Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Clearing och annan ersättning vid kyrkliga handlingar

  Clearing - och annan ersättning vid kyrkliga handlingar

  Med clearing inom Svenska kyrkan menas det regelsystem som möjliggör en kostnadsreglering mellan de enheter, vanligtvis församlingar/pastorat, som ordnar kyrkliga handlingar.

  Genom clearingsystemet kan t.ex. en församling, i vilken det vigts ett brudpar hemmahörande i en grannförsamling, få ersättning från grannförsamlingen för vissa uppkomna kostnader. Avgifternas storlek bestäms årligen av kyrkostyrelsen till schablonbelopp avseende särskilda poster för de kyrkliga handlingarna dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst. 

  I anslutning till frågor om clearing uppstår ofta många närliggande frågor om ersättning för kyrkliga handlingar. Det handlar t.ex. om frågan huruvida en präst får ersättas för kyrkliga handlingar som skett på fritiden och om prästens resekostnader. Detta är alltså inte clearingfrågor.

  I detta material beskrivs förutsättningarna för när clearing kan ske och hur ersättning till präster får ske i samband med kyrkliga handlingar. Materialet består till stor del av en samling exempel på olika situationer och lösningar. Avslutningsvis finns ett avsnitt med frågor och svar hämtade från kyrkokansliets kanslistöd.         

  Bestämmelserna om clearing

  Kyrkostyrelsen har i likhet med tidigare år beslutat vilka belopp som ska gälla för clearing av kostnaderna vid dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt konfirmationsersättning. 
  Bestämmelserna innehåller samma komponenter som tidigare. Det innebär att det som ersätts genom clearing för de kyrkliga handlingarna är kostnader för präst, kyrkomusiker och lokalupplåtelse.

  En nyhet i bestämmelserna sedan 2019 är att det är obligatoriskt att använda Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem för ersättningar som ska faktureras och betalas (9 §).

  Clearingbelopp för år 2022

  Dop

  Präst
  1 390 kr

  Kyrkomusiker
  550 kr

  Lokalupplåtelse
  1 440 kr 

  Begravning

  Präst
  1 850 kr 

  Kyrkomusiker
  910 kr

  Lokalupplåtelse
  2 200 kr

  Utbärning och sänkning
  2 500 kr (ingående i begravningsgudstjänsten)

  Vigsel

  Präst
  1 390 kr

  Kyrkomusiker
  910 kr

  Lokalupplåtelse
  1 600 kr

  Konfirmation

  Undervisning
  3 250 kr

  Lägerdygn
  760 kr, högst
  5 320 kr​

   

   

   

   

   


   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\SVKKBO,
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2022-05-16
  X
  Dokumentid: 134761- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474