Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kultur och kulturarv

  Samhällets stöd till Sveriges största sammanhållna kulturarv

  Genom sin nästan 1000-åriga historia, rikstäckande organisation och verksamhet förvaltar Svenska kyrkan en betydande del av det nationella kulturarvet. Svenska kyrkan ansvarar för att underhålla dessa kyrkobyggnader och kyrkomiljöer, att göra dem tillgängliga för besök samt att ta till vara det breda folkliga engagemang som finns för miljöerna.

  Foto: Maria Svensk

  Inför relationsändringen mellan staten och Svenska kyrkan år 2000 gjordes en överenskommelse som innebar att Svenska kyrkan får kyrkoantikvarisk ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet. Riksdagen beslutade att Svenska kyrkan, i en första omgång, får ersättning från staten under åren 2002-2009.

  Långsiktig ersättning

  I september 2009 föreslog regeringen, i budgetpropositionen, att en ersättning om 460 miljoner kronor per år ska gå till det kyrkliga kulturarvet 2010-2014. En ny kontrollstation ska äga rum vid periodens slut. Riksdagen beslutade om budgeten i december 2009. Den kyrkoantikvariska ersättningen ska täcka kulturhistoriskt motiverade merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena. Med det menas sådana kostnader som uppstår genom de särskilda krav som ställs på Svenska kyrkan, till följd av bestämmelserna i 4 kap. kulturmiljölagen.

  Genom den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar alla landets innevånare till vården av det kyrkliga kulturarvet. Ersättning utgår till kyrkor, begravningsplatser, kyrktomter och kyrkliga inventarier som är skyddade enligt 4 kap. kulturmiljölagen. Ersättning kan också användas till inventeringsinsatser samt vård- och underhållsplanering. Dessa åtgärder är prioriterade och planeras eller samordnas i de flesta fall på stiftsnivå.

  Fördelas av Kyrkostyrelsen till stiften

  Den kyrkoantikvariska ersättningen utbetalas till Svenska kyrkans nationella nivå och fördelas av Kyrkostyrelsen till Svenska kyrkans 13 stift. Stiftsstyrelserna beslutar i sin tur om kyrkoantikvarisk ersättning på grundval av de ansökningar församlingarna lämnar in.  Tillstånd till de åtgärder som ansökningarna omfattar måste alltid först sökas hos länsstyrelsen. Utan sådant tillstånd kan ansökan inte behandlas av stiftsstyrelsen.

  I april varje år rapporterar Svenska kyrkan till regeringen om den kyrkoantikvariska ersättningens användning, kyrkornas tillgänglighet samt om eventuella förändringar i kyrkobeståndet. Rapporten i dess helhet finns att läsa i filerna nedan.

   

   

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2015-06-18
  X
  Dokumentid: 27299- Webid: 21461 - Unitid: 2147483529