Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Krishantering

  Kyrkokansliets krisberedskap

  Kyrkokansliet samordnar krishanteringsfrågor i Svenska kyrkan på nationell nivå. Krishanteringssamordnarna i kyrkokansliet finns vid personalavdelningen. Kontakta oss gärna!

  1. Larmnumret är kyrkokansliets larmkanal
  2. När larmar vi?
  3. När larmoperatör och larmmottagare får larmet
  4. Krisledningsgrupp
  5. Krissamordningen
  6. Avdelningschefer och arbetsledare vid kyrkokansliet
  7. Medarbetare vid kyrkokansliet

  Kyrkokansliets krisorganisation består av:
  – Krisjour för kyrkokansliet via larmoperatär vid SOS Alarm
  – Larmmottagare/krishanteringssamordnare och säkerhetschef vid personalavdelningen
  – Krisledningsgrupp, biträdd av krishanteringssamordnare och pressjour
  – Avdelningschefer och arbetsledare
  – Medarbetare

  Larmmottagare kan i samråd med berörd avdelningschef besluta om omedelbara åtgärder i kyrkokansliet med anledning av det inträffade. Larmmottagare vid kyrkokansliet tar inte över ordinarie beslutsordning. Krisledningsgruppen leder och samordnar fortsatta insatser med berörd(-a) avdelning(-ar), stift och församlingar vid större händelser och med samhällets övriga aktörer.

  1. Kyrkokansliets interna larmkanal är larmnumret: +46 771 38 40 00.
  Kyrkokansliet har ett avtal om larmnummer och beredskap med SOS Alarm som innebär att larmsamtal tas emot under dygnets alla timmar.

  Larmnumret aktiverar kyrkokansliets krisberedskap.
  Larmnumret är också kansliets interna nummer för att aktivera ett krisarbete med berörda ansvariga på ett betryggande sätt. Även i det dagliga arbetet inom kyrkokansliet kan därför larm gå via kyrkokansliets larmnummer vid händelser enligt nedan.

  Larmkort
  Larmkort med telefonnummer och vägledning finns i receptionen och hos krishanteringssamordnare. Den som tjänstgör eller reser på kyrkokansliets uppdrag utomlands ska alltid medföra larmkort.
  Biskoparna, stiftens kanslichefer och beredskapshandläggare har tillgång till larmnumret.

  2. När larmar vi?
  Larm ska gå via larmnumret vid allvarliga händelser som berör kyrkokansliet, omfattande olyckor och katastrofer. Det innebär t.ex.

  • Katastrof (t.ex. naturkatastrof, terrorattack, flygplansolycka, hotellbrand).
  • Omfattande olycka (t.ex. allvarliga olyckor utomlands, händelser som berör flera anställda/förtroendevalda, gisslantagning).
  • Allvarlig händelse (t.ex. plötsliga dödsfall utomlands, andra olyckor eller våldsbrott).

  Ovanstående är exempel på händelser som kan kräva samordnad ledning och resurser utöver enskild avdelning vid kyrkokansliet. Den som får kännedom om en sådan händelse ska larma!

  Är du osäker på händelsens art och omfattning, rådgör med närmaste chef eller med krishanteringssamordnare. Larm ska göras direkt utan att efterforska om andra redan har larmat. Larmoperatören är van vid att flera personer ringer, när något har hänt.

  3. När larmoperatören får larmet
  Den som larmar får uppge namn, befattning, varifrån man ringer, telefonnummer, vad som hänt, vilka som är berörda och vilka åtgärder som vidtagaits.
  När larmoperatören tagit emot uppgifterna tas telefonkontakt med larmmottagare/krishanteringssamordnare i beredskap vid kyrkokansliet.
  Kyrkokansliets larmmottagare får uppgifterna och ringer tillbaka till den som larmat, inhämtar information, bedömer läget, ger råd och stöd, och beslutar i samråd med ansvariga om inledande åtgärder.

  4. Krisledningsgrupp
  Kyrkokansliets krisledningsgrupp består av generalsekreterare, stf generalsekreterare, personalchef, kommunikationschef och säkerhetschef.  Krisledningsgruppen biträds av krishanteringssamordnare och pressjour. Berörd avdelningschef adjungeras och gruppen har tillgång till administrativt stöd samt IT-stöd.

  Krisledningsgruppen inleder vanligen sitt arbete med ett telefonmöte där larmmottagare och berörd avdelningschef deltar med bedömning och första åtgärder. Krisledningsgruppen fattar beslut om hur händelsen hanteras, information internt och externt m.m. Ett sammanträdesrum vid kyrkokansliet är förberett som samlingsplats för krisledningsgruppen.
  Kyrkokansliets ledningsgrupp informeras om att krisledningsgruppen samlas via sms och e-post.

  5. Krishanteringssamordning vid kyrkokansliet

  Kyrkokansliets krissamordning är en resurs för stiften och samverkar med andra trossamfund, myndigheter och organisationer på nationell nivå.

  Krissamordningen arbetar bland annat med fortbildning, övning, planering, erfarenhetsåterföring och utveckling av Svenska kyrkans krishanterande förmåga. Den är också en operativ krishanteringsresurs internt för kyrkokansliet.

  Krissamordningen finns vid personalavdelningen i kyrkokansliet och består av: Håkan Nilsson, säkerhetschef: 018-18 24 62  eller 072-235 23 84
  Eva-Lena Demarin, krishanteringssamordnare: 0705-16 40 02
  Per Mossegård, krishanteringssamordnare: 070-334 44 51

  6. Avdelningschefer och arbetsledare vid kyrkokansliet
  Avdelningschefen är första ledet i kyrkokansliets stöd till personalen och eventuella berörda anhöriga vid allvarliga händelser.  Till chefens uppgifter hör bland annat att:

  • Följa läget och besluta om åtgärder för den egna avdelningen. Följa upp hur händelsen påverkar personalen vid den egna avdelningen. Vidta åtgärder vid behov.
  • Ta vara på avdelningens resurser, planera framåt och säkerställa uthållighet.
  • Samråda med krissamordningen, krisledningsgruppen och ev. övriga berörda avdelningar om bedömning av läget och åtgärder.
  • Informera ev. anhöriga och egen personal så snabbt som möjligt, vid allvarliga händelser även medarbetare som inte befinner sig på arbetsplatsen. Hålla personalen uppdaterad om händelseutvecklingen, använda flera kanaler utifrån behovet och informationens art. Inhämta, analysera, samordna och förmedla information internt och externt.
  • Följa kyrkokansliets övriga rutiner som personalstödsplan, mediepolicy, säkerhets- och resepolicy.

  7. Medarbetare vid kyrkokansliet
  Alla anställda och uppdragstagare behöver känna till kyrkokansliets krishanteringsorganisation med rutiner för larm, och kunna använda larmnumret antingen man ringer inom landet eller från utlandet.
  Vid en allvarlig händelse är det viktigt att följa händelseutvecklingen, hålla sig uppdaterad via bland annat intranätet, och rapportera information av betydelse för det inträffade till krissamordningen eller krisledningsgruppen alt. närmaste chef.

  På intranätet finns grunddokument och riktlinjer för kyrkokansliets krishantering, liksom allmän information och erfarenhetsrapporter från larm och insatser där Svenska kyrkan varit delaktig. Krissamordningen och stiftens beredskapshandläggare har också egna samverkansrum.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2017-12-11
  X
  Dokumentid: 29535- Webid: 25281 - Unitid: 2147483487