Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Begravning

  Frågor och svar om begravningsverksamhet och coronavirus

  Hur ska man hantera begravningsverksamheten under spridningen av coronaviruset? Här finns svar på de vanligaste frågorna.

  Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, får frågor om hantering av coronaviruset, kopplat till begravningsverksamheten.

  Ovanstående organisationer har tillsammans sammanställt frågor och svar och uppdaterar den här sidan regelbundet. Notera att även länkar och annan information som hänvisas till uppdateras regelbundet. 

  Region Stockholm har tagit fram riktlinjer för omhändertagande av avlidna. Övriga regioner kan också ta fram riktlinjer för omhändertagandet.  

  Informationen nedan bygger på det som Folkhälsomyndigheten (17 mars) och Region Stockholm (16 mars) har tagit fram gällande hantering av avliden som är smittad med coronavirus.

  Om coronasmittat stoft

  Kan en avliden smittad förvaras i kylrum eller bisättningslokal?

  Smittat stoft ska tas om hand av sjukvården enligt sjukvårdshuvudmannens riktlinjer. Det betyder att smittat stoft innesluts i en bisättningssäck som placeras i en kista innan det lämnar sjukhuset. Kistan kan förvaras i kylrum hos huvudmannen för begravningsverksamheten.  

  (2020-03-24)
  Observera att vissa regioner inte kommer att använda bisättningssäck, medan andra gör det. Att regionerna väljer att göra olika beror på hur de tolkar den senaste uppdateringen av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Hör av dig till din region för besked.​

  Hur kan man tydliggöra att en avliden är smittad för personalen? 

  (2020-03-20)
  Fonus och SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, har tagit fram en symbol i form av en droppe. Symbolen ska fästas på de kistkort som hör till avlidna som antingen är konstaterat smittade eller misstänks vara smittade av coronavirus.

  Det är den som kistlägger den avlidna som ansvarar för att fästa droppsymbolen på kistkortet innan kistan transporteras vidare.​

  Alla begravningsbyråer i landet är inte med i dessa organisationer. I sådana fall måste huvudmannen ta kontakt med begravningsbyrån och höra efter hur man tar tag i denna fråga. 

  Vad ska begravningshuvudmän som upplåter lokaler för bårhusverksamhet tänka på?

  Det är sjukvårdshuvudmannen som har huvudansvaret för smittat stoft. Om begravningshuvudmän tillhandahåller kommun alternativt sjukvårdshuvudmannen lokaler för bårhusverksamhet gäller det att alla berörda parter går igenom och fullt ut tar ansvar för sin del när det gäller hanteringen av avlidna.

  Riktlinjer inför ceremoni

  Hur gör Skatteverket med anstånd för gravsättning eller kremering?

  Enligt uppgift från Skatteverket kommer myndigheten inte att utöka kriterierna för att få anstånd för gravsättning eller kremering under coronaepidemin. Skäl för att medge anstånd kan exempelvis vara att en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättning i tid. Det förutsätter dock att det inte finns någon annan anhörig som kan ordna med gravsättningen. Om anhöriga tillhör en riskgrupp eller befinner sig utomlands och inte kan delta vid begravningen utgör inte särskilda skäl för att få anstånd. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.                 

  Hur ska önskemål om visning från anhöriga hanteras?

  Organisationerna som tagit fram den här "vanliga frågor och svar-texten" bedömer att det i nuläget inte är lämpligt att anordna visning i huvudmannens lokaler av smittade avlidna eftersom det varken finns kompetens för att göra riskbedömningar med anledning av smittspridning eller skyddsutrustning tillgängligt.

  (2020-03-20)
  I övriga fall får huvudmannen göra en egen riskbedömning. Visningar som är inbokade sedan tidigare kan genomföras förutsatt att huvudmannen bedömer att det inte finns någon risk för arbetsmiljön i det enskilda fallet. 

  Kan avskedsceremoni för coronasmittat stoft hållas?

  Det går bra, förutsatt att stoftet efter den avlidna ligger i en bisättningssäck i en kista.Om du är osäker på om din region använder bisättningssäck så hör av dig till regionen för besked.

  Rent allmänt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och www.krisinformation.se ger kring samlingar av olika slag.

  Måste kremering ha skett före avskedsceremoni?

  Nej, kremation måste inte ha skett före avskedsceremoni. Enligt begravningslagen SFS nr 5 kap.10 § kan Skatteverket ge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det. Skatteverkets rättsavdelning kommer att delta i bedömningen av ansökningar om anstånd för att ensa rättstillämpningen.

  Det är troligt att Sverige på grund av coronaviruset kommer att ha en extrem situation ett antal månader framöver. Det innebär bland annat att det kan uppstå platsbrist i kylrum, vilket huvudmannen måste ha med i sin beredskap.

  För det fall närstående inte ordnar med begravningen inom en månad och saknar anstånd från Skatteverket är det en sak för Skatteverket och kommunen att ordna med begravningen.Huvudmannen bör dock förbereda sig på att förvara stoft efter avliden under längre period än normalt.  

  Kan en person som avlidit av coronaviruset jordbegravas?

  Ja myndigheterna bedömer att så länge en avliden med bekräftad coronainfektion är placerad i en bisättningssäck och kistlagd går det lika bra med jordbegravning som kremering. 

  Begravningsgudstjänsten

  (2020-03-25)

  Hur gör man med livesändning av begravningsgudstjänsten?

  Biskoparna har uttryckt en positiv inställning till livesändning, i sitt brev med råd till kyrkoherdar om begravningsverksamheten: ”Vid tillfällen då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan de sörjande vilja använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med”.

  Av juridiska skäl avråder dock kyrkokansliets rättsavdelning att församlingen står för inspelningen. Filmning och livesändning bör överlåtas till de sörjande att utföra i privat regi.   

  Krematoriefrågor

  Kan kremering av smittat stoft genomföras i alla Svenska kyrkans krematorier?

   Kremering bör kunna genomföras i alla krematorier i hela landet, förutsatt att den avlidna är placerad i en bisättningssäck och är kistlagd.   

  Kremering av avliden med pacemaker

  Enligt Region Stockholms riktlinjer kommer pacemaker eller andra explosiva implantat att tas bort i enlighet med tidigare fastställda rutiner. Se dessutom information SKKFs hemsida.

  Vad gäller för hämtning av kärl för metallåtervinning?

  (2020-03-25)
  I nuläget, under april och gissningsvis maj kommer Fönix inte att kunna hämta kärlen. Behöver krematorierna fler kärl finns det gott om kärl i buffert, det är bara att beställa nya så kommer det ut fler. Kontaktuppgifterna står på kärlen. Krematorierna får lagra kärlen tills vidare.  

  Fönix kommer att hämta kärlen med stoft så fort gränserna öppnas igen mellan Norge och Sverige. Om krematorierna önskar kan man även lagra metallerna i oljefat.  

  Gravboken

  Huvudmännen bör notera i gravboken att gravsättning skett av avliden i bisättningssäck, det har betydelse för kommande gravsättningar i gravplatsen.

  Bemanning

  Vi rekommenderar att varje huvudman för begravningsverksamheten säkrar viktiga funktioner i två till tre led. Säkerställ er minsta bemanning för exempelvis gravgrävning, administration, kremering och begravningsceremonier genom att exempelvis göra bemanningslistor tillsammans med närliggande församlingar och pastorat.  

  Samarbeta över förvaltningsgränser

  Diskutera med grannförsamlingarna/förvaltningarna om hur ni kan fördela resurser mellan er vid sjukdom eller arbetstoppar. Kom överens om hur ni får tillgång till varandras lokaler och annat som är nödvändigt för verksamheten.  

  Vid hög arbetsbelastning

  Högsta prioritet är gravsättning och all verksamhet kring detta. Diskutera hur ni går tillväga om ni hamnar i ett läge där ni inte kan ta hand om alla uppgifter ni normalt utför. Är det möjligt att ta in entreprenörer om så behövs?  

  Se över möjligheten att beordra övertid. Läs mer om detta i den webbaserade handboken Vera.  

  Inventera kompetenser inom förvaltningen. Vid behov, se över möjligheten att snabbutbilda personal.   

  Se till att viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter är tillgängliga.  

  Övrigt

  • Håll kontakt med stiftskanslierna.

  • Ta också kontakt med lokala och regionala nätverk för beredskap för samråd och information sinsemellan.

  • Begravningsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet. Tänk på att kostnaden för transport till krematorium kan bli högre än planerat, om det mest närliggande krematoriet inte kan ta emot stoft som vanligt.
      
  • Huvudmän som har stoft på bår eller tvagningsrum bör ta kontakt med sin regionala smittskyddsenhet i regionen för att få information hur dessa skall handhas.Se över era städrutiner.

  • Använd er gärna av det informationsmaterial som myndigheter tagit fram, exempelvis Folkhälsomyndigheten.

  • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har information om kontinuitetshantering, ett planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen.

  • Det är viktigt att berätta för allmänheten om de förändringar av verksamheten som görs med anledning av coronaviruset. Ta hjälp av församlingens/pastoratets kommunikatör/informatör. Saknar ni sådan funktion, kontakta gärna stiftskommunikatören.   

   

  Matnyttiga länkar

  (2020-03-23)

  Handboken Vera för dig som arbetar med eller är ansvarig för arbetsgivarfrågor

  Handboken Beda för begravnings- och kyrkogårdsfrågor 

       

  Redaktör
  Margareta Furberg, Begravning
  Innehållsansvarig
  Eva Årbrandt Johansson, Begravning
  Uppdaterad
  2020-03-26
  X
  Dokumentid: 1486134- Webid: 25268 - Unitid: 2147483500