Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Offentlighet för handlingar

  För Svenska kyrkan gäller enligt lag en handlingsoffentlighet som innebär att var och en har rätt att ta del av kyrkans handlingar. Denna rätt får bara begränsas i vissa fall. I vissa fall måste även den statliga offentlighetsprincipen för verksamhet inom Svenska kyrkan.

  Inom Svenska kyrkan tillämpar vi både den statliga offentlighetsprincipen och en särskild offentlighetsprincip för Svenska kyrkan. De båda principerna är väldigt lika.

  Den statliga offentlighetsprincipen

  Den statliga principen regleras genom tryckfrihetsförordningen (en grundlag) och offentlighet- och sekretesslagstiftningen. Det är inom denna princip som det talas om s.k. "allmänna handlingar".

  • Bestämmelser finns huvudsakligen i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) med tillhörande föreskrifter. Med allmänna handlingar i kyrkans verksamhet avses bl.a. handlingar som rör fördelning och användning av kyrkoantikvarisk ersättning och handlingar som hänför sig till begravningsverksamhet.
  • Handläggningen av ett utlämnandeärende enligt den statliga offentlighetsprincipen följer huvudsakligen samma processer som den inomkyrkliga principen. Utlämnandet måste dock alltid prövas mot bestämmelserna i ovan nämnda lagar i stället för kyrkans egna regelverk. Överklaganden av avslagsbeslut prövas av förvaltningsdomstol. Om en begäran av handling kan omfattas av den statliga principen, ta en tidig kontakt med rättsavdelningen!

  Den inomkyrkliga offentlighetsprincipen

  Den kyrkliga principen regleras, på samma sätt som den statliga, i en lag, lagen om Svenska kyrkan. Kyrkan är alltså även när det talas om "den inomkyrkliga offentlighetsprincipen" enligt lag skyldig att ha offentlighet för sina handlingar som utgångspunkt. Dessa handlingar kallas ofta för "Svenska kyrkans handlingar".

  • Av 11 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan framgår att det för kyrkans verksamhet gäller en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att var och en (alltså oavsett om man är medlem eller inte) har rätt att ta del av kyrkans handlingar om det inte finns några bestämmelser som hindrar detta.
  • I 53–55 kap. kyrkoordningen finns närmare bestämmelser om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, om förbud mot utlämnande i vissa fall och om registrering och arkiv. För kyrkans anställda gäller även en i Svenska kyrkans kollektivavtal reglerad tystnadsplikt och meddelarrätt.

   ​​

  Skapad:2020-03-24 14:52:00

  När utomstående vill läsa handlingar inom KAE och begravningsverksamhet gäller den statliga offentlighetsprincipen.

  Läs mer om KAE och begravningsverksamhet har statlig offentlighet
  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2020-10-21
  X
  Dokumentid: 1512397- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474