Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Kyrkans regelverk

  På den här sidan finns information om hur du hittar de bestämmelser som gäller för Svenska kyrkan. Det finns också information om kyrkans samling av bestämmelser är uppbyggd och länkar till viss lagstiftning som är av betydelse för Svenska kyrkan som trossamfund.

  Foto: Migelle Wikström

  Innehåll

  Den rättsliga regleringen

  För dig som inte är jurist

  Rättskällor

  Informationsmaterial om ändringar i kyrkoordningen m.m.

  Förarbeten till kyrkoordningen

  Länkar till SvKB

  Beslut från de nationella nämnderna

  Lagstiftning m.m.​

  Skatteverkets rättsliga vägledningar

  Den rättsliga regleringen

  Grunderna för Svenska kyrkan regleras i lag

  Grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund/organisation regleras i lagen (SFS 1999:1591) om Svenska kyrkan och i lagen (SFS 1998:1593) om trossamfund. Lagen om Svenska kyrkan är en ramlag och anger bara i korta drag vad som ska gälla för Svenska kyrkan. En grundtanke med kyrka–statreformen var att Svenska kyrkan skulle reglera sina egna angelägenheter i andra former än genom normgivning i regeringsformens mening (se prop. 1995/96:80 s. 16). 

  ​Inom ramen för ovan nämnda lagar har kyrkan utformat ett eget regelverk, Svenska kyrkans bestämmelser. I detta regelverk ingår bl.a. kyrkoordningen, som är det grundläggande dokumentet inom det gemensamma regelverket och som innehåller detaljerade bestämmelser om kyrkan och dess verksamhet.  

  Svenska kyrkans gemensamma regelverk

  Svenska kyrkans gemensamma regelverk (stadgar) publiceras i serien Svenska kyrkans bestämmelser. Huvuddelen av de bestämmelser som gäller och som har beslutats av kyrkomötet finns i kyrkoordningen.​ Kyrkomötet är, enligt lagen om Svenska kyrkan, Svenska kyrkans högsta beslutande organ. I serien Svenska kyrkans bestämmelser finns också beslut som kyrkostyrelsen har utfärdat med stöd av delegation från kyrkomötet.

  Om bestämmelser och serien Svenska kyrkans bestämmelser

  I serien Svenska kyrkans bestämmelser (SvKB) tillkännages beslut av kyrkomötet och kyrkostyrelsen som innehåller bestämmelser. En bestämmelse är bindande. Bestämmelserna anses tillkännagivna i och med att de publiceras under ”Alla bestämmelser”. De bestämmelser som finns där visas alltid i sin ursprungliga lydelse utan eventuellt tillkomna ändringar, dvs. i sin ursprungsversion.

  Under ”Bestämmelser i gällande lydelse” publiceras i fulltext gällande bestämmelser, med eventuella ändringar införda (konsoliderad version).

  SvKB är alltid sorterad i kronologisk ordning efter när bestämmelserna ursprungligen utfärdades (år och nummer, t.ex. SvKB 1999:1, 1999:2 o.s.v.). 

  Kyrkoordningen

  Kyrkoordningen kom till som en del av de ändrade relationerna mellan kyrkan och staten. I kyrkoordningen finns merparten av de bestämmelser som kyrkomötet har beslutat. Den beslutades ursprungligen av 1999 års kyrkomöte (genom SvKB 1999:1). Sedan dess har kyrkomötet årligen gjort ändringar i kyrkoordningen. Vissa år i form av större ändringar (reformer). Andra år i form av mindre justeringar, exempelvis rättelser av felaktigheter.

  Den officiella utgåvan av kyrkoordningen (i konsoliderad version) uppdateras varje årsskifte. 

  Andra Svenska kyrkans bestämmelser

  Vid sidan av kyrkoordningen finns fler SvKB som kyrkomötet beslutar om. Det kan till exempel handla om användningen av gudstjänstböcker eller instruktioner som gäller för arbetet på den nationella nivån (t.ex. kyrkostyrelsens instruktion).

  I SvKB publiceras också beslut av kyrkostyrelsen som innehåller bestämmelser. Kyrkostyrelsen får bara besluta om bestämmelser om det finns ett särskilt mandat från kyrkomötet. Mandatet anges oftast i en uttrycklig paragraf i kyrkoordningen. Styrelsens bestämmelser är ofta mer detaljerade och kompletterar det som står i kyrkoordningen (t.ex. bestämmelser om gemensamma it-system, kyrkobokföring, hantering av handlingar m.m.).

  För dig som inte är jurist

  Nedan finns texter som på ett mindre formellt sätt förklarar hur kyrkans regelsamling "Svenska kyrkans bestämmelser" fungerar.

  Om du vill fördjupa dig i några av de facktermer som används i texten ovan finns också en ordlista som förklarar en del ord och uttryck som kan vara bra att känna till.

  Skapad:2019-03-27 13:22:00

  På den här sidan kan du som inte är jurist läsa mer om vad kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser är. Du kan också läsa om hur kyrkomötet och kyrkostyrelsen publicerar beslut med bestämmelser och ändringar i dem.

  Läs mer om Vad Svenska kyrkans bestämmelser och kyrkoordningen är
  Skapad:2019-03-24 10:23:00

  Det finns ord och uttryck som förekommer i anslutning till bestämmelser som är bra att känna till. Några av dem förklaras närmare här.

  Läs mer om Ord och uttryck om bestämmelser som är bra att känna till

   

  Rättskällor m.m.

  Förarbeten till kyrkoordningen

  Skapad:2020-03-09 08:05:00

  Kyrkomötestryck

  Du hittar motioner, skrivelser, utskottsbetänkanden och kyrkomötets beslut på kyrkomötets sidor:

  Sakregister

  Utredningar​

  Länkar till SvKB

  Skapad:2020-03-09 08:10:00

   

  Alla bestämmelser (SvKB)

   

  Bestämmelser i gällande lydelse (SvKB)

  Skapad:2019-12-12 11:31:00

   

  Beslut från de nationella nämnderna

  Skapad:2020-03-09 08:07:00

  Besluten finns på respektive nämnds sida.​

  Skatteverkets rättsliga vägledningar

  Skapad:2020-03-09 08:09:00

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2021-03-06
  X
  Dokumentid: 1324408- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474