Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Begravning

  Information om begravningsverksamhet och coronavirus

  Hur ska Svenska kyrkans huvudmän hantera begravningsverksamheten under coronapandemin? Det är en angelägen fråga både för dig som arbetar med begravning och för de sörjande. Här hittar du vägledning inom några centrala områden.

  Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) får frågor om hantering av coronaviruset, kopplat till begravningsverksamheten. 

  De tre organisationerna har tillsammans sammanställt relevant information och uppdaterar den här sidan regelbundet. Informationen nedan bygger på de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm har tagit fram.

  Innehåll

  Hantera coronasmittat stoft

  Om den avlidna var smittad av coronavirus så behöver arbetsgivaren göra en riskanalys och utforma lokala, säkra rutiner.

  Du hittar stödmaterialet på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranät.

  När det gäller rutiner för att förvara avlidna smittade så anser Folkhälsomyndigheten att bisättningssäck inte är nödvändigt i normala fall för att minska smittorisken.

  Myndigheten anser att kistan kan förvaras i kylrum hos huvudmannen för begravningsverksamheten.

  Samtidigt gör regionerna olika bedömningar, beroende på hur de tolkar Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer. Vissa kommer att använda bisättningssäck, andra inte.

  Att regionerna väljer att göra olika beror på hur de tolkar den senaste uppdateringen av Folkhälsomyndighetens riktlinjer och hur situationen ser ut i den egna regionen. Exempelvis har Region Stockholm återgått till normala rutiner för att hantera avlidna oavsett dödsorsak, eftersom läget i regionen normaliserats och smittspridningen minskat.

  Hör av dig till din region för besked om vad som gäller där du jobbar. 

  Skydda personalen 

  Många personer arbetar före, under och efter en begravning och för att skydda dem är det är bra att markera när en avliden är smittad av Covid 19.

  För att markera smittat stoft har Fonus och SBF (Sveriges begravningsbyråers förbund) tagit fram en symbol i form av en droppe. Symbolen skrivs ut på kistkortet, som hör till avlidna som antingen är konstaterat smittade eller misstänks vara smittade av coronavirus. 

  Den som kistlägger den avlidna ansvarar för att fästa droppsymbolen på kistkortet innan kistan transporteras vidare. ​  

  Alla begravningsbyråer i landet är dock inte med i de här organisationerna. I sådana fall bör huvudmannen ta kontakt med begravningsbyrån och höra efter hur man hanterar den här frågan.

  Förvaring på bårhus 

  Ansvaret för smittat stoft som förvaras på bårhus ligger oftast på sjukvårdshuvudmannen. Om begravningshuvudmän tillhandahåller lokaler för bårhusverksamhet gäller det att alla berörda parter går igenom och fullt ut tar ansvar för sin del när det gäller hanteringen av avlidna.  

  Avskedsceremonier och visning

  Avskedsceremonier för coronasmittat stoft kan fortsätta hållas som vanligt oavsett om regionen använder bisättningssäck eller inte.

  När det gäller visning av smittade avlidna så får huvudmannen göra en riskbedömning för arbetsmiljön i det enskilda fallet. Det går bra att jordbegrava personer som avlidit i coronavirus. Om regionen använder bisättningsäck kan det noteras i gravboken.   

    

  Anstånd med begravning

  Enligt uppgift från Skatteverket kommer myndigheten inte att utöka kriterierna för att få anstånd för gravsättning eller kremering under coronapandemin. 

  Giltiga skäl för att få anstånd kan exempelvis vara att en anhörig på grund av sjukdom inte kan ordna med gravsättning i tid. Det förutsätter dock att det inte finns någon annan anhörig som kan ordna med gravsättningen.  

  Om anhöriga tillhör en riskgrupp eller befinner sig utomlands och inte kan delta vid begravningen utgör däremot inte särskilda skäl för att få anstånd.  

  Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.   

  Begravningsgudstjänsten

  Hur gör man med livesändning av begravningsgudstjänsten?

  Biskoparna har uttryckt en positiv inställning till livesändning, i sitt brev med råd till kyrkoherdar om begravningsverksamheten: ”Vid tillfällen då inte alla närstående har möjlighet att delta i begravningsakten kan de sörjande vilja använda digitala möjligheter för att inkludera dem som inte kan vara med”.

  Det kan vara klokt att låta privatpersoner sköta filmningen av juridiska skäl så väl som arbetsbelastning.

  Men om din församling vill erbjuda att filma en begravning så är det lite som ni behöver tänka på, på grund av dataskyddsförordningen (GDPR) samt upphovsrättslagen.

  Det är självfallet viktigt att bilder på personer inte förekommer utan att de vill det.Upphovsrättslagens regler medför också att filmen inte får spridas annat än i en sluten krets.

  Tips och råd vid filmning

  • Det säkraste sättet för att minska risken för att filmen sprids är att direktsända, det vill säga bara erbjuda den i realtid och för särskilt inbjudna.
  • Om de närstående önskar ha tillgång till filmen i efterhand så behöver din församling begränsa hur den sprids. Det gör ni genom att bara erbjuda länken till filmen till specifika, namngivna personer och att radera materialet efter en viss överenskommen tid,exempelvis en månad.​​
  • Var noga med att radera filmen från samtliga enheter, även kameran, efter den överenskomna tiden.​​Var restriktiv med att filma begravningsgästerna och filma inga personer när de tar avsked vid kistan eller urnan.
  • ​Tänk på att din församling måste erbjuda platser i lokalen där gäster som inte vill vara med på filmen ändå kan delta fullt ut i begravningen.
  • Tänk även på att om din församling ska filma så måste ni upplysa samtliga närvarande om det i förväg på ett tydligt sätt. Gästerna måste ha en möjlighet att välja om de vill synas i bild.
  • Din församling behöver inte samtycke från anställda som arbetar vid begravningen för att få filma dem. Men ni behöver fråga övriga medverkande, som exempelvis inhyrda musiker och solister, om de samtycker till att vara med i bild.
  • Om din församling anlitar en leverantör för att filma så behöver ni fylla i ett personuppgiftsbiträdesavtal. Du hittar en förifylld mall här.               

  Krematoriefrågor 

  Kremering av smittat stoft bör kunna ske i alla Svenska kyrkans krematorier i hela landet. Enligt de flesta regioners beslut kommer pacemaker eller andra explosiva implantat att tas bort i enlighet med tidigare fastställda rutiner. Men det kan förekomma undantag, så det är viktigt att kolla upp frågan före kremation.. Se information på SKKFs webbplats

  Om krematorierna behöver fler kärl finns det gott om kärl i buffert. Det är bara att beställa nya så kommer det ut fler och kontaktuppgifterna står på kärlen. Krematorierna får lagra kärlen tills vidare. Om krematorierna önskar kan man även lagra metallerna i oljefat.    

  Den 25 juni 2020 infördes tillfälliga lättnader i regelverket för miljöprövning, bland annat för  krematorier.  Syftet med lättnaden är att göra det möjligt att snabbt genomföra förändringar i en del miljöfarliga verksamheter, om det behövs på grund av Covid-19. 


  Regellättnaderna innebär att det blir möjligt att genomföra ändringar i verksamheten utan att behöva söka tillstånd på nytt. Det räcker med att anmäla ändringarna till tillsynsmyndigheten. 

  Författningsändringarna gäller till och med den 30 juni 2021. ​


  Gravboken

  I de fall huvudmannen har kännedom om saken bör denne notera i gravboken att gravsättning har skett av avliden i bisättningssäck. Det har betydelse för kommande gravsättningar i gravplatsen.   


  Särskilda gravplatser

  I uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten ingår att anordna och hålla allmänna begravningsplatser med ett tillräckligt antal gravplatser. Huvudmannen har också skyldighet att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund. 

  Om en huvudman inte kan avsätta mark för tillräckligt många särskilda gravplatser, är ett alternativ att teckna avtal med andra huvudmän i närliggande områden och erbjuda särskilda gravplatser på deras mark. Avlidnas önskemål om gravsättning ska så långt som möjligt tillgodoses 


  Bemanning 

  Vi rekommenderar att varje huvudman för begravningsverksamheten säkrar viktiga funktioner i två till tre led. Säkerställ er minsta bemanning för exempelvis gravgrävning, administration, kremering och begravningsceremonier genom att exempelvis göra bemanningslistor tillsammans med närliggande församlingar och pastorat.  

  Samarbeta över förvaltningsgränser 
  Diskutera med grannförsamlingarna/förvaltningarna om hur ni kan fördela resurser mellan er vid sjukdom eller arbetstoppar. Kom överens om hur ni får tillgång till varandras lokaler och annat som är nödvändigt för verksamheten.

  Vid hög arbetsbelastning 

  • Högsta prioritet är gravsättning och all verksamhet kring detta. Diskutera hur ni går tillväga om ni hamnar i ett läge där ni inte kan ta hand om alla uppgifter ni normalt utför. Är det möjligt att ta in entreprenörer om så behövs?  
  • Se över möjligheten att beordra övertid. Läs mer om detta i den webbaserade handboken Vera.  
  • Inventera kompetenser inom förvaltningen. Vid behov, se över möjligheten att snabbutbilda personal.
  • Se till att viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter är tillgängliga.  


  Övrigt   

  • ​I den dagliga verksamheten med kistor rekommenderar vi att ni använder engångshandskar. Om ni i rådande läge är oroliga för att kistor skulle kunna föra med sig smitta ta kontakt med era lokala begravningsbyråer och efterhör hur de behandlar kistan efter kistläggning.
  • Håll kontakt med stiftskanslierna. 
  • Ta också kontakt med lokala och regionala nätverk för beredskap för samråd och information sinsemellan. Begravningsverksamheten är en samhällsviktig verksamhet.
  • Tänk på att kostnaden för transport till krematorium kan bli högre än planerat, om det mest närliggande krematoriet inte kan ta emot stoft som vanligt.
  • Huvudmän som har stoft på bår eller tvagningsrum bör ta kontakt med  smittskyddsenheten i regionen för att få information hur dessa skall handhas.Se över era städrutiner.
  • Använd er gärna av det informationsmaterial som myndigheter tagit fram, exempelvis Folkhälsomyndigheten. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har information om kontinuitetshantering, ett planeringsstöd med anledning av coronaviruset.
  • Det är viktigt att berätta för allmänheten om de förändringar av verksamheten som görs med anledning av coronaviruset. Till stöd för det finns nu en informationstext på Svenska kyrkans webbplats som riktar sig till närstående som ska ordna begravning. Sprid gärna den till sorgehusen.      
  • I övrigt är det viktigt att ta hjälp av församlingens/pastoratets kommunikatör. Saknar ni sådan funktion, kontakta gärna stiftskommunikatören.  
    

  Matnyttiga länkar  

  Kontakt 

  Redaktör
  Margareta Furberg, Begravning
  Innehållsansvarig
  Eva Årbrandt Johansson, Begravning
  Uppdaterad
  2020-07-13
  X
  Dokumentid: 1486134- Webid: 25268 - Unitid: 2147483500