Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Clearing vid kyrkliga handlingar

  Clearing - och annan ersättning vid kyrkliga handlingar

  Med clearing inom Svenska kyrkan menas det regelsystem som möjliggör en kostnadsreglering mellan de enheter, vanligtvis församlingar/pastorat, som ordnar kyrkliga handlingar.

  Genom clearingsystemet kan t.ex. en församling, i vilken det vigts ett brudpar hemmahörande i en grannförsamling, få ersättning från grannförsamlingen för vissa uppkomna kostnader. Avgifternas storlek bestäms årligen av kyrkostyrelsen till schablonbelopp avseende särskilda poster för de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. 

  I anslutning till frågor om clearing uppstår ofta många närliggande frågor om ersättning för kyrkliga handlingar. Det handlar t.ex. om frågan huruvida en präst får ersättas för kyrkliga handlingar som skett på fritiden och om prästens resekostnader. Detta är alltså inte clearingfrågor.

  I detta material beskrivs förutsättningarna för när clearing kan ske och hur ersättning till präster får ske i samband med kyrkliga handlingar. Materialet består till stor del av en samling exempel på olika situationer och lösningar. Avslutningsvis finns ett avsnitt med frågor och svar hämtade från kyrkokansliets kanslistöd.         

  Bestämmelserna om clearing

  SvKB 2020:9
  Kyrkostyrelsen har i likhet med tidigare år beslutat vilka belopp som ska gälla för clearing av kostnaderna vid dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning. 
  Bestämmelserna innehåller samma komponenter som tidigare. Det innebär att det som ersätts genom clearing för de kyrkliga handlingarna är kostnader för präst, kyrkomusiker och lokalupplåtelse.

  En nyhet i bestämmelserna sedan 2019 är att det är obligatoriskt att använda Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem för ersättningar som ska faktureras och betalas (9 §).

  Clearingbelopp för år 2021

  Dop

  Präst                     
  1 360 kr

  Kyrkomusiker      
  540 kr

  Lokalupplåtelse  
  1 370 kr

  Begravning

  Präst                                   
  1 810 kr

  Kyrkomusiker                    
  890 kr

  Lokalupplåtelse                
  2 100 kr

  Utbärning och sänkning 
  2 500kr (ingående i begravningsgudstjänsten)

  Vigsel

  Präst   
  1 360 kr 

  Kyrkomusiker      
  890 kr

  Lokalupplåtelse   
  1 510 kr

  Konfirmation

  Undervisning     
  3 200 kr

  Lägerdygn          
  750 kr, högst 5 250 kr

   

   

   


   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\SVKKBO,
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2021-01-07
  X
  Dokumentid: 134761- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474