Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Teckenspråk

  Predikan på teckenspråk

  Predikan på teckenspråk Foto: Magnus Aronson/IKON

  Det svenska teckenspråket används idag av ca 30 000 personer, huvudusakligen döva och deras anhöriga. Teckenspråkiga finns över hela landet. Det svenska teckenspråket har en särställning i Sverige genom att människor är beroende av detta språk, till skillnad från andra modersmål.

  Så länge döva funnits har det funnits teckenspråk. Det svenska teckenspråket har utvecklats av främst döva under en lång tid. Enligt Sveriges dövas riksförbund finns det idag upp mot 10 000 döva och hörselskadade som har teckenspråk som sitt modersmål. Tillsammans med andra grupper, till exempel anhöriga till dem finns det totalt ca 30 000 personer som använder det svenska teckenspråket.

  Svenskt teckenspråk

  På språkrådets webb definieras teckenspråket så här: ”Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Det är inte bara händer som används utan hela övre delen av kroppen används, från bålen till hjässan. Ansiktet bär på många språkliga signaler. I tecknade språk kan man framföra med flera språkliga signaler samtidigt och utnyttja rumslig information, till skillnad från talade språk som är linjära.”

  Det finns runt 160 olika teckenspråk i världen, varje land har iregel sitt eget språk.

  Om döva

  Att vara döv är rent medicinskt det att inte kunna höra. Men dövhet innebär också en kulturell och språklig tillhörighet med andra döva och kan därför även innefatta hörande.

  De som är födda döva och har aldrig hört tal har i regel teckenspråket som första språk. Det blir det naturliga sättet att kommunicera. När man lär sig skriven svenska i skolan är det som ett när hörande lär sig ett utländskt språk, ett främmande språk. Därför blir deras svenska ofta inte lika bra som modersmålet, teckenspråk och därför kan det bli kommunikationsproblem i kontakt med hörande som inte kan teckenspråk.

  Tekniskt hjälpmedel - cochleaimplantat

  Idag får 98 procent av de barn som föds döva ett tekniskt hjälpmedel, cochleaimplantat, inopererat. För dessa barn är det naturligt att leva och växa upp i en miljö av ökad tvåspråkighet. Implantaten tycks i allt högre grad ha gett upphov till utveckling av talat språk, vilket kan utläsas av ett minskat antal elever i specialskolan för döva och hörselskadade. Samtidigt återställer inte ett implantat hörseln fullt ut, det gör bara att en döv eller hörselskadad uppfattar ljud och skapar artificiell hörsel.

  I flera studier framgår det att det är viktigt att kunskap om teckenspråk upprätthålls hos barnet och dess omgivning eftersom resultaten av implantat varierar mellan individer och att det finns situationer där man inte kan använda implantatet, exempelvis när man badar, vistas i vissa miljöer eller när det uppstår tekniskt fel.

  Det finns olika uppfattningar om cochleaimplantat. Läkare och föräldrar kan se det som en möjlighet för döva barn att utveckla talat språk medan språkforskare och företrädare för döva och hörselskadad

  Rättigheter

  Rätten att få använda det egna språket utgör en mänsklig rättighet i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Det svenska teckenspråket har en särställning i Sverige genom att människor är beroende av detta språk, till skillnad från andra modersmål. Det går aldrig att ersätta ett teckenspråk med ett talat språk då funktionsnedsättningen utgör ett hinder.

  Teckenspråkigt arbete i Svenska kyrkan

  I Svenska kyrkan bedrivs församlingsverksamhet på teckenspråk i samtliga stift och det finns en lång historia av arbete på teckenspråk inom Svenska kyrkan. Det fanns redan i början på 1900-talet teckenspråkiga präster som använde teckenspråket i till exempel gudstjänster. Det fanns också tidigt ett nära samarbete mellan dövorganisationer och Svenska kyrkan.

  Enligt kyrkoordningen ska varje församling redovisa sin verksamhet på teckenspråk. Trots att den teckenspråkiga verksamheten alltmer inkluderas i de lokala församlingarnas arbete är de flesta medarbetare inom det teckenspråkiga arbetet anställda av stiften. Arbetet sker i allmänhet i en eller flera församlingar i stiftet.

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sigurdur Hafthorsson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-08-03
  X
  Dokumentid: 803086- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488