Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Råd i rollen som samverkanspart

  • Ta kontakt. Inbjud exempelvis kommunen eller en annan församling i ett tidigt stadium till ett förutsättningslöst samtal. Eller har det hänt saker som gör det naturligt att träffas och samtala? Uttrycker kommunen något särskilt behov? Identifiera utmaningarna. Har församlingen en idé om vad den tycker behövs och kan bidra med?
  • Samverka med ”de egna”. Att ha ett samverkande förhållningssätt är viktigt också i förhållande till andra församlingar och idéburna aktörer inom det civila samhället. Tillsammans blir de ideella aktörerna en starkare part. Det kan vidare uppfattas märkligt om flera olika församlingar söker samverkan med exempelvis kommunen inom samma verksamhetsområden, utan att först ha samtalat med varandra.
  • Läs på om samverkansparten. Att vilja samverka innebär att man tror att den andre har något att bidra med. Men vad har den andre för uppdrag? Skaffa kunskap och var uppdaterad om samverkanspartens villkor, och de eventuella lagar och regelverk som styr dess uppdrag.
  • Ha mandat från församlingens ledning. Det är onödigt att lägga tid på att skapa relationer och ge falska förhoppningar om samspel om det inte är förankrat. Kontakten bör inte stå och falla med enskilda eldsjälar, utan vara något som församlingen vill och har tagit beslut om.
  • Kontakta rätt person hos aktuell samverkanspart. Det är lika viktigt att kontaktpersonen hos den samhällsaktör som församlingen vill samspela med också har ett mandat som är förankrat. Det är en strategisk grundförutsättning för att samverkan ska hålla i längden att det finns en stabil struktur att bygga samverkan kring. Kontakten bör vidare bygga på personens funktion, inte på personen ”som person”. Annars finns det risk att kontakten upphör om han eller hon byter jobb.
  • Träffas regelbundet. Att bygga långsiktiga och hållbara nätverk kräver tålamod och uthållighet. Detta står dock inte i motsats till att också vara öppen för spontana samverkansinsatser vid plötsliga behov. Arbeta på att skapa ett ömsesidigt förtroende. Var nyfiken. Lär känna varandra både som människor och organisationer.
  • Respektera den aktuella samverkanspartens ansvarsområden. Var tydliga med gränser. Både utåt, men också inåt i församlingen och i relation till konfidenten. Församlingen är ingen myndighet. Var beredd på att parterna som samverkar ibland kommer att tycka olika. Det ingår i samspelet.
  • Värna röstrollen. Var tydlig med att församlingen alltid har en roll som röstbärare. Klargör förväntningar åt båda håll om hur kritik ska hanteras. Även om man har en nära relation måste det finnas utrymme för röstbärarfunktionen. Se tex 6 principer för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga.
  • Formulera en gemensam vision. Kan de utmaningar som finns leda till idéer om samverkan? Vad vill ni göra tillsammans? Vad behöver målgruppen? Precisera mätbara mål. Var noga med en rimlig ambitionsnivå. Sök konsensus.
  • Var en länk. Ett sätt att respektera varandras ansvarsområden är att länka till varandra. När man känner förtroende och räknar med varandra som partners är det naturligt att man informerar om varandras möjligheter att ge hjälp. Det kan innebära allt från att tipsa konfidenten, låna ut en telefon och ordna med kontaktuppgifter till myndigheter, till att följa med den som söker hjälp till olika möten som stödperson eller formaliserat ombud.
  • Gör överenskommelser. Vissa problemsituationer är återkommande. Kom överens och gör en handlingsplan med samverkansparten om hur sådana situationer kan lösas. Gärna skriftligt förankrat.
  • Var juridiskt hållbar. Om samverkan ska formaliseras i skriftliga dokument måste de vara juridiskt hållbara. Det är viktigt att församlingen kan leva upp till de avtal som den skriver under.
  • Följ upp. Utvärdera. Ju tydligare mål som finns, desto lättare att se om de har uppnåtts. Beskriv det som gjorts. Stämmer det med vad ni ville uppnå? Var beredd på att nya politiska beslut kan ändra förutsättningarna för samverkan. Behöver målen omformuleras? Fundera på att använda kvalitetsledningssystem. Läs mer om kvalitetsledningssystem.  Svenska kyrkans projekt Mer än jobb har också arbetat fram ett material. 
  • Ha tålamod. Det kan ta tid att få även den egna organisationen att arbeta på nya sätt. Mycket tid kan gå åt till intern oro och förankring. Låt församlingen inspireras av goda exempel.

   

  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Magnus Bodin, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2018-06-15
  X
  Dokumentid: 1396985- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410