Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Modell för verksamhetsindelning 2011

  Ikraftträdande samt övergångsperiod

  Modellen gäller sedan 2011. Det var möjligt att tillämpa modellen från 2012 års budget. Sedan 2014 har modellen varit obligatorisk för inrapportering av Ekonomisk redogörelse.

  Tvingande?

  Modellen är ett stöd för församlingens/pastoratets internredovisning. Varje enhet väljer själv sin egen struktur för internredovisning. Inrapportering av den ekonomiska redogörelsen, som bland annat ligger till grund för det kyrkliga utjämningssystemet, kommer dock att vara baserad på den indelning som presenteras i modellen.

  Modellens struktur

  Modellen lyfter upp den grundläggande uppgiften som huvudsakligt uppdrag och övrig verksamhet som stöd för denna. Detta görs för att betona Svenska kyrkans uppdrag och särdrag. Det innebär också att vi får en förskjutning från det tidigare kommunala arvet mot en anpassning till den faktiska verksamheten såsom den beskrivs i församlingsinstruktioner, i församlingsblad, på webbplatser och i verksamhetsplaner.

  Nyttan

  Genom att tydligt redovisa den samlade kostnaden för en verksamhet, med relevanta nyckeltal, finns ett bättre beslutsunderlag inför beslut om förändringar. Konsekvenserna av en förändring framgår också tydligare när det blir synligt om en förändring beror på förändrade personalresurser eller förändring av övriga drifts-/verksamhetskostnader.

  Nyttan avseende möjligheter till jämförelse mellan olika enheter ökar väsentligt – här handlar det om att lära av varandra och att vara varandras goda exempel. De nyckeltal som kan skapas för fastighetsförvaltningen innebär att jämförelser kan göras med andra branscher med stora fastighetsinnehav.

  Verksamheten ska mätas – inte individen

  Inför beslut om prioriteringar och omfördelningar är det av stor vikt att de resurser som krävs, och därmed kostnaderna, för en väl fungerande verksamhet redovisas. För att en resursförändring ska ge effekt handlar det troligtvis om förändringar av personalresurserna – kostnaderna för övrigt material och livsmedel torde vara marginella i jämförelse med personalkostnaderna (fastigheter undantagna).

  Syftet med denna fördelning är att få fram den totala kostnaden för respektive verksamhet. Syftet är inte att mäta individens arbetsinsats – för detta bör det redan idag finnas andra metoder som ligger helt utom ramen för internredovisningen.

  Behov för framtiden

  Svenska kyrkan står inför en framtid som innebär minskade intäkter, ökade kostnader och högre krav, både internt och externt, avseende redovisning. Församlingar och pastorat kommer att ställas inför allt mer omfattande prioriteringskrav. För att kunna ta beslut krävs goda beslutsunderlag.  För att kunna bedöma hur församlingens olika resurser fördelas - vilket är nödvändigt inför beslut om framtidens verksamhet - krävs en ändamålsenlig internredovisning.

  Planeringsprocessen vid övergång till Verksamhetsindelning 2011

  Frågan om hur och när den nya verksamhetsindelningen ska införas är en operativ handläggningsfråga. Den hanteras inom ramen för kyrkoherdens operativa ledningsansvar. Kyrkoherde bör, i samråd med ekonom, planera införandeprocessen; i vilken ordning införandet ska ske, hur arbetet med upprättande och sammanställning ska genomföras, införandetidpunkt osv. 

  Information, anvisningar, rådgivning och utbildning

  Kyrkokansliet hanterar frågor om information, anvisningar, rådgivning samt utbildning i verksamhetsindelning och övriga ekonomifrågor genom enheten Kyrklig ekonomi. För information om aktuella kurser, klicka här, där anmälan även kan ske.

  Redaktör
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Innehållsansvarig
  Liselotte Ågren, Ekonomi och finans
  Uppdaterad
  2019-05-14
  X
  Dokumentid: 1385092- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357