Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Barn och unga

  Foto: Gustaf Hellsing

  Här hittar du stöd och material i arbetet med barn och unga under den tid då coronaviruset sprids i Sverige.

  Svenska kyrkans verksamheter med barn och unga påverkas under den tid då det nya coronaviruset sprids i Sverige. Det kan handla om att det inte går att genomföra konfirmandundervisning som planerat eller att samlingar ställs in.

  Det finns också en risk att barn och unga far illa. Forskning visar att utsattheten ökar för barn och unga i form av exempelvis våld, övergrepp och missbruk, när människor tvingas vara hemma i större utsträckning.

  Här hittar du tips och stöd för att kunna ställa om verksamheten. ​

  På den här sidan:

  1. Konfirmation
  2. Digitala verktyg för barn & unga
  3. När barn och unga far illa
  4. Tips till föräldrar
  5. Exempel på verksamheter i församlingar
  6. Länkar och material för nedladdning

  Konfirmation

  Läger sommaren 2021

  Från och med 1 juni är det möjligt att genomföra läger för barn och unga, så länge de kan genomföras på ett smittsäkert sätt. Läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Gör en riskbedömning av lägret och planera förebyggande åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Dela inte utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom. Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek, deltagare. Förebyggande åtgärder Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19:

  • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis klass, lag, kollogård, konfirmandgrupp eller liknande.
  • Se till att grupperna, så långt som möjligt, inte blandas med varandra under lägret, det gäller även resor till och från lägret.
  • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare, till exempel i matsalen, entréer, och samlingsrum.
  • Arrangera övernattning med få personer i samma rum, undvik stora sovsalar.
  • Ta fram rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymtom och rutiner för hemresa så snart som möjligt.
  • Informera om vikten av uppmärksamhet på symtom.
  • Avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal, till exempel biokväll, öppet hus, föräldrabesök, stora tävlingar eller föreställningar.
  • Förlägg så mycket som möjligt av lägerverksamheten utomhus.
  • Undvik aktiviteter som inkluderar närkontakt mellan flera deltagare än den avgränsade gruppen, exempelvis avslutningsdisco för hela lägret.
  • Öka avståndet mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Undvik att vistas flera samtidigt i små, trånga utrymmen med bristfällig ventilation.
  • Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Placera ut handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och matsalar.  

  Tänk på att dessa åtgärder även gäller ledare som inte heller bör blandas mellan grupper och aktiviteter.  

  Utgångspunkten för de nya allmänna råden är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver lägerverksamheterna vara beredda på att planera om.  

  Vissa arrangemang regleras av begränsningsförordningen. På Polisens webbplats hittar du samlad information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anledning av pågående pandemi. Regeringen har beslutat om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för vissa idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter.   

  Tidigare råd från Svenska kyrkans biskopar (Publicerade 2020-03-31)

  Svenska kyrkans biskopar har tagit fram råd för hur konfirmationsverksamheten kan bedrivas under den tid det nya coronaviruset sprids i Sverige. Råden är från 31 mars 2020. Eventuella uppdateringar av råden görs av respektive stift. De råden kan du läsa här:​

  Generella råd ​om konfirmation

  • Det är viktigt att nationella riktlinjer kring virushantering följs samt att inte bidra till ökad oro, samtidigt som det är viktigt att ta frågor som väcks kring rädsla och sårbarhet på allvar.  
  • Tydlig kommunikation med föräldrar och konfirmander så eventuella missförstånd och oro undviks.  
  • Oavsett beslut är det viktigt att kontakten och stödet till konfirmander och unga ledare hålls kvar. Barn och unga är en dokumenterat utsatt grupp kring våld, övergrepp och psykisk ohälsa särskilt i tider då den sociala kretsen minskar. 
  • Det är viktigt att nå ut till unga målgrupper om den löpande verksamheten som sker. På grund av de digitala lösningarna kan det finnas möjlighet att vi når fler barn och unga än vi annars gör.   

  Råd om genomförandet av konfirmation  

  • Att så långt det är möjligt, enligt myndigheternas rekommendationer, fortsätta att träffas i konfirmandgruppen då detta är trygghetsskapande. Är gruppen för stor rekommenderas att gruppen delas. 
  • Om fysiska träffar är omöjliga att få till rekommenderas digitala lösningar för att fortsätta träffas. Sträva efter att uppnå riktlinjernas uppsatta tidsomfång. 
  • Utlandsresor i samband med konfirmation ställs in.

  ​Tänk bland annat på det här:

  • Genomför aktiviteterna utomhus om det går.
  • När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
  • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
  • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
  • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

  Råd om gudstjänst och konfirmationsgudstjänst  

  • Uppmuntra konfirmanderna att delta i gudstjänster digitalt. För delaktighet kan konfirmanderna med fördel ha uppgifter kopplade till gudstjänsten både under och efter. 
  • Kommunion kan firas där det erbjuds. Följ biskopens rekommendationer om gudstjänstfirande. Ordning finns för konfirmation utan kommunion i Svenska kyrkans kyrkohandbok. Kommunion kan med fördel firas vid senare festgudstjänst.  
  • Vid konfirmationsgudstjänst ska myndigheternas rekommendationer följas. Konfirmation kan ske i kretsen av de närmaste.
  • Om möjligt, dela upp konfirmandgruppen i mindre grupper och genomför konfirmationsgudstjänsten vid flera tillfällen. Detta för att minskar antalet gudstjänstdeltagare vid varje enskild gudstjänst. Alternativt att konfirmera i konfirmationsgruppen och att fira tillsammans med församling vid senare tillfälle.  
  • Gör det möjligt att delta i konfirmationen genom digitala lösningar för den som av olika anledningar inte kan/bör delta.  
  • Om konfirmationsgudstjänst är svår att genomföra kan den förskjutas till sommaren eller början av hösten. Att beakta är att detta kan medföra ett stort konfirmandtapp.   

  Vid avsteg från Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete är det viktigt att respektive stifts ordning kring dispenser och information följs.  ​

  Digital konfirmation - ett utbildningsmaterial

  Verbum tillhandahålller ett material för konfirmandundervisning på distans, som kan användas när det inte går att hålla fysiska träffar. Lektionerna kan användas i församlingens lärande och undervisning.

  Gå till Verbums digitala konfirmation

  Digitala verktyg för att möta barn och unga 

  Barn och unga har ofta stora kunskaper om vilka plattformar och tekniska lösningar som kan användas för att mötas, så rådfråga dem och använd dem som resurs i valet av mötesplats. Här kommer några tips. 

  Fingrar som skriver på en laptop

  Foto: NeONBRAND/Unsplash

  • Zoom
   Zoom är ett enkelt verktyg för möten, men har tyvärr visat sig ha vissa säkerhetsrisker. Väljer man mellan Zoom och Skype så rekommedenars Skype. Här finns en artikel om säkerhetsrisker med Zoom.
  • Skype
   Här kan du mötas digitalt helt kostnadsfritt via webb eller mobil. ​Skype har även tagit fram nytt mötesverktyg som heter Meet now. Läs mer om Meet Now  
  • Teams
   Många skolor och organisationer använder Microsofts verktyg Teams. I detta finns chatt, mötesfunktion mm. Teams finns både som kostnadsfri variant och betald.
  • Pexip
   Pexip är ett verktyg för digitala möten. Det är en kostnad för att använda verktyget.  
  • Instagram
   App där du kan ha gruppchatt i meddelandefunktion.
  • Snapchat
   App med möjlighet till gruppchat och samtal i slutna rum.
  • Google Meet
   Digital mötesplats
  • Houseparty
   Digital mötesplats

  Tips för barn och unga som har långtråkigt

  Stöd vid nätvandring

  När barn och unga far illa

  Vit nalle

  Foto: Joanne Lee

  Under den period då många stannar hemma ökar risken för att barn och unga utsätts våld och övergepp i sina nära relationer. Här hittar du länkar till stöd och råd när du kommer i kontakt med den problematiken.

  • Jourhavande präst
   Chatt, telefon eller elektroniskt brev
  • Rutiner vid oro om att barn far illa (pdf)
   I tider av oro är det lätt att barn far illa. I denna skrift hittar du vägledning. Rutinerna är framtagna av Stockholms stift. Innehåller även mall för orosanmälan.
  • Ecpats stödlinje för barn och unga
   ECPATs stödlinje för barn och unga nås via 020-112 100. Den som ringer kan vara anonym. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Hjälp och råd om sexuella kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL för personer under 18 år. Stödlinjen är gratis.
  • BRIS – Barnens rätt i samhället
   Möjlighet för barn upp till 18 år att ringa, mejla eller chatta. Möjlighet att prata med en kurator eller prata med andra unga i Forum.
  • Överlevnadsguide för unga hbtq-personer
   En överlevnadsguide för kristna queer kids. Den har tagits fram av Västerås stift tillsammans med Svenska Kyrkans Unga Camelots regnbågsläger.
  • Enhörningstv för unga - att vara HBTQ-person och kristen 
   För den som är annorlunda och inte ryms inom de normer som finns. Korta andakter. Framtagen av Västerås stift.​ ​
  •  Om våld mpt kvinnor och barn i nära relationer 
   SKR (Sveriges kommuner och regioner) har tagit fram råd och stöd för dig som möter kvinnor och barn som utsätts för våld i sina nära relationer.​
  • Att upptäcka självskadebeteende, en film med några korta råd. Filmen är framtagen av  Göteborgs stift.

  Barnkonsekvensanalys 

  I tider då snabba beslut fattas är det viktigt att tänka på konsekvenserna för barn och unga. Även i kris vill vi som kyrka verka för barns bästa. Ta in barns synpunkter i beslut som rör dem.

  Tips och råd till par och föräldrar

  • Frågespalt Familjerådgivningen
   Svåra tider är också ofta utmanande för nära relationer. Kanske kan någon annans frågor till Familjerådgivningen i Örebro också vara till stöd för dig? Skriv en fråga eller läs svar på andras frågor
  • Tipslista till föräldrar
   Listan är framtagen av Familjerådgivningen i Örebro.​

  Exempel från församlingar

  Ibland kan man behöva se hur andra har gjort för att själv komma igång med nya arbetssätt. Här delar vi ett urval av idéer från församlingar i Svenska kyrkan.

  Tips på verksamheter:

  • Uteaktiviteter såsom pilgrimsvandring, korvgrillning, vandringar, cykelutflykter mm
  • Musiker som sänder allsång på Facebook
  • Barnens minuter i gudstjänsten sänds live på facebook
  • Ungdomsträffar med fika via digitalt verktyg, t ex Skype
  • Pysselpåsar som delas ut till barn
  • Öppen förskola utomhus​

  Länkar och material för nedladdning

  Pictogram att använda för att förklara vad corona är, från Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Exempel på bilderna från Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Redaktör
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Anna Lundgren, Diakoni
  Uppdaterad
  2021-06-30
  X
  Dokumentid: 1486690- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410