Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Facklig verksamhet

  Foto: Gustaf Hellsing/IKON

  På den här sidan får du information om vad som gäller för fackliga förtroendemän på arbetsplatsen och hur Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) tillämpas.

   

  Tillämpning av lagen

  I lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) anges vilka rättigheter en facklig förtroendeman har och vilken verksamhet som anses som facklig. LFF gäller vid företag/organisationer som är bundna av kollektivavtal. Lagen gäller också för skyddsombud och ledamöter i arbetsmiljökommitté.

  Läs mer:
  Lagen om förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LSS) (länk till riksdagen.se)

  Vem är facklig förtroendeman?

  Facklig förtroendeman ska vara utsedd av facket, anmäld till arbetsgivaren och anställd vid företaget och på den arbetsplats där det fackliga arbetet bedrivs.

  Vad är facklig verksamhet?

  Som facklig verksamhet räknas bl a förhandlingar enligt MBL och förberedelser inför en förhandling samt uppgifter som följer av lag och kollektivavtal om ökat inflytande för de anställda t ex rörande anställningsskydd och arbetsmiljö. Dit räknas också information till medlemmar om frågor som berör arbetsplatsen och fackföreningens verksamhet där.

  Som facklig verksamhet räknas däremot inte:

  Interna föreningsangelägenheter, t ex organisatoriska frågor, ekonomi, nomineringsfrågor och insamlingar, politisk verksamhet, utbildning utan inriktning på arbetsplatsen.

  Vem har rätt till ledighet?

  Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget.
  Den begränsning som finns i förtroendemannalagen vad gäller ledighet, är att den ska vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och inte får medföra "betydande hinder för arbetets behöriga gång".

  Den fackliga förtroendemannen har rätt till lön och andra anställningsförmåner under den tid hon ut för sitt fackliga uppdrag (6§ LFF).
  Två intressen måste vägas mot varandra – dels ska den fackliga verksamheten anpassas till det fackliga behovet dels ska skälig hänsyn tas till organisationens möjlighet att "tåla" ledigheten.

  Den fackliga förtroendemannen har en ovillkorligen skyldighet att diskutera längd och förläggning av ledighet med sin närmaste chef. Detta ska självklart ske innan ledigheten tas ut. Facklig ledighet söks genom att använda ledighetsblanketten. Facklig ledighet ska även registreras som facklig tid i Tidomat eller Flex HRM.

  Läs mer:
  Blankett ledighetsansökan (Word)

  Fortlöpande ledighet

  Normalt beräknas behovet av ledighet för fortlöpande facklig verksamhet per arbetstagarorganisation uppgå till fyra timmar per medlem och år.

  Tillfällig ledighet

  Undantagen från fortlöpande ledighet är den ledighet som behövs för centrala fackliga uppdrag eller för facklig verksamhet vid enstaka oregelbundna tillfällen t ex deltagande i en kurs, konferens eller liknande. OBS! att det inte är avsikten att förtroendemannen ska ha tillfällig ledighet när denna har behov av fortlöpande ledighet för att sköta sitt uppdrag.

  Ledighetsansökan

  Den lokala arbetstagarorganisationen ska anmäla tillfällig ledighet till arbetsgivaren snarast och om möjligt senast 14 dagar före ledigheten.

  Rätt till betald ledighet?

  Ledighet för facklig verksamhet ska vara betald endast för fackligt arbete som berör den egna arbetsplatsen. (7§ förtroendemannalagen).
  Om det beror på arbetsgivaren att t ex förhandlingar förläggs till annan tid än ordinarie arbetstid så är den fackliga förtroendemannen berättigad till samma ersättning som om vederbörande arbetat med sina ordinarie arbetsuppgifter.

  Facklig utbildning

  Deltagande i utbildning som rör fackliga ämnen ger rätt till lön endast om kursämnena har direkt betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Dit räknas normalt arbetsrätt och avtalsgenomgång.
  För att kunna göra en bedömning av kursens status i detta avseende måste alltid det kompletta kursprogrammet avkrävas.

  Facklig information på betald tid

  Den lokala fackliga organisationen har rätt att informera sina medlemmar om den fackliga verksamheten. Varje arbetstagare har rätt till högst 5 timmars betald ledighet per år för facklig information.
  Möten ska förläggas så att de medför minsta möjliga störning i verksamheten. Vanligtvis ska dessa möten förläggas utanför ordinarie arbetstid.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-02-28
  X
  Dokumentid: 757660- Webid: 45457 - Unitid: 12901