Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ekonomi och finans

  Målkapital – bestämmelser om långsiktigt mål för eget kapital

  Målkapital – bestämmelser om betryggande buffert

  Kyrkomötet beslutade 2006 om ändringar i kyrkoordningens bestämmelser[1]om budgetbalanskravet för församlingar, pastorat och stift. Av förenk­lingsskäl benämns samtliga enheter i fortsättningen församling. I korthet innebär beslutet följande:

  • Fullmäktige ska fastställa ett långsiktigt mål för det egna kapitalets storlek – målkapital – för att garantera en ekonomisk ställning som utgör en betryggande buffert för ekonomiska påfrestningar. Den fastställda nivån på målkapitalet samt måluppfyllelsen ska redovisas i årsredovisningen.
  • Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i fullmäktige.
  • Budgetbalanskravet bibehålls för de enheter där eget kapital under­stiger målsatt nivå. Fullmäktige ska då fastställa ett åtgärdsprogram där det framgår hur och när målet ska uppnås.
  • Revisorerna ska granska att fullmäktiges beslut angående målkapital och eventuellt åtgärdsprogram har iakttagits samt att måluppfyllel­sen redovisats i årsredovisningen.

  Syftet med förändringarna var att möjliggöra en långsiktigt stabil finansiell utveckling som motverkar risken för en försämring av kyrkans ekonomi och som samtidigt ger utrymme för individuella målsättningar för varje försam­ling. Regelverket ger fullmäktige en ökad handlingsfrihet men också ett större ansvar för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i församlingen.

  Konsekvenserna av regelverket kan vara att vissa enheter måste öka det egna kapitalet för att uppnå en betryggande buffert, medan enheter som upp­nått sitt målkapital får en möjlighet att använda eget kapital för att möta variationer i resultatet mellan åren.

  Har samlas information kring budget samt målkapital. Ytterligare hjälpdokument finns här.  [1] KO 47 kap.§ 1,4-5, 48 kap. § 5, 49 kap. § 1,4-5 samt 50 kap. § 4, KsSkr 2006:6, Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande EE 2006:7.

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Carina Eiritz, Ekonomi- och finansavdelningen
  Uppdaterad
  2020-03-11
  X
  Dokumentid: 1385291- Webid: 102661 - Unitid: 2147483357