Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Medel för socialt särskilt utsatta 2021

  Svenska kyrkan är en av de organisationer som beviljats statsbidrag för arbete med socialt särskilt utsatta under coronapandemin 2021. Stödet är på 5 miljoner kronor. Stödet ska förstärka befintlig verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser.

  Trossamfundet Svenska kyrkan har tilldelats ytterligare medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) till stöd för socialt särskilt utsatta grupper i coronapandemin. Stödet är på 5 miljoner kronor och fördelas genom ansökan till stift och församlingar och kan täcka kostnader för hela 2021.

  ​STATUS: Ansökningstiden är avslutad. Kyrkokansliet har mottagit 94 ansökningar på sammanlagt knappt 19 mkr. Just nu pågår handläggning och genomgång av ansökningar. Beslut kommer att meddelas innan 24 juni. Utbetalning via Kollekt och betalsystemet (KOB) till de ansökningar som beviljats kommer ske veckan efter midsommar. ​

   

  Har du frågor, kontakta Kyrkokansliet via supportdiakoni@svenskakyrkan.se 

  Vad stödet ska användas till 

  Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer.

  Bidraget kan täcka kostnader för verksamhet under hela 2021 som anpassats med anledning av coronapandemin.​

  Minsta summa som kan ansökas om är 30 000 kr.​

  Vad begreppet "socialt särskilt utsatta" betyder

  Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. 

  I ansökan har Svenska kyrkan skrivit fram hemlösa, ensamkommande unga, papperslösa, utsatta EU-medborgare, barn i utsatthet, äldre med låg inkomst, långtidssjukskrivna (arbetslösa utan a-kassa), ny-arbetslösa (i en krisfas), fattiga och utsatta grupper i dubbel utsatthet (människor med funktionsvariationer, hbtq-personer) som socialt särskilt utsatta. ​

  Syftet med statsbidraget Syftet med statsbidraget är att stödja vissa organisationer inom det civila samhället som behöver förstärka verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Detta görs för att möta ökade behov med anledning av spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Läs Förordning (2020:439) om statsbidrag med anledning av covid-19 till vissa organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

  I Svenska kyrkans ansökan till MUCF beviljas vi medel inom följande kategorier:

  Ekonomiskt stöd till socialt särskilt utsatta i form av:

  • Mat och kläder för ett värdigt liv.
  • Möjlighet till stöd för kollektiva transporter.
  • Tillgodose utsatta gruppers möjlighet till vardaglig hygien för att bevara värdighet i form av tvättmöjligheter, hygienartiklar och sanitetsprodukter.
  • Stöd till mediciner för den som saknar ekonomiska förutsättningar.
  • Aktiviteter och stöd för barnfamiljer som drabbats extra hårt pga arbetslöshet
  • Tillgång till internet för barn och unga för tillgång till stöd och information för att minska psykisk ohälsa.

  Boende ​

  • Stöd till boendekostnader - följderna av ökad utsatthet.
  • Vinterboende EU-migranter.
  • Befintlig verksamhet som vi ser kommer behöva skalas upp.
  • Enligt FHM rekommendationer ser vi att vi kommer behöva utöka platserna.
  • Extra boendeplatser för hemlösa och ensamkommande.

   Psykosocialt stöd/själavård, social verksamhet

  Svenska kyrkan kommer behöva erbjuda ökade insatser vad gäller själavård till människor som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Genom att erbjuda både akuta insatser för den som har behov av psykosocialt stöd och preventiva åtgärder i form av social verksamhet vill vi ha ett helhetstänk kring det som stöttar den enskilda människan i särskild utsatthet. Genom att utveckla och skapa nya digitala och fysiska metoder för att minska den psykiska ohälsan kommer Svenska kyrkan vara en ansvarsfull aktör för att stödja människor i själslig och psykisk utsatthet. Vi ser det stora behovet av sorgebearbetning som ett prioriterat område. 

  Återrapportering av medel

  Återrapporteringen består av både berättande text, ekonomisk rapportering samt utvärdering av att bedriva verksamhet med externa medel. Svenska kyrkans nationella nivå kommer utifrån era svar att göra en sammanställning i form av återrapportering till MUCF.

  De kvitton (eller andra underlag) som ni har tillhörande dessa medel ska arkiveras hos er och finnas tillgängliga för granskning vid eventuell revision. Medel som inte används innan sista användningsdag (2021-12-31) enligt beslutet skall återbetalas till nationell nivå, detta kommer ske genom KOB (Kollekt och betalsystemet) och hanteras av Kyrkokansliet. Utifrån myndighetens krav om återrapportering behöver nationell nivå er balans och resultatrapport för 2021 (för användandet av dessa medel). Denna är obligatorisk och behöver inte vara beslutad. Utgå från era beslutsunderlag (se specifikation i beslutet som skickas ut) och följ noggrant kategorierna ni har beviljats medel för:  

  • Ekonomiskt stöd
  • Boenden
  • Psykosocialt stöd/själavård och social verksamhet

  Frågor kring följande ska besvaras i återrapporteringen:

  • Socialt särskilt utsatta grupperna har ni nått med medlen.
  • Redovisa hur fördelningen av de beviljade medlen blev utifrån kategorierna ovan (Ekonomiskt stöd, Boende och Psykosocialt stöd/själavård och social verksamhet) samt uppskatta hur fördelningen sett ut mellan barn 0-7 år, barn 8-18 år och vuxna över 18 år (antal individer).
  • Kort beskrivning om vad medlen använts till.
  • Betydelsen av medlen.
  • Vilka samverkans partners har ni haft.
  • Lärdomar och erfarenheter ni tar med er vidare.
  • Redogörelse av verksamhet och aktiviteter som ni tilldelats medel för men inte kunna genomföra.
  • Fördelning utifrån kategorierna (Ekonomiskt stöd, Boende och Psykosocialt stöd/själavård och social verksamhet) i förhållande till hur stor del som varit personal- och verksamhetskostnader.
  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Erik Gyll, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-08-04
  X
  Dokumentid: 1502650- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410