Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Insamlingspolicy

  Insamlingspolicy för Svenska kyrkan antogs 2011 av kyrkostyrelsen.

  Inledning

  Om Svenska kyrkan
  Svenska kyrkans uppdrag är att i varje tid och kontext erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Svenska kyrkan är en öppen kyrka som välkomnar var och en som söker sig till henne; troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem.

  Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och samarbetar med andra kyrkor lokalt och globalt. Svenska kyrkan delar alla kyrkors uppdrag att stödja människor i deras utsatthet och att värna skapelsen. Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling, vars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftens och den nationella nivåns insatser ska stödja och främja församlingarnas arbete.

  Svenska kyrkans utgångspunkt är att sträva efter att ge varje människa förmåga att med egen kraft förbättra sin situation. För att möjliggöra detta arbetar Svenska kyrkan med kyrkorelationer, långsiktig utveckling, påverkansarbete samt kris- och katastrofinsatser.

  Om insamling
  Att dela resurser är centralt i kristen tro. Gud har givit oss livet och ingen av oss äger det. Därför ska vi dela med oss till dem som saknar vad vi har i överflöd. I utsändningstalet säger Jesus ”…ge som gåva vad ni har fått som gåva” (Matteusevangeliet 10:8).

  Svenska kyrkans internationella verksamhet är till största delen finansierad av gåvor, olika insamlingar och kollekter. För verksamheten inom Svenska kyrkan i utlandet står utlandsförsamlingarna för en viktig del av insamlingen och finansieringen. Insamling av medel kan vara helt avgörande för att dessa verksamheter ska kunna bedrivas.

  Insamling genom kollekter och kampanjer är en betydelsefull finansieringskälla men också en viktig aktivitet, då insamling och givande ger människor möjlighet att uttrycka sin tro i handling. Insamling bidrar till att skapa identitet och delaktighet, samtidigt som den konkret bereder människor möjlighet att bidra till stöd för medmänniskor såväl i Sverige som i andra länder. Kunskap och engagemang tillsammans med ett förtroende för Svenska kyrkan leder till att människor är beredda att ge av sin tid och sina pengar.

  Insamlingsmarknaden blir allt mer professionell. Konkurrensen mellan insamlande organisationer ökar och givarbeteendet förändras: färre givare är lojala med en enda organisation samtidigt som antalet insamlande organisationer ökar. Kostnaden för att samla in pengar ökar och Svenska kyrkan måste tillämpa effektiva metoder som är konkurrenskraftiga och som ger mest tillbaka för varje satsad krona.

  Definition av insamling och insamlade medel
  Insamling är processen att planera, genomföra och följa upp insamling av pengar eller andra resurser i syfte att stödja Svenska kyrkans verksamhet.

  Insamlade medel inkluderar anslag, kollekter, gåvor från enskilda personer, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel ska räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, till exempel nål- och brevmärken. Till insamlingspolicyn utarbetas särskilda riktlinjer för t.ex. företagssamverkan samt kollekter.

  Ansökan om pengar från regeringsorgan, internationella organ eller motsvarande betraktas inte som insamling i denna policy.

  Om insamlingspolicyn
  Insamlingspolicyn är bindande för den nationella nivån och vägledande för övriga nivåer. Den utgår från av kyrkostyrelsen fastställda styrdokument: Svenska kyrkans kommunikations-plattform (2004), Svenska kyrkans visuella strategi (2005), Strategi för inomkyrklig kommunikation (2009) samt Svenska kyrkans finanspolicy (2010).

  Insamlingspolicy

  Kontrollen är viktig
  Svenska kyrkan ska följa tillämplig lag för registrering av personuppgifter och av gåvor. I Sverige är dessa personuppgiftslagen och bokföringslagen. Kyrkoordningen garanterar dessutom att information om varje enskild givare inte lämnas till utomstående part.

  Svenska kyrkan är innehavare av 90-konton och granskas därmed av Svensk insamlingskontroll.
  Svenska kyrkan är medlem i branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII. Svenska kyrkan ska följa de etiska riktlinjer för insamling som FRII tillämpar och som resulterat i en kvalitetskod för frivilligorganisationer.

  Insamlingsmetoder i enlighet med grundläggande värderingar
  Svenska kyrkan ska bedriva ett aktivt insamlingsarbete. Svenska kyrkan ska vara flexibel i metodval och gärna anamma nya insamlingsmetoder så länge de inte står i strid med Svenska kyrkans grundläggande värderingar och respekten för givaren.

  Svenska kyrkan ska ta emot medel från stift och församlingar genom kollekter och anslag samt gåvor från föreningar, privatpersoner, organisationer, företag och andra potentiella givare.
  Svenska kyrkan ska inte genomföra riktade insamlingskampanjer mot barn under 18 år. Svenska kyrkan ska dock ta emot gåvor från barn- och konfirmandgrupper och liknande aktiviteter då barns engagemang resulterat i en gemensam insamling.

  Respekt för givaren
  Kommunikation i samband med insamling ska ha sin utgångspunkt i fastställda styrdokument för kommunikation. Svenska kyrkan ska också följa den internationella uppförandekod som Röda Korset och Röda Halvmånen har upprättat i samarbete med ACT-alliansen och andra humanitära organisationer. Koden innebär bland annat att människor i utsatta situationer ska skildras som värdiga människor och inte som ”hjälplösa offer”.

  Syftet med kommunikationen är att skapa och utveckla engagemang hos givaren och att medverka till bra insamlingsresultat. Målet är att kommunicera med givaren utifrån dennes önskemål i så hög utsträckning som möjligt.

  En gåva är alltid frivillig och kan aldrig tas för given. Varje gåva ska förvaltas med omsorg och med respekt för den enskilde givaren.

  Svenska kyrkan ska skicka tack till förstagångsgivare som i samband med sin gåva har angett sitt namn och sin adress. Fortsättningsvis ska de givare som så önskar få tack enligt särskilda rutiner.
  Alla givare som har meddelat namn och adress ska regelbundet få relevant information om verksamheten. Som givare ska man ha möjlighet att tacka nej till information.  Svenska kyrkan ska bemöta och besvara frågor, synpunkter och klagomål från givare utan onödigt dröjsmål.
  Svenska kyrkan är medlem i det globala nätverket ACT-alliansen och följer dess riktlinjer för kommunikation.

  Återbetalning
  Svenska kyrkan ska återbetala gåva då uppenbara fel begåtts eller då givaren ångrar sig, förutsatt att detta sker inom rimlig tid.

  Särskilda ändamål
  Den som ger pengar till Svenska kyrkan ska ha rätt att destinera pengarna till ett ändamål som kyrkan har beskrivit. Svenska kyrkan ska ta emot gåvor som är destinerade till särskilda ändamål då det är möjligt att uppfylla önskemålet. Om Svenska kyrkan inte kan tillmötesgå givarens specifika önskemål ska givaren kontaktas för en dialog om annat lämpligt ändamål eller, om så givaren önskar, återbetalning av gåvan.

  Tacka nej till gåvor
  Svenska kyrkan har rätt att efter övervägande tacka nej till gåvor. Detta kan ske om det är känt att givarens intäkter är förvärvade på ett sätt som står i strid med Svenska kyrkans grundläggande värderingar.

  Förvaltning av insamlade medel
  Svenska kyrkan kan, så snart det är möjligt, omsätta alla gåvor i form av värdepapper och fast egendom till likvida medel.

  Placering av insamlade medel regleras i den av kyrkostyrelsen fastställda Finanspolicyn.

  Ansvarsfördelning
  Kyrkostyrelsen ansvarar för Svenska kyrkans 90-konton och att FRII-koden följs. Insamlingsmål och resursallokering för att kunna uppnå målen fastställs av förtroendemannaorganisationen. Metodval och val av insamlingsaktiviteter fastställs i kyrkokansliets linjeorganisation.

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  khus\svkmak,
  Innehållsansvarig
  Hannah Häggström, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen , Kommunikation
  Uppdaterad
  2018-01-10
  X
  Dokumentid: 733910- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526