Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Redaktionella riktlinjer för Svenska kyrkans publika webbplats

  Svenska kyrkans gemensamma webbplats www.svenskakyrkan.se är Svenska kyrkans bredaste kommunikationskanal. Systemägare och ansvarig utgivare för webbplatsen är kyrkokansliets kommunikationschef.

  På webbplatsen ryms och samverkar Svenska kyrkans tre nivåer; nationell nivå, stiftsnivå och församlingsnivå, vilket ger förutsättningar för att skapa en bra och effektiv kommunikation både med medlemmar och med den breda allmänheten.

  Arbetet med webbplatsen www.svenskakyrkan.se går i linje med, och inspireras av, de styrdokument som finns för kommunikationsområdet.

  Syfte

  Syftet med webbplatsen är att förmedla och fördjupa bilden av Svenska kyrkan som en öppen, närvarande och tillgänglig folkkyrka.

  Webbplatsen ska ge en bild av hela kyrkans verksamhet – nationellt, lokalt och internationellt och uppfattas som intressant och relevant för kyrkans engagerade medlemmar såväl som för allmänheten.

  Webbplatsen ska uppmuntra delaktighet, givande och engagemang och vara ett nav för Svenska kyrkans kommunikation. Webbplatsen blir på så sätt en självklar kanal för opinionsbildning.

  Målgrupper

  Webbplatsen är Svenska kyrkans mötesplats på internet för såväl troende som sökare och tvivlare. Både medlemmar och icke medlemmar ska därför känna sig hemma på webbplatsen.

  Andra målgrupper för webbplatsen är journalister, beslutsfattare och samarbetspartner både i Sverige och utomlands.

  Ansvarsfördelning

  Kyrkokansliets webbredaktion, som är en del av det digitala teamet på kommunikationsavdelningen, ansvarar för innehållet på startsidan samt för de fyra nationellt gemensamma delwebbplatserna: Tro och andlighet, Kyrka och samhälle, Internationellt arbete och Om oss. Webbredaktionen benämns nedan redaktionen.

  Redaktionen har sista ordet vad gäller formuleringar på webbplatsen. Vad som ska publiceras bestäms i samråd med handläggare inom aktuellt område.

  Inför nyhetspublicering på webbplatsen, genomförs nyhetsvärdering och planering i samråd med pressekreterare.

  Redaktionen ansvarar även för att publicerat material i största möjliga mån ska vara fritt att använda för stift, samfälligheter och församlingar. Redaktionen ansvarar även för att ta fram en övergripande årsplan för publiceringar på webbplatsen.

  Stiften ansvarar för innehåll på respektive startsidor och tillhörande undersidor. Stiften är fria att använda de grundtexter som finns publicerade på nationell nivå, i första hand genom att länka till aktuella sidor.

  Församlingar och pastorat ansvarar för innehåll på respektive startsidor och tillhörande undersidor. Församlingar och samfälligheter är fria att använda de grundtexter som finns publicerade på nationell nivå, i första hand genom att länka till aktuella sidor.

  I de fall nationell nivå lyfter information från stift, pastorat och församlingar ska det ske genom länkning till aktuella sidor. Genom att länka i stället för att dubbelpublicera minskar vi risken att publicera felaktig och gammal information på webbplatsen. Det är alltid den redaktör som har publicerat en sida/nyhet som är ansvarig för att ta bort informationen när den inte längre är aktuell.

  Språk och innehåll

  Språket ska vara rakt, okonstlat, vardagligt och korrekt. Där det är möjligt ska tilltalet vara personligt. Samtliga texter ska bearbetas med en bestämd målgrupp för ögonen. Kyrkans interna språk och fackord ska alltid förklaras.

  Det språk som används är främst svenska.

  I relaterade texter djupare ner i webben kan ett mer initierat och specialiserat språkbruk användas för att öka trovärdigheten mot särskilda målgrupper, till exempel forskare och beslutsfattare.

  På webbplatsen behandlas bara ämnen som har anknytning till Svenska kyrkan och inte material som bara är av intresse för anställda, förtroendevalda och frivilligt engagerade inom kyrkan. Denna typ av material ska publiceras på intranätet. Konflikter och meningsskiljaktigheter inom kyrkan ska behandlas – men på ett konstruktivt och balanserat sätt. 

  Webbplatsen ska vara fri från rasistiskt, sexistiskt och annat innehåll som kan kränka eller diskriminera individer eller grupper. 

  Tillgänglighet

  Utvalda texter ska översättas i enlighet med de riktlinjer och policydokument som finns. Redaktionen tar själva inga beslut om översättning. I övrigt ska webbplatsen sträva efter att vara väl tillgänglig såväl språkligt som funktionsmässigt.

  Uppföljning och statistik

  Redaktionen ska använda webbplatsens besöksstatistik som underlag för att göra en strategisk handlingsplan för webbplatsen.

  Kontaktuppgifter och redaktionell kontakt

  Redaktionen svarar på frågor om innehåll på nationell nivå och stift och församlingar är ansvariga för sina respektive sidor.

  Det ska på varje publicerad sida framgå vem som ansvarar för det redaktionella innehållet på sidan. Ansvariga kan förutom redaktörer vara handläggare/andra sakkunniga inom olika områden.

  Kontakt via funktionsbrevlådor är att föredra före personlig kontaktinformation, då ambitionen är att ge snabb respons till dem som hör av sig till oss med frågor och kommentarer.

  Annonsering

  Eventuell annonsering på webbplatsen regleras av de riktlinjer som finns.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-11-20
  X
  Dokumentid: 727561- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526