Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Teckenspråk (Sidan håller på uppdateras)

  Predikan på teckenspråk

  Predikan på teckenspråk Foto: Magnus Aronson/IKON

  En viktig grund i Svenska kyrkan är att varje människa har rätt att få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk. Sveriges Dövas Riksförbund uppskattar att finns det cirka 10 000 döva och hörselskadade som har teckenspråk som sitt modersmål. Om även andra grupper inkluderas, till exempel anhöriga, finns det totalt ca 30 000 personer som använder det svenska teckenspråket

  På språkrådets webb definieras teckenspråket så här: ”Det svenska teckenspråket är ett språk som uttrycks med kroppen och händerna och uppfattas med synen. Det är inte bara händer som används utan hela övre delen av kroppen används, från bålen till hjässan. Ansiktet bär på många språkliga signaler. I tecknade språk kan man framföra med flera språkliga signaler samtidigt och utnyttja rumslig information, till skillnad från talade språk som är linjära.”. I världen finns det över 200 olika teckenspråk., varje land har i regel sitt eget språk.

  Om döva

  Att vara döv är rent medicinskt det att inte kunna höra. Men dövhet innebär också en kulturell och språklig tillhörighet med andra döva och kan därför även innefatta hörande. De som är födda döva och har aldrig hört tal har i regel teckenspråket som första språk. Det blir det naturliga sättet att kommunicera. När man lär sig skriven svenska i skolan är det som ett när hörande lär sig ett utländskt språk, ett främmande språk. Därför blir deras svenska ofta inte lika bra som modersmålet, teckenspråk och därför kan det bli kommunikationsproblem i kontakt med hörande som inte kan teckenspråk.

  Rättigheter

  Rätten att få använda det egna språket utgör en mänsklig rättighet i enlighet med artikel 27 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Det svenska teckenspråket har en särställning i Sverige genom att människor är beroende av detta språk, till skillnad från andra modersmål. Det går aldrig att ersätta ett teckenspråk med ett talat språk då funktionsnedsättningen utgör ett hinder.​

  Ny språklag 2009

  Genom att införandet av språklagen 2009, blev teckenspråket ett officiellt språk och reglerar det allmännas ansvar samt redan innan hade Sveriges riksdag 2000 röstat
  för övergripande mål för funktionshinderpolitiken  med en inriktning mot;​

  :• en samhällsgemenskap med mångfald som grund,

  • ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet,

  • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning.​

  Kyrkoordningen​

  Svenska kyrkan kyrkoordningen 57 Kap 5§ p.2 uttrycker att församlingsinstruktionen ska innehålla "ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. I det pastorala programmet ska även behandlas dels församlingens verksamhet på de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift" Församlingarna ska alltså redovisa i sin församlingsinstruktion sin verksamhet på andra språk än svenska. Trots att den teckenspråkiga verksamheten alltmer inkluderas i de lokala församlingarnas arbete är de flesta medarbetare inom det teckenspråkiga arbetet anställda av stiften. Arbetet sker i allmänhet i en eller flera församlingar i stiftet.​

  Tekniskt hjälpmedel - Cochleaimplantat

  Idag får 98 procent av de barn som föds döva ett tekniskt hjälpmedel, cochleaimplantat, inopererat. För dessa barn är det naturligt att leva och växa upp i en miljö av ökad tvåspråkighet. Implantaten tycks i allt högre grad ha gett upphov till utveckling av talat språk, vilket kan utläsas av ett minskat antal elever i specialskolan för döva och hörselskadade.

  Samtidigt återställer inte ett implantat hörseln fullt ut, det gör bara att en döv eller hörselskadad uppfattar ljud och skapar artificiell hörsel. I flera studier framgår det att det är viktigt att kunskap om teckenspråk upprätthålls hos barnet och dess omgivning eftersom resultaten av implantat varierar mellan individer och att det finns situationer där man inte kan använda implantatet, exempelvis när man badar, vistas i vissa miljöer eller när det uppstår tekniskt fel. Det finns olika uppfattningar om cochleaimplantat.

  Läkare och föräldrar kan se det som en möjlighet för döva barn att utveckla talat språk medan språkforskare och företrädare för döva och hörselskadad

  Aktuellt

   

  Händer i kyrkan/ Publikationer

  Teckenspråkig verksamhet i Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan bedriver församlingsverksamhet på teckenspråk i samtliga stift och det finns en lång historia av arbete på teckenspråk. Målet för den teckenspråkiga verksamheten i Svenska kyrkan är att möjliggöra gudstjänst, diakoni, mission och undervisning för teckenspråkiga. Att få ta del av det glada budskapet, få diskutera tro och tvivel och dela glädje och sorg på sitt hjärtas språk är viktigt. Varje församling ska enligt Svenska kyrkans kyrkoordning redovisa sin verksamhet på teckenspråk. De teckenspråkiga medarbetarna är anställda i församling, pastorat eller på stiftsnivå. I Svenska kyrkan bedrivs församlingsverksamhet på teckenspråk i samtliga stift och det finns en lång historia av arbete på teckenspråk inom Svenska kyrkan. Det fanns redan i början på 1900-talet teckenspråkiga präster som använde teckenspråket i till exempel gudstjänster. Det fanns också tidigt ett nära samarbete mellan dövorganisationer och Svenska kyrkan.

  Verksamhet i stiften

  Västerås stift

  Uppsala stift

  Visby stift

  Växjö stift

  Strängnäs stift

  Karlstad stift

  Linköping stift

  Luleå stift

  Härnösands stift

  Göteborgs stift

  Lunds stift

  Stockholms stift

  Skara stift

  Kommunikation/ Facebook

   

   

  Redaktör
  Anna Hellström, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Flerspråkig kyrka
  Uppdaterad
  2022-02-28
  X
  Dokumentid: 803086- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488