Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Postöppning

  Foto: Migelle Wikström

  På denna sida finns allmän information om vad som gäller för postöppning.

  När får man öppna post adresserad till annan?

  Det är om de fall när personnamnet står överst som denna artikel handlar.

  När är brev privata, när är det tjänstepost?

  Om ett brev är adresserat till församlingen (dvs. församlingens namn står överst) är det självfallet tjänstepost. Hur den ska hanteras är vanligen inget problem. Men om ett personnamn står överst, är utgångspunkten att brevet är privat, även om det i normalfallet inte rör sig om det vi i dagligt tal kallar för privatpost.

  Privatpost får normalt inte öppnas av annan än adressaten. Om någon annan skulle göra det, och det då visar sig att brevet faktiskt är rent privat post, gör denne sig skyldig till en brottslig handling. Utgångspunkten måste därför alltid vara att postöppnaren inte öppnar brev där personnamnet står överst.

  Eftersom Svenska kyrkan har en offentlighetsprincip, är det viktigt att handlingar som kommer in till församlingen/pastoratet tas om hand och diarieförs så snart som möjligt. Det är en trovärdighetsfråga för kyrkan att se till att handlingar genast tas om hand, så att allmänheten omgående kan ta del av dem. Det är också viktigt att posten öppnas med tanke på att den kan innehålla handlingar där man måste iaktta tidsfrister, t.ex. besvärsinlagor och fakturor. Ett brev som är adresserat till en anställd får således inte bli liggande oöppnat om vederbörande inte är på arbetet.

  Posthantering

  För att församlingen/pastoratet snabbt ska kunna hantera även personadresserad post, är det lämpligt att de anställda (och även förtroendevalda) ger fullmakt till ”registrator” eller någon annan att öppna till dem adresserad post när de själva inte är på plats. Arbetsgivaren kan dock inte kräva att samtliga anställda ska ge sådan fullmakt.

  Om en anställd väljer att inte lämna fullmakt får posten inte öppnas. Den anställde är dock skyldig att medverka till att posten snarast kan öppnas och se till att den utan dröjsmål diarieförs. Hur detta ska ske rent praktiskt måste den enskilde arbetsgivaren besluta om. Ett tänkbart alternativ är att den som har hand om posten kontaktar den anställde och meddelar att post finnas att öppna, alt. frågar om han/hon får medgivande att öppna den. Om den anställde inte ger något medgivande, är denne skyldig att komma till arbetsplatsen och öppna sin post. Har den anställde valt den lösningen, är denne skyldig att inställa sig även under semesterperioder.

  Post till präst och diakon

  Såväl präster som diakoner kan få brev med uppgifter som anförtrotts dem under enskild själavård respektive själavårdande samtal. Man bör därför aldrig öppna dessa yrkeskategoriers post (om det inte är uppenbart att det rör sig om annat slags tjänstepost). Eftersom tystnadsplikten är personlig, kan man inte lösa problemet genom att låta en annan präst/diakon med motsvarande tystnadsplikt öppna posten. Även andra anställda kan tänkas behöva göra en viss inskränkning om de ger fullmakt. Den som är fackligt ombud kan t.ex. få post som hänför sig till förtroendeuppdraget till arbetsgivarens adress. Sådan post bör inte heller öppnas av någon annan.

  Fullmakt

  Det finns inget formkrav på hur en fullmakt ska se ut. Huvudsaken är att det framgår att den anställde gett sitt samtycke till att posten får öppnas av annan. För att få en smidig och bra lösning som passar både arbetsgivare och anställd, är det viktigt att man har en dialog om rutinerna kring postöppningen. Rutinerna måste tillgodose såväl offentlighetsprincipen som personlig integritet.

  Jfr JO beslut Dnr 2022-2000 (Läs beslutet här)

  Se även JO Dnr 4397-2017 (Läs beslutet här)

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-03-07
  X
  Dokumentid: 117423- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474