Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Diakonala verksamheter i egen regi

  Svenska kyrkan har en omfattande verksamhet som bidrar till välfärden. Verksamheterna är dock ofta av en annan karaktär än de välfärdsinsatser som den offentliga sektorn ansvarar för. Ofta bedrivs de i egen regi utan kontakt med andra samhällsaktörer.

  De verksamheter som en församling driver utan kontakt med andra samhällsaktörer kan sägas ha två övergripande funktioner i relationer till det övriga samhället: verksamheterna kan vara komplement till eller ersättning för det offentliga samhällets ansvar. Verksamheterna är dock ofta av en annan karaktär, och är ibland också organiserade på ett annat sätt, än de välfärdsinsatser som den offentliga sektorn ansvarar för. Ofta bedrivs de i egen regi utan närmare kontakt med andra samhällsaktörer. 

  Komplement

  I praktiken fungerar många diakonala verksamheter ofta som ett komplement eller ett alternativ till det offentligas insatser. Denna egna verksamhet har ofta en själavårdande och gemenskapsfrämjande karaktär, och kan exempelvis bestå av öppna mötesplatser, sorgegrupper, enskild själavård, sjuk- och hembesök eller andra typer av individuellt stöd. Ibland kallas denna verksamhetsform för församlingsdiakoni. (Se Svenska kyrkans utredningar 2013:3 Att färdas väl.)

  Ersättning

  Det händer också att en del av de verksamheter som församlingen bedriver i egen regi fungerar som en ersättning i förhållande till brister som man ser i myndigheters ansvar. När människor far illa kan ansvarsfrågan ibland vara oklar, och då kan hjälpen från det offentliga dröja eller utebli. Församlingarna kan då uppleva att de behöver kliva in och stötta eftersom ”nöden har ingen lag” eller att ”människor faller mellan stolarna”. Det kan vara en svår balansgång mellan att hjälpa och att ta över andra samhällsaktörers ansvar. I vissa fall kan församlingen behöva gå in i rollen som röstbärare och försöka påverka en myndighet att ta sitt ansvar.

  Bör verksamheten fortsätta i egen regi eller behövs samverkan?

  En del verksamhet kanske enklast utförs inom församlingens egen arena. Annat skulle kunna ske i samverkan med andra, såväl med andra samhällsaktörer som med stift eller andra församlingar. Ytterligare annat kanske rent av borde ske i samverkan. Detta är något som församlingen kan reflektera över, exempelvis med hjälp av vägledningen för diakoni.

  Kan vara i egen regi

  Församlingens körverksamhet, sorgegrupper eller verksamhet för daglediga kan sägas vara en del av det diakonala uppdraget genom att de bidrar till livskvalitet, sammanhållning och att bygga ett gott samhälle. Se vägledningens klassificeringsmodell av diakonala verksamheter. Dessa verksamheter sker oftast i församlingens egen regi men skulle också kunna genomföras i samverkan med andra. 

  Samverkan vore lämplig

  I en del fall skulle det kanske vara bättre att samverka än att verka helt själv. Vid exempelvis ekonomiskt bistånd eller frågor som rör allvarlig social problematik kan det vara en god idé att samverka med framförallt socialtjänsten. Dels för att få ett helhetsperspektiv på vilken hjälp individen får eller behöver få, men kanske också för att sätta in ett individuellt behov i ett större sammanhang.​

   

   

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2018-06-26
  X
  Dokumentid: 1399637- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410