Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Utredningar av verksamhet

  Foto: João Silas/Unsplash

  Just nu utreder vi verksamheter inom Svenska kyrkan i utlandet, med målet att arbetet ska vara hållbart och bedrivas långsiktigt, utifrån de ekonomiska och organisatoriska möjligheter vi har.

  Hur förändringarna i verksamheten går till

  Kyrkokansliet arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning. Bland annat tittar vi på svenskars resemönster och förändringar av lagar och regler. På uppdrag av kyrkostyrelsens råd för Svenska kyrkan i utlandet anlitar vi nu professionella utredare, som tittar på verksamheten.

  Omvärldsbevakningen, utredningarna samt även den juridiska genomgången av verksamheten blir vägledande för förändringarna. När sedan förändringarna görs, sker det i samarbete med de lokala församlingarna. 

  Flera oberoende, professionella utredare arbetar och har arbetat med utredningarna. ​

  På grund av coronpandemin har datumen i tidsplanen för samtliga utredningar fått skjutas fram. Förhoppningen är att alla utredningar ska vara klara 2022.

  Tänkbara framtidsscenarier

  I arbetet med att se hur utlandskyrkan ska fortsätta sin verksamhet utomlands i framtiden, trots minskade medel, har kyrkostyrelsen arbetat fram tre möjliga verksamhetsformer, så kallade tankemodeller. Dessa är självförsörjande församlingskyrkor, mobila verksamheter och ekumenisk samverkan.

  Det här tittar vi på i utredningarna

  Uppdraget för utredningarna är detsamma för alla verksamheter i Svenska kyrkans utlandsverksamhet: att utreda förutsättningarna för Svenska kyrkans hållbara närvaro ur ett pastoralt perspektiv.

  Utredningarna görs dels med hjälp av skrivet material om församlingarna, som exempelvis verksamhetsöversikter, församlingsordningar och församlingsinstruktioner. Det görs också fysiska besök hos församlingarna.

  Områden som genomlyses är:

  1. Kort bakgrund och beskrivning av aktuella församlingar: målgrupper, församlingarnas målsättning, medlemmar, ekumenik
  2. Ekonomisk situation och bas: medlemmar, lokaler, personal, prognos framåt
  3. Hållbar framtid och alternativ: mobilitet, ekumenik
  4. Utredningens förslag, övervägande och betänkanden: framtida behov, behov i upptagningsområdet, (positiva) synergieffekter av framtaget förslag, framtida ekonomi - ekonomi med besparingseffekt, i närtid och på sikt samt fördröjningsfaktorer. Redovisning av när i tid en besparing ger effekt. (Lokalhyror, kontrakt med personal med mera). Långsiktig hållbarhet - trolig påverkan på verksamheten.  

  Utredningar 

  • Asien
   Svenska kyrkans närvaro i Asien utreds för att se hur verksamheten bäst kan möta de människor med svenskspråkig identitet som finns i området och som vill vara en del av Svenska kyrkans gemenskap. Uppdraget blir att se över vilka ekonomiska, juridiska, pastorala samt ekumeniska överväganden som bör tas för att säkerställa en svenskkyrklig närvaro i området.
   Utredningen genomförs av Erik Stenberg-Roos, präst och Anna Stenberg, assistent med diakonal inriktning. Läs utredningen här.
  • Grekland och  Aten och Cypern
   Vid årsskiftet 2019/2020 inleddes en utredning gällande församlingarna i Aten och Cypern. Utredare är domprost emeritus Håkan E Wilhelmsson. Ett nära samarbete med den anglikanska kyrkan i Aten påbörjas under hösten 2021. Kyrkoherden anställs via anglikanska kyrkan. Här kan du läsa utredningen om Grekland och Aten. Här kan du läsa utredningen om Cypern.
  • Australien och Nya Zeeland
   Under 2020-2021 utreds hur en organisation ska se ut som kan ta ett pastoralt ansvar för Australien och Nya Zeeland, på ett hållbart sätt. Vi tittar på var verksamheten i Australien huvudsakligen skall finnas. Att göra verksamheten mer mobil är ett sätt att möta de behov som finns i olika delar av landet.
  • Benelux
   Med start 2021 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Nederländerna och Belgien. Utredare är Karin Burstrand, domprost emerita. Ladda ned utredning för att läsa den (pdf).
  • Frankrike
   Med start 2021 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Frankrike. Utredare är biskop emeritus Esbjörn Hagberg.
   Här kan du läsa mer om bakgrund, nuläge och framtid för Sofiakyrkan i Paris.​ Utredningen är klar.  Här kan du ladda hem utredningen som pdf
  • Israel och Jerusalem
   Med start 2020 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Jerusalem. Utredare är biskop emeritus Jan-Olof Johansson.
  • Danmark och Köpenhamn
   Med start 2020 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Köpenhamn. Utredare är biskop emeritus Hans-Erik Nordin. Utredningen är klar.  Här kan du ladda hem utredningen som pdf
  • Storbritannien och London
   Under 2021 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i London. Här kan du läsa utredningen.
  • Norge och Oslo
   Med start 2020 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Oslo. Utredare är biskop emeritus Hans-Erik Nordin. Utredningen är klar.  Här kan du ladda hem utredningen som pdf
  • Italien och Rom
   Under 2021 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Rom. Utredare är Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emerita. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2021.
  • Spanien
   Med start 2020 utreds hur Svenska kyrkan i utlandet på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i Spanien. Utredare är Cecilia Wikström, utredare, finansrådgivare och tidigare Europaparlamentariker. Mats Björk, mobil präst i Afrika, bistår i arbetet. Utredningen beräknas vara klar hösten 2021. Utredningen är klar.  Här kan du ladda hem utredningen som pdf
  • Schweiz
   Under 2019 gjordes en genomlysning av verksamheten i Schweiz med syfte att se om nya arbetssätt kan ge synergieffekter. Syftet var att verksamheten ska vara långsiktig och hållbart närvarande i landet. I november 2019 presenterade utredaren biskop emeritus Per Eckerdal utredningen för Rådet för Svenska kyrkan i utlandet.
   Kyrkostyrelsen beslutade att lägga ner de två församlingarna som fanns i landet och bilda en ny, med ansvar för hela landet. Församlingens kyrkoherde har i uppdrag att – tillsammans med människor med svensktalande identitet och som vill tillhöra Svenska kyrkan – skapa en ny församling. Ladda ner utredningen om Schweiz.
  • Thailand
   Se ovan, utredning om Asien
  • Kanada och Toronto
   En utredning har gjorts gällande Svenska kyrkan i Toronto, av domprost emeritus Anders Alberius. I utredningen finns förslag på framtid för församlingen i Toronto. Samråd mellan biskoparna i Visby och Winnipeg genomförs våren 2021. Ladda ner utredningen om Toronto.
  • Tyskland
   Vi tittar på förutsättningarna för Svenska kyrkans närvaro i Tyskland och hur utlandskyrkan på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i landet. Vi utgår från verksamhet, personal och ekonomi. Vi kartlägger också var svenskarna finns i dagens Tyskland. Utredare är biskop emeritus Per Eckerdal. Här kan du läsa utredningen om Tyskland.
  • USA
   En utredning görs om USA, där vi tittar på förutsättningarna för Svenska kyrkans närvaro i området. Utredningen görs av Anne-Louise Eriksson, tidigare rektor på Pastoralinstitutet. Hon inleder sin utredning i slutet av 2021. Utredningen ska vara klar oktober 2022.
  • Österrike
   Vi tittar på förutsättningarna för Svenska kyrkans närvaro i Österrike och hur utlandskyrkan på bästa sätt kan vara långsiktigt och hållbart närvarande i landet. Vi utgår från verksamhet, personal och ekonomi. Vi kartlägger också var svenskarna finns i dagens Österrike. Utredare är Lisa Tegby, tidigare bl a kontraktsprost i Umeå och erfaren inom ledningsfrågor, utvecklingsarbete och utbildning för präster. ​Här kan du läsa utredningen om Österrike.  ​

  Generella utredningar

  • Utredning om  om församlingsbegreppet
   Det görs en utredning om vad det innebär att vara svensk församling i utlandet, samt vad det innebär utifrån ett kyrkosynsbegrepp när kyrkan blir allt mer mobil. Utredningen kring församlingsbegreppet skrivs av professor emeritus Sven-Eric Brodd. Utredningen lämnad till Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 26 maj 2021. Ladda ner utredningen
  • Utredning om mobil verksamhet
   Det görs en utredning om utlandskyrkans nuvarande och framtida mobila verksamhet. Utredare är Cristina Grenholm. Utredningen lämnad till Rådet för Svenska kyrkan i utlandet 26 maj 2021. Ladda ner utredningen.
  • Utredning om ekumenik
   Det gör en utredning om utlandskyrkans ekumenik. 
  • Utredning om pastoralt främjande
   Det görs en utrednng om det pastorala främjandet.

  Fattade beslut om verksamhet

  • Mobil präst och mobil diakon i Europa
   Två projekttjänster är tillsatta, under två år. Det är en mobil präst i Europa och en mobil diakon i Europa. Dessa är på plats i Europa med stationering i Frankfurt. Det mobila teamet är tidsbegränsat till 31 dec 2022.​
  • Mobil präst Nordamerika
   En projekttjänst är tillsatt för en ambulerande präst i Nordamerika. Prästen är på plats och är stationerad i Toronto. Den mobila tjänsten i Nordamerika är tidsbegränsad till 31 dec 2022.​
  • Mobil präst i Afrika
   En fast prästtjänst är tillsatt i Afrika. Prästen kommer att vara ambulerande. Utredning pågår var tjänsten ska vara baserad. Prästen kommer att sändas ut när det blir möjligt att resa igen. 
  • Schweiz
   Kyrkostyrelsen har beslutat att de båda nuvarande församlingarna i Schweiz läggs ned och att en ny församling bildas, med ansvar för hela landet. Rekrytering av kyrkoherde pågår under vår/sommar 2021.​

  Dokument, utredningar om utlandskyrkans verksamhet

  Redaktör
  Jiang Millington, Svenska kyrkan i utlandet
  Innehållsansvarig
  Rickard Jönsson, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2021-09-16
  X
  Dokumentid: 1466277- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092