Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Verklig huvudman

  Bakgrund

  2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över s.k. verkliga huvudmän. Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolis ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett visst företag eller organisation. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

  För att implementera direktivet i svensk rätt har riksdagen antagit lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Regeringen har också, med stöd i lagen, beslutat om förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän vilken innehåller närmare bestämmelser om lagens tillämpning. Av lagen framgår bland annat att en juridisk person ska anmäla uppgift om verklig huvudman till bolagsverket som för svensk del för registret över verkliga huvudmän. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2017 men för sådana juridiska personer för vilka registreringsskyldigheten inträtt genom lagens ikraftträdande, dvs. juridiska personer som redan fanns den 1 augusti 2017 ska anmälan göras senast den 1 februari 2018. För sådana juridiska personer som tillkommit efter den 1 augusti 2017 gäller att verklig huvudman ska registreras senast fyra veckor efter det att den juridiska personen registrerats av behörig registreringsmyndighet. För de församlingar och pastorat som tillkommit per den 1 januari 2018 gäller alltså samma tidsfrist. Fram till den 2/2 är det kostnadsfritt att registrera. Därefter ta en avgift ut.

  Lagens tillämplighet

  Lagen är, med några för Svenska kyrkan inte relevanta undantag, tillämplig på alla svenska juridiska personer. Detta innebär att alla församlingar och pastorat, liksom stiften, samfälligheten Gotlands kyrkor, begravningssamfälligheten i Göteborg och trossamfundet på nationell nivå är skyldiga att göra en anmälan till Bolagsverket. Det spelar härvid ingen roll om en församling ingår i ett pastorat eller inte. Är det en juridisk person ska anmälan göras. I fallet med församlingar som ingår i ett pastorat ska anmälan göras för såväl pastoratet som för de i pastoratet ingående församlingarna. Anmälan måste också göras för stiftelser vilket innebär att en församling/ett pastorat måste göra anmälan även för de stiftelser som de förvaltar. När det gäller prästlönetillgångarna står det klart att de är av stiftelselikande karaktär. Lika klart är emellertid att de inte är stiftelser. Kyrkokansliet gör därför i nuläget bedömningen att prästlönetillgångarna inte omfattas av anmälningsskyldighet. Av samma skäl omfattas inte heller Lunds domkyrka av anmälningsplikten.

  Vem är verklig huvudman?

  En verklig huvudman är den eller de fysiska personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, exempelvis en församling eller ett pastorat. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

  Eftersom en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan inte har någon fysisk person som i lagens mening kan sägas utöva den ekonomiska kontrollen och inte heller har en enskild fysisk person till vars förmån församlingen/pastoratet handlar, har inte församlingar och pastorat någon verklig huvudman. Detsamma gäller om en församling/pastorat, ett stift eller den nationella nivån äger 100 % av aktierna i ett aktiebolag, då finns det inte heller någon verklig huvudman. Även det förhållandet att verklig huvudman saknas ska dock anmälas till bolagsverket.

  När det gäller stiftelser förhåller sig saken annorlunda. I 1 kap. 6 § i lagen om registrering av verkliga huvudmän finns en presumtionsregel för vem som ska antas vara verklig huvudman för en stiftelse. I paragrafen sägs att en fysisk person ska antas utöva den yttersta kontrollen över en stiftelse om han eller hon företräder en annan juridisk person som är förvaltare för stiftelsen. Detta innebär enligt förarbetena att för stiftelser med s.k. anknuten förvaltning (när en stiftelse inte har en egen styrelse utan en annan juridisk person förvaltar stiftelsen) att den förvaltande juridiska personenens styrelseledamöter eller personer med motsvarande funktion som ska antas utöva den yttersta kontrollen över stiftelsen (prop. 2017/17:631, sid. 565). I de fall då en församling eller ett pastorat förvaltar en stiftelse ska alltså kyrkorådets ledamöter antas utöva den yttersta kontrollen över stiftelsen. Om det är fråga om en församling som ingår i ett pastorat där församlingen är den förvaltande juridiska personen är det församlingsrådets ledamöter. Vid avstämning med Bolagsverket har framkommit att det också är så Bolagsverket tolkar den nya lagen. Detta innebär alltså att en församling/ett pastorat ska anmäla ledamöterna i sitt kyrkoråd/församlingsråd som verkliga huvudmän för alla de stiftelser som förvaltas av församlingen/pastoratet. De behöver dock inte var och en göra anmälan utan det räcker med att en anmälan görs för varje stiftelse. Denna görs då av behörig företrädare för församlingen/pastoratet på samma sätt som anmälan beträffande församlingen och pastoratet självt. Församlingen/pastoratet ska anmäla kyrkorådets/församlingsrådets ledamöter som verkliga huvudmän för samtliga de stiftelser som församlingen/pastoratet förvaltar. Om det sker någon ändring i fråga om verkliga huvudmän, vilket blir fallet varje gång en rådsledamot avgår och ersätts måste även detta förhållande anmälas för samtliga stiftelser. Kyrkokansliet är medvetna om att detta kan komma att bli både betungande och kostsamt för många församlingar/pastorat och kommer därför att föra samtal med Bolagsverket kring möjligheterna att ordna en central registrering av förändringar. Tills vidare måste dock alla förändringar i rådets sammansättning anmälas av församlingen/pastoratet.

  Anmälan

  Församlingen och pastoratet måste själva göra sin anmälan i e-tjänsten på bolagsverket.se. För att göra anmälan måste en behörig företrädare för församlingen/pastoratet logga in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt Bank-ID. Att anmäla verklig huvudman är kostnadsfritt till och med den 1 februari 2018. För stiftelser som förvaltas av en församling eller ett pastorat ska anmälan göras av förvaltarens ställföreträdare vilket innebär att samma person som gör anmälan för församlingen/pastoratet också kan göra anmälan för de av församlingen/pastoratet förvaltade stiftelserna. Det är obligatoriskt att göra anmäla i Bolagsverkets e-tjänst. Det är går alltså inte att skicka in en anmälan på papper. Om församlingens/pastoratets behöriga företrädare saknar e-legitimation måste en av dessa ge en fullmakt att anmäla åt någon som har e-legitimation. Fullmakten ska inte skickas in till Bolagsverket, utan den person som gör anmälan ska behålla den. 

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Fredrik Nilsson, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2018-11-28
  X
  Dokumentid: 1376505- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474