Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Varför en diakonipastoral?

  Att utöva diakoni – i det organiserade församlingslivet liksom i vardagslivets handlingar – är ett uppdrag för hela församlingen. Utifrån sin självförståelse, identitet och del i samhället utmanas varje församling - stor som liten - att tydliggöra, synliggöra och prioritera sitt diakonala arbete i förhållande till omgivningens behov och tillgängliga resurser.

   

  Svenska kyrkans diakoni utmanas

  Svenska kyrkans diakonala insatser efterfrågas av medlemmar, allmänhet och olika delar av det offentliga samhället. Diakoni har – liksom gudstjänst, undervisning och mission – sin grund i kyrkans uppdrag att bära evangelium till världen. Människors livsomständigheter, förändringar i samhället och inte minst själva evangeliet utmanar ständigt församlingens diakoni.

  Barnen alltid i fokus

  Församlingen ska i sin planering ta särskild hänsyn till barns situation och hur de påverkas av olika verksamheter. Detta enligt kyrkoordningen som säger att barnen intar en särställning i kristen tro och särskilt ska uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet.

  Från 1 januari 2013 ska barnets perspektiv tydligare framgå genom att man genomför barnkonsekvensanalyser  för att utforska hur olika verksamheter påverkar barn. Läs mer i Handbok för Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan. Det finns också en webbaserad utbildning som stöd i arbetet med barnkonsekvensanalys.

  Flera stift har tagit fram checklistor för att hjälpa församlingarna att fatta väl underbyggda beslut och införliva barnperspektivet. Ta kontakt med ert stift och hör vad som finns.

  Flerspråkighet 

  I församlingsinstruktionens pastorala program ska församlingens verksamhet på andra språk än svenska särskilt behandlas. Även när församlingen tar fram handlingsplaner för det diakonala arbetet behöver församlingen i sin planering ta hänsyn till människor som talar teckenspråk eller andra språk än svenska.

  Kyrkostyrelsen i Uppsala antog 2012 en policy för Svenska kyrkans flerspråkiga arbete Policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska. Läs mer på Enheten för flerspråkighet.  

   

  Varför en diakonipastoral?

  En diakonipastoral för diakonalt arbete kan användas:

  • för att avgränsa, planera och konkretisera församlingens diakonala arbete
  • som redskap för att följa upp det diakonala arbetet
  • som en del i församlingens strävan att vara kyrka i både samtid och framtid
  • som ett verktyg för kyrkoherde/arbetsledande komminister och verksamhetsansvarig i ledningen av det diakonala arbetet
  • som styrdokument för kyrkorådet/församlingsrådet
  • som komplement till församlingsinstruktionens pastorala program
  • för att förtydliga behovet av att göra barnkonsekvensanalyser i det diakonala arbetet
  • för att säkerställa att församlingen möter behovet hos den flerspråkiga delen av församlingen
  • för att förmedla kunskap om diakonalt arbete till arbetslag, kyrkoherde/ arbetsledande komminister och kyrkoråd/församlingsråd samt till det omgivande samhället
  • som underlag för att belysa behov av kompetenshöjning
  • som utgångspunkt för att samla dokument i övrigt, till exempel riktlinjer för ekonomiskt bistånd  
  • för utbyte med andra församlingar angående diakonalt arbete
  • som vägledning vid introduktion av nya medarbetare

   

   

  Fortsätt vidare till önskat avsnitt:

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  khus\svkmak,
  Uppdaterad
  2014-01-31
  X
  Dokumentid: 788814- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410