Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Överklagandenämnden

  Beslut 2020/30

  Beslutsprövning; nu fråga om verkställighetsförbud

  Svenska kyrkans överklagandenämnd
  Meddelat 2020-10-20 
  57 kap. 16 § kyrkoordningen

  YRKANDE M.M.

  F har överklagat stiftsstyrelsens beslut att ge vice ordföranden C i uppdrag att företräda stiftsstyrelsen i förhandlingar med biskop A angående en överenskommelse om anställningens upphörande och villkoren i samband med detta, att om en överenskommelse inte uppnås verkställa uppsägning av biskopens anställning samt att i övrigt vidta de åtgärder som föranleds av uppdraget. F har yrkat att Svenska kyrkans överklagandenämnd ska upphäva stiftsstyrelsens beslut att avsluta As anställning med förhandling eller uppsägning och såvitt nu är i fråga, begärt att Överklagandenämnden ska besluta om verkställighetsförbud.

  Till stöd för sitt överklagande har F anfört två principiella grunder; att ärendet inte har beretts på ett rättssäkert sätt och att stiftsstyrelsen inte äger behörighet att avsluta biskops anställning.  

  Stiftsstyrelsen har yttrat sig i frågan om verkställighetsförbud.  

  Överklagandenämnden har tagit del av uttalande av Svenska kyrkans biskopsmöte den 8 oktober 2020.

  Svenska kyrkans överklagandenämnd (Johan Munck, Esbjörn Särdquist, Caroline Krook, Torgny Werger och Britt Louise Agrell) anförde i beslut den 20 oktober 2020 följande.

  Även A har överklagat stiftsstyrelsens beslut, se Överklagandenämndens ärende ÖN 2020/37. Nämnden har i det ärendet förordnat att stiftsstyrelsens beslut i överklagade delar tills vidare inte ska gälla, se beslut nr 29/2020. Det finns mot den bakgrunden inte anledning att pröva Fs begäran om verkställighetsförbud.    

  Överklagandenämndens beslut: Fs begäran om verkställighetsförbud föranleder inte någon åtgärd.
  Sökord: Beslutsprövning. Verkställighetsförbud.
  Ärendenummer: ÖN 2020-36
  Beslut: 30/2020

  Redaktör och innehållsansvarig
  Karin Bohlin, Kyrkokansliet
  Uppdaterad
  2020-10-26
  X
  Dokumentid: 1514315- Webid: 755737 - Unitid: 2147483263