Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Var kan pengar sökas?

  Medel kan sökas genom myndigheter. Det finns även stiftelser och fonder i civilsamhället men också är knutna till EU. En annan möjlighet är att ingå i ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) -avtal.

  Myndigheter

  Möjligheter finns också att söka medel genom myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Länsstyrelsen. Nedan följer mer information och länkar:

  Socialstyrelsen

  Socialstyrelsen ger organisationer som arbetar inom specifika områden möjlighet att ansöka om statsbidrag.

  Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen stödjer regionens föreningar och företag för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. De uppmuntrar arbete med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, hållbar utveckling och tillväxt. Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

  Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.  

  Länsstyrelsen ger bidrag och ersättningar för verksamhet inom integrationsområdet.
  Länsstyrelserna har också sammanställt stöd och bidrag som finns att söka för miljöarbete. ​

  Folkhälsomyndigheten 

  Folkhälsomyndigheten fördelar statsbidragen är i projektmedel, verksamhets- och organisationsbidrag. Ansökan är öppen under en viss period. Tänk på att läsa anvisningar och villkor för respektive statsbidrag samt skicka in de handlingar som vi behöver. Det är viktigt att skicka in ansökan i tid. Ansökan för Suicidprevention - Projektbidrag till ideella organisationer 2021, pågående projekt – är öppen till 9 november 2020.

  Energimyndigheten

  Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet. Stöd ges bland annat till forsknings- och innovationsprojekt, solceller,  och energilagring. Energimyndigheten hanterar även handeln med elcertifikat som uppstår vid egenproducerad energi samt Klimatpremien. Klimatpremien gäller vissa miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner, beräknas finnas fram till 2023 och är nu öppen för ansökningar.

  Naturvårdsverket

  Via Naturvårdsverket har Svenska kyrkan möjlighet att söka bidrag för miljöförbättringar. till bland annat investeringar som ska minska klimatpåverkande utsläpp (Klimatklivet) och lokala naturvårdssatsningar tillsammans med kommuner (LONA). Exempel på investeringar som kan söka stöd är laddinfrastruktur, byte till fossilfritt bränsle i pannor och pilgrimsleder.

  EU-medel

  Genom stiftelser, fonder och program knutna till EU kan församlingen söka finansiering för större projekt. Denna typ av ansökningar är ofta resurskrävande och kräver ofta samverkan med andra aktörer. Kontakta gärna även ditt stift för att få en överblick över eventuella andra pågående eller planerade ansökningar.

  För den församling som får en ansökan beviljad innebär tillskottet helt nya förutsättningar för att kunna bedriva den verksamhet som man önskar. Det kan alltså vara motiverat att ta sig den tid som krävs för att ansöka. Rådgör gärna med den utlysande organisationen innan arbetet med ansökan påbörjas för att se till att utlysningens syfte har uppfattats korrekt och att ansökan utformas i rätt riktning.     

  Här nedan presenteras de finansieringskanaler med EU-anknytning som församlingen kan söka medel genom:​

  AMIF – Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden

  AMIF är ett program som pågår under perioden 2014-2020 och som innefattar de tidigare fonderna Integrationsfonden, Flyktingfonden och Återvändandefonden. Förutom att bidrag kan sökas för att kunna förse utvisningshotade med information om bidrag för frivilligt återvändande finns två specifika verksamhetsområden under programmets svenska del: asyl och integration. Ansökare kan komma från privat, offentlig och ideell sektor. Utlysningar sker löpande och nästa omgång väntas under hösten 2016. 

  Mer information om AMIF och om hur man ansöker hittar du på Migrationsverkets webbplats.​

  Svenska ESF-rådet

  Svenska ESF-rådet förvaltar två fonder, Europeiska socialfonden (ESF) och FEAD.

  Europeiska Socialfonden (ESF)

  Svenska ESF-rådet handlägger ansökningar från Europeiska socialfonden. Från den kan man ansöka om stöd till projekt som rör kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

  FEAD

  FEAD är en fond där församlingar under perioden 2014-2020 kan söka medel för att arbeta tillsammans med EU-migranter. Dess syfte är att minska fattigdom och social utslagning för att bidra till EU:s mål med 20 miljoner färre individer som lever i fattigdom. Utgångspunkten är insatser för EU-migranter som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det handlar ofta om personer som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att sedan återvända till sina hemländer.  

  Stiftelser och fonder

  Arvsfonden​

  Arvsfonden arbetar för att stötta civilsamhället i dess engagemang för barn och unga och personer med funktionsnedsättning. Från och med 2021 ingår även äldre bland målgrupperna. Projekten ska vara knutna till nyskapande och utvecklande verksamhet. Ämnet för respektive projekt är helt upp till den sökande att bestämma – det kan handla om frågor som berör arbetsmarknad, fritid, idrott, kultur, språk, skola eller något annat.

  Ansökan kan göras löpande så länge satsningen pågår. Läs mer om utlysningen.

  Länsstyrelserna

  Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister.

  Här finns möjlighet att söka efter stiftelser utifrån det ändamål som ska främjas.

  Svenska kyrkans fonder och stipendier​

  På Svenska kyrkans externa webbplats finns listor över fonder och stipendier. Vissa av dessa kan vara relevanta att söka för församlingar som arbetar med migrationsfrågor. Till exempel finns stipendier för de församlingar som vill höja sin kompetens i ekumeniska frågor eller inom området religionsdialog.

  Listorna och information om hur man ansöker finns på Svenska kyrkans externa webbplats.

  Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP

  Att ingå ett IOP-avtal är ett sätt att i formaliserad form enas om samverkan med en myndighet kring en social utmaning. Mer information finns här:

  Enskilda personer

  Engagerade i församlingen möter ofta människor som på olika sätt befinner sig i utsatta positioner. Att inte ha möjlighet att följa med på sommarläger eller att inte kunna spela fotboll med kompisar på grund av att man inte har lämpliga skor är praktiska exempel på sådant som kan leda till känslan av utanförskap. Därför är det bra att känna till vilka fonder och stipendier som går att söka medel genom när man vill ge stöd till enskilda individer.

  Här nedan finns tips och information om aktuella utlysningar och kanaler.

  Majblomman

  Medel från stiftelsen Majblomman söks av målsman genom någon av organisationens lokala kontor. Majblomman har ett starkt fokus på barnets behov. Den som genom sin profession eller ideella engagemang träffar utsatta barn kan stötta vårdnadshavaren i skrivandet av ansökningen. Detta stöd är särskilt värdefullt om vårdnadshavaren är ny i Sverige och ännu inte talar bra svenska.  Intyget ska beskriva barnets nuvarande situation samt vad ett bidrag från Majblomman skulle innebära för barnet. Ett intyg som endast intygar att familjen uppbär försörjningsstöd eller beskriver familjens ekonomiska situation är inte tillräckligt som intyg. Målsman ska underteckna ansökan.

  Läs mer om hur en ansökan går till på Majblommans webbplats.​

  Sveriges Lions Hjälpfond​

  Sveriges Lions Hjälpfond är en del av den ideellt arbetande Lionsrörelsen i Sverige. Fonden kan när det gäller enskilda individer som av sjukdom eller andra skäl befinner sig i en svår situation enligt sina stadgar hjälpa när samhällets stöd- och omsorgssystem inte räcker till.​ Fonden tar emot ansökningar, som ska innehålla en beskrivning av hjälpbehovet och en redovisning av individens/familjens samlade inkomstförhållanden samt intyg från sjukvården, socialtjänsten och skatteverket som styrker uppgifterna som lämnas.

  Mer information hittar du på Sveriges Lions hjälpfonds webbplats.​

  Svenska kyrkan

  Svenska kyrkans församlingar

  En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk hjälp till privatpersoner. I en del fall kan det vara stöd inför jul och sommar.  Det finns också möjlighet att kulturstipendier eller stipendier för studier och internationellt utbyte. Pengarna kommer till exempel från fonder, stiftelser eller kollekter.

  Kyrkokansliet i Uppsala

  Kyrkokansliet Uppsala har stiftelser och fonder, möjliga att söka för både organisationer och privatpersoner, som avser barn och unga, funktionshindrade, äldre, sjuka och hörselskadade.                 

   

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2020-11-12
  X
  Dokumentid: 1454111- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410