behöver genomföras för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Du behöver inte ta fram en plan om det med hänsyn till arbetstagarens hälsotillstånd klart framgår att återgång i arbete inte är möjlig. Syftet med regelverket är att stärka individers möjlighet till rehabilitering och underlätta återgång i arbete. Planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

  Se över medarbetarens arbetssituation
  För att en medarbetare ska kunna komma åter i arbete kan vissa anpassningar på arbetsplatsen behöva genomföras. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter utan arbetsuppgifterna ska finnas inom den befintliga organisationen. Anpassningarna får heller inte gå ut över andra medarbetare så att det påverkar deras arbetsmiljö och arbetsbelastning. Arbetsgivaren är heller inte skyldig att omplacera andra anställda för att bereda arbete åt en medarbetare som är sjuk. Exempel på anpassningar som kan göras är att:

  - se över arbetsuppgifterna och eventuellt ta bort vissa arbetsuppgifter
  - avgränsa arbetsuppgifter 
  - vara flexibel med när på dagen arbetsuppgifterna utförs exempelvis antingen förmiddag    eller eftermiddag.

  Arbetsgivaren är, under vissa förutsättningar, skyldig att undersöka möjligheten till annat arbete i hela pastoratet.  

  Uppföljning och avslutning av rehabiliteringsprocessen

  När en rehabilitering är slutförd, ska den formellt avslutas. I en lyckad rehabilitering är medarbetaren åter i arbete och det kan då vara bra att hålla ett mer formellt samtal för att sammanfatta vilka åtgärder som har vidtagits och utvärdera hur de fallit ut. Om medarbetaren inte kan återgå i ordinarie omfattning eller i ordinarie arbete, behöver du som chef försäkra dig om att alla rehabiliteringsåtgärder är uttömda och att det finns dokumentation om detta.

  .

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-07-03
  X
  Dokumentid: 1493037- Webid: 45457 - Unitid: 12901