Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Unga ideella i konfirmandverksamheten

  Unga ideella är viktiga medarbetare i varje arbetslag kring konfirmanderna.

  I femton- till tjugoårsåldern läggs de grundläggande värderingarna som följer med genom livet. Uppdraget ger unga människor från 15 år och uppåt, en chans att få leva och växa i sitt dop, i sin tro och i sin kyrka. Människors frivillighet, engagemang och ledarskap är en identitetsfråga- och framtidsfråga för vår kyrka. Det är en självklar rekryteringsfråga också, för här skapar vi chanser till ett intresse för att stå till tjänst i vår kyrka och att kanske välja det som sitt yrke så småningom.

  Rollen

  Genom de unga ideella kan konfirmanderna få erfarenhet av kristen tro och kristet liv på ett nära sätt. De blir identifikationsobjekt för konfirmanderna och ger gruppen omsorg samt hjälper till att skapa gemenskap. De unga konfirmandledarna berikar konfirmandarbetet med ett ungt perspektiv på tro och tvivel tillsammans med sin kunskap kring värderingar och trender i den unga världen. De blir betydelsefulla som samtalsledare, som kamrater, lyssnare, peppare och förebilder. Finns det dessutom konfirmander med funktionsnedsättning kan de unga ideella vara en god ledarresurs till dessa. Med de unga konfirmandledarna finns större möjlighet att utveckla gudstjänsterna samt att få ett engagemang för framtidsfrågorna på olika plan i församlingen.

  Resurser

  Innan rekrytering sker, behöver församlingen tydligt ha berett verksamheten, så att det finns någon anställd som har huvudansvaret och utrymmet i sin tjänst för de unga ideellas medverkan, utbildning och växt. Dessutom behövs budget för att driva verksamheten eftersom det blir en egen verksamhet i sig. Församlingen kan gärna utse någon anställd i sin tjänst att ha samordningsansvaret för både konfirmandarbetet och de unga konfirmandledarna.

  Rekrytering

  Basen för rekrytering av unga ideella är konfirmandgruppen i sig. Genom att årligen ge erbjudande om ledaruppdrag blir det så småningom en självrekryterande process, både till konfirmandarbetet och till ledarstaben.

  Församlingen behöver också vara klar över hur man rekryterar – att tillfråga några ur föregående konfirmandgrupp som anses kunna utföra ledaruppdraget eller att erbjuda alla som vill. Här handlar det om att se möjligheterna hos varje individ, att alla berikar med de gåvor man har.

  Det gäller också att ”smida när järnet är varmt”, det vill säga att redan innan konfirmandtiden tar slut, erbjuda konfirmanderna ledaruppdrag. Att radera glappet mellan den egna positiva upplevelsen och en fortsättning på gemenskapen man upplevt som konfirmand, innebär en styrka och en mångfald bland de blivande ledarna. Om alla som vill erbjuds att vara med, så kommer församlingen inom mycket kort tidsperiod att ha en stor ledarstab, ofta större i antal än konfirmanderna, och det blir ett uttryck för dem att få ta sin kyrka i anspråk.

  Utbildning och fortbildning

  De unga ideella behöver relevant utbildning för sitt uppdrag, där en lokal utbildning ska ske kontinuerligt under ledaruppdraget. Utbildningen kan byggas upp  gradvis, så att de unga konfirmandledarna både får en grundutbildning och senare också en fördjupningsutbildning under sin tid som ledare. Vid de lokala träffarna behövs dels tid för planering inför konfirmandträffar, dels utbildning teologiskt, pedagogiskt, metodiskt men också tid för att stimulera de unga konfirmandledarna att växa i sin tro och i sitt ledarskap.

  Ett arbete med lokal ledarutbildning i flera steg kräver att många i församlingens arbetslag involveras som utbildare och inspiratörer. Här kan kyrkvärdar, förtroendevalda, besöksgrupper, syföreningens medlemmar, körsångare med flera vara goda resurser tillsammans med de anställda, för att berätta kring engagemang och tro.

  I flera stift finns utbildningar som riktar sig till just de unga ideella. Att skapa utrymme för planeringstid, utbildningstid och reflektionstid inför varje konfirmandträff, liksom tid för efterarbetet och uppföljning, är extra viktigt när unga konfirmandledare finns med. Detta kan innebära att planering inte alltid kan läggas dagtid på vardagar, eftersom det är skoltid

  Uppgifter i konfirmandarbetet

  De unga ideella har olika roller i konfirmandarbetslaget. En specifik roll är att vara en god förebild och kompis, att lyssna in konfirmandernas behov och tankar och att hela tiden tillföra ett ungt perspektiv i alla frågor och sammanhang. Den unga ledaren har en viktig uppgift att även ha kontakt med dem som inte finner sin plats i gruppen av olika anledningar, dem som inte märks eller utmärker sig.

  De unga ideella kan vara de som har ansvar för andaktslivet i konfirmandgruppen. Vid varje tillfälle man möts, firas andakt/gudstjänst/mässa, och det kan vara deras uppgift att förbereda och ta ansvar för detta.

  Att låta de unga ideella få tillföra musik, bild eller film till det givna ämnet är en uppgift som oftast engagerar. Inför varje träff kan de få i uppdrag att hitta en sång/psalm/musikstycke/ musik-dvd som handlar om temat för träffen. De kan få uppdrag att leta bilder – foton, urklipp från tidningar, vykort – som handlar om temat. Finns filmkunniga, kan de få i uppdrag att ta fram en sekvens från en film som fördjupar eller belyser temat.

  Att ha ett specifikt ansvar kring en uppgift ger en styrka och en säkerhet i ledarrollen, där man får avgränsa sig som ledare och sedan få växa med uppgiften. Det här skapar hela tiden delaktighet, och det blir också tydligt vad de unga ledarna kan förbereda och tillföra. I och med gradvis ökat ansvar, växer de i sin ledarroll och utmanar sig själv att gå vidare, att vilja ta mer ansvar.

  När de unga ideella väl fått erfarenhet kring ledarrollen, behövs de som samtalsledare, när man delar upp konfirmanderna i mindre grupperingar. Och med några års ledarerfarenhet kan de själva få vara inspiratörer, inledare kring temat, hålla i arbetspass på egen hand etcetera. Här handlar det om mod från huvudledarnas sida att våga släppa taget om vissa delar för att låta andra få växa och blomma ut.

  Handledning

  Som stöd i uppdraget som ung ideell behövs handledning lokalt via en vuxen anställd konfirmandledare, som även blir mentor, utbildare, själavårdare och bollplank i diskussioner och tankar. Handledaren blir en viktig förebild i sitt ledarskap och behöver själv också egen utbildning i att handleda och utbilda andra.

   De unga ideella är en möjlighet för vår kyrka att verkligen vara kyrka. De ger församlingen en rejäl utmaning i konfirmandarbete, och de är en nödvändighet för Svenska kyrkans kontakter med tonåringar!

   

  (Text ur Dela liv av Britt-Marie Frisell. Tidigare stiftskonsulent i Härnösands stift)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Wingård, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-03-09
  X
  Dokumentid: 1262793- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502